1 Tesalonika 1:1-10

  • Ukulotjhisa (1)

  • Kuthokozwa ukukholwa kwebeThesalonika (2-10)

1  UPowula, uSilvanu,* noThimothi, ebandleni lebeThesalonika elisebunyeni noZimu uBaba neKosi uJesu Krestu: Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula.  Sihlala sithokoza uZimu nasikhuluma ngani noke emithandazwenethu,  ngombana sihlala sikhumbula umsebenzenu wokuthembeka, ukuzikhandla kwenu kwethando, nokukghodlhelela ngebanga lethemba lenu eKosinethu uJesu Krestu phambi kwakaZimethu, uBaba.  Ngombana siyakwazi, bafowethu abathandwa nguZimu, ukunikhetha kwakhe,  ngombana iindaba ezimnandi esizitjhumayelako akhenge zize kini ngamezwi kwaphela kodwana nangamandla nommoya ocwengileko nangokuqiniseka okukhulu, njengombana nazi ukuthi saba lihlobo elinjani labantu hlangana nani ngebanga lenu.  Nokuthi naba balingisi bethu nebeKosi, njengombana namukele ilizwi ngaphasi kwesizi elikhulu ngethabo lommoya ocwengileko,  kangangobana naba sibonelo kiwo woke amakholwa weMasedoniya ne-Akhaya.  Iqiniso kukuthi, ngebanga lenu ilizwi lakaJehova alikazwakali eMasedoniya ne-Akhaya kwaphela, kodwana ukukholwa kwenu kuZimu kurhatjheke eendaweni zoke, yeke akusatlhogeki sitjho litho.  Ngombana bona ngokwabo bahlala babika ngokuhlangana kwethu kokuthoma nani, nendlela enitjhugulukele ngayo kuZimu, nasuka eenthombeni zenu naba ziingqila zakaZimu ophilako noweqiniso, 10  nokulinda iNdodanakhe evela ezulwini, leyo ayivusa kwabafileko, okunguJesu, ositjhaphulula elakeni elizako.

Imitlolo Ephasi

1Te 1:1  Obizwa nangokuthi nguSilasi.