1 Pitrosi 4:1-19

  • Philela intando kaZimu njengoKrestu (1-6)

  • Ukuphela kwazo zoke izinto kutjhidele (7-11)

  • Ukutlhaga njengomKrestu (12-19)

4  Njengombana uKrestu atlhaga enyameni, nani hlomani ngendlela yokucabanga efanako;* ngombana umuntu otlhagileko enyameni uzilisile izono,  ukuze ngesikhathi esimsaleleko asenyameni, angasaphileli iinkanuko zabantu, kodwana aphilele intando kaZimu.  Ngombana isikhathi esidlulileko sanele ngani bona nenza intando yeentjhaba ngesikhathi nihlanganyela ekwenzeni izenzo zamanyala ningabi neenhloni,* eenkanukweni ezingalawulwako, ekurhamuleni khulu, eminyanyeni engalawulekiko, emaphaliswaneni wokurhamula, nekulotjheni iinthombe okunyenyisako.  Bararekile ngombana anisahlanganyeli nabo endlelenabo yokuphila ngamanyala, nje-ke banikhuluma kumbi.  Kodwana abantwaba bazoziphendulela kiloyo olungele ukwahlulela abaphilako nabafileko.  Eqinisweni, kungebangeli iindaba ezimnandi zatjhunyayelwa nakwabafileko, khona kuzakuthi nanyana bahlulelwa enyameni ngokombono wabantu, baphile ngokuvumelana nommoya ngokombono kaZimu.  Kodwana ukuphela kwazo zoke izinto kutjhidele. Nje-ke, qaqulukani emkhumbulweni, niphaphamele imithandazo.  Ngaphezu kwakho koke, thandanani khulu, ngombana ithando ligubuzesa izono ezinengi.  Yibani nommoya wokwamukela iimvakatjhi ngaphandle kokunghonghoyila. 10  Ngokwezinga ngamunye afumene ngalo isipho, akasisebenzise ekusizeni abanye njengabaphathi abahle bomusa omkhulu kaZimu obonakaliswa ngeendlela ezihlukahlukeneko. 11  Nangabe kukhona okhulumako, akakhulume njengaloyo okhuluma izahlulelo zakaZimu; nangabe kukhona osizako, akasize njengosame emandleni anikelwe nguZimu; ukuze ezintweni zoke uZimu aphazinyuliswe ngoJesu Krestu. Iphazimulo namandla ngekwakhe bekube phakade naphakade. Amen. 12  Bathandekako, ningararwa ziinlingo ezivuthako eniqalene nazo, njengokungathi nivelelwa yinto engakajayeleki. 13  Kunalokho, ragelani phambili nithaba ngezinga enibahlanganyeli ngalo ekutlhageni kwakaKrestu, ukuze nithabe begodu nijekezele nangesikhathi sokwambulwa kwephazimulwakhe. 14  Niyathaba nabanithukako ngebanga lebizo lakaKrestu, ngombana ummoya wephazimulo, ummoya kaZimu, uhlezi phezu kwenu. 15  Nanyana kunjalo, akungabi namunye wenu otlhaga ngebanga lokuba mbulali namkha lisela namkha mumenzi wokumbi namkha mcabheli eendabeni zabanye abantu. 16  Nje-ke nakukhona otlhaga ngombana amKrestu, akangabi neenhloni, kodwana akaragele phambili aphazimulisa uZimu kukulapho aphatha ibizweli. 17  Ngombana sikhathi esibekiweko sokobana ukwahlulela kuthome ngendlini kaZimu. Nje-ke nangabe kuthoma ngathi, uzokuba yini-ke umphumela kilabo abangalaleli iindaba ezimnandi zakaZimu? 18  “Godu nangabe umuntu olungileko usindiswa budisi, kuzokwenzekani-ke emntwini ongasabi uZimu nesoni?” 19  Nje-ke, labo abatlhaga ngokuvumelana nentando kaZimu abaragele phambili bazibeke kuMdali othembekileko kukulapho benza okuhle.

Imitlolo Ephasi

1Pt 4:1  Namkha “ngokuzimisela okufanako.”
1Pt 4:3  Ubunengi bebizo lesiGirigi elithi a·selʹgei·a. Qala Ihlathululo.