1 Pitrosi 2:1-25

  • Yakhani ukululukela ilizwi (1-3)

  • Amatje aphilako akhiwe aba yindlu eyakhiwe ngommoya kaZimu (4-10)

  • Ukuphila njengamaphandle ephasini (11, 12)

  • Ukuzithoba okufaneleko (13-25)

    • UKrestu, isibonelo sethu (21)

2  Nje-ke lahlani boke ubumbi, ukukhohlisa, ubuzenzisi, umona, nakho koke ukudlana iinthende.  Njengamasana asanda ukubelethwa, yakhani ukululukela ibisi elimsulwa lelizwi, ukuze ngalo nikhulele esindisweni,  kwaphela nangabe ninambithile ukuthi iKosi inomusa.  Njengombana niza kuye, olilitje eliphilako elininwe babantu kodwana elikhethiweko, eliligugu kuZimu,  nina ngokwenu njengamatje aphilako niyindlu eyakhiwa ngommoya kaZimu bona nibe buphristi obucwengileko begodu ninikele imihlatjelo ngokuvumelana nommoya kaZimu nowamukelekako kuye ngoJesu Krestu.  Ngombana emTlolweni kuthiwa: “Qalani! Ngibeka eZiyoni ilitje elikhethiweko, ilitje lesisekelo eliligugu, begodu akekho otjengisa ukukholwa kilo ozokudana.”*  Nje-ke, uligugu kini ngombana nimakholwa; kodwana kwabangakholwako, “ilitje abakhi abalininako, libe lilitje eliqakatheke ukuwadlula woke”*  begodu “lilitje nedwala elisiqabo.” Bayawa ekukholweni ngombana abalilaleli ilizwi. Lesi siphetho esibalindeleko.  Kodwana “nilihlanga elikhethiweko, ubuphristi bobukhosi, isitjhaba esicwengileko, isitjhaba esiyipahla ekhethekileko, bona nimemezele kiyo yoke indawo ubuhle” baloyo owanibiza anikhupha ebumnyameni anisa ekukhanyeni kwakhe okukarisako. 10  Ngombana khenangabi sitjhaba, kodwana nje nisitjhaba sakaZimu; khenangarhawukelwa, kodwana nje nifumene isirhawu. 11  Bathandekako, nginikhuthaza njengamaphandle nezakhamuzi zesikhatjhana bona nilise iinkanuko zenyama, ezilwisana nani. 12  Hlalani niziphatha kuhle hlangana neentjhaba, ukuze kuthi nazinisola ngokwenza okumbi, zibe bofakazi bokubona imisebenzenu emihle, begodu umphumela kube kuphazimulisa uZimu elangeni lakhe lokuhlola. 13  Ngebanga leKosi zithobeni kikho koke okwenziwe mumuntu,* kungaba sekosini njengephakemeko 14  namkha ebabusini njengabathunywe nguye bona bajezise abenzi bobumbi kodwana badumise labo abenza okuhle. 15  Ngombana kuyintando kaZimu ukuthi ngokwenza okuhle nithulise ikulumo yokungazi yabantu abanganangqondo. 16  Yibani njengabantu abatjhaphulukileko, nisebenzise itjhaphulukwenu, ingasi njengesigubuzeso sokwenza okumbi, kodwana njengeengqila zakaZimu. 17  Hloniphani yoke imihlobo yabantu, thandani yoke ihlangano yabafowethu, sabani uZimu, hloniphani ikosi. 18  Iinsebenzi azizithobe ebaphathini bazo ngakho koke ukusaba okulindelekileko, ingasi kwabalungileko nababonelelako kwaphela kodwana nakilabo okubudisi ukubathabisa. 19  Ngombana kuyathabisa umuntu nakakghodlhelela ubudisi* begodu atlhage ngokungabi nabulungiswa ngebanga lakanembezakhe kuZimu. 20  Ngombana kuzuzisa ngani nangabe niyabetjhwa ngebanga lokona begodu niyakukghodlhelela? Kodwana nangabe nikghodlhelela ukutlhaga ngebanga lokwenza okuhle, lokhu kuyinto ethabisako kuZimu. 21  Eqinisweni, nabizelwa ekambweni le, ngombana noKrestu watlhaga ngebanga lenu, anitjhiyela isibonelo sokobana nilandele umtlhalakhe eduze. 22  Akhenge enze isono, namkha kufumaneke ukukhohlisa emlonyenakhe. 23  Nakathukwako, akhenge abuyisele ngehlamba. Nakatlhagako, akhenge athusele, kodwana wazibeka kiloyo owahlulela ngokulunga. 24  Yena ngokwakhe wathwala izono zethu emzimbenakhe esigodweni,* ukuze sife ezonweni,* siphile ekulungeni. Nje-ke “nilatjhiwe ngamancebakhe.” 25  Ngombana beninjengezimvu ezidurhako, kodwana nje senibuyele kumelusi nomtlhogomeli wemiphefumulwenu.*

Imitlolo Ephasi

1Pt 2:6  NgesiGirigi “ozokuhlaziseka.”
1Pt 2:7  NgesiGirigi “ilitje eliyihloko yekhona.” Ilitjeli libekwa phezulu ekhoneni ukuhlanganisa amaboda amabili bona aqine.
1Pt 2:13  Namkha “okujanyiswe babantu.”
1Pt 2:19  Namkha “isizi; ubuhlungu.”
1Pt 2:24  Namkha “emthini.”
1Pt 2:24  Namkha “sipheliswe nezono.”
1Pt 2:25  Namkha “wamaphilwenu.”