1 Korinte 9:1-27

  • Isibonelo sakaPowula njengompostoli (1-27)

    • “Ungafaki ikunzi isifonyo” (9)

    • ‘Maye kimi nangingatjhumayeli!’ (16)

    • Ukuba zizinto zoke ebantwini boke (19-23)

    • Ukuzibamba emgijimweni wokuphila (24-27)

9  Angikatjhaphuluki na? Angisimpostoli na? Angikaboni uJesu iKosethu? Anisimphumela womsebenzami eKosini?  Ngitjho nanyana ngingasimpostoli kwabanye, eqinisweni kini nginguye! Ngombana nibufakazi obutjengisa ukuthi ngimpostoli eKosini.  Ngizivikela ngendlela elandelako kilabo abangiphenyako:  Sinelungelo lokudla nokusela, kghani akusinjalo?  Sinelungelo lokuphekelelwa mfazi okholwako,* njengabo boke abapostoli nabafowabo beKosi noKhefasi,* kghani akusinjalo?  Namkha nguBharinabhasi nami kwaphela abanganalo ilungelo lokulisa umsebenzi wokuziphilisa?  Ngubani osebenza njengejoni ngeendleko zakhe na? Ngubani otjala isimu yamadiribe angadli isithelo sayo? Namkha ngubani olusa umhlambi, angaseli ibisi lomhlambakhe?  Kghani ngikhuluma izintwezi ngombono womuntu? Namkha umThetho nawo awukhulumi ngezintwezi na?  Ngombana kutloliwe emThethweni kaMosi ukuthi: “Ungafaki ikunzi isifonyo nayibhulako.” Kghani ziinkunzi uZimu atshwenyeke ngazo? 10  Namkha utjho lokhu ngebanga lethu? Eqinisweni bekutlolwe ngebanga lethu, ngombana umuntu otjalako nomuntu obhulako kufuze benze njalo ngethemba lokufumana iinthoro. 11  Nasitjale izinto ezivela kuZimu kini, kghani akukalungi na ukufumana ezinye zezinto esizitlhogako kini? 12  Nangabe abanye abantu banelungelo lokwamukela okuthileko kini, thina akukafuzi samukele ngokungaphezu kwalokho na? Nanyana kunjalo, asikalisebenzisi ilungelweli, kodwana sikghodlhelela zoke izinto ukuze singaliyi iindaba ezimnandi ezimalungana noKrestu. 13  Anazi na ukuthi abantu abenza imisebenzi ecwengileko badla izinto zethempelini, kuthi labo abasebenza qobe e-aldareni bafumana isabelo esivela e-aldareni? 14  Godu ngokunjalo-ke, iKosi yayala labo abamemezela iindaba ezimnandi bona baphile ngeendaba ezimnandi. 15  Kodwana akhenge ngisebenzise nelilodwa lamalungiselelo la. Eqinisweni, akhenge ngitlole izintwezi ukuze lokhu kwenzelwe mina, ngombana bekungaba ngcono ukufa​—kunokobana ngithathelwe ilungelo lami lokuzikhakhazisa! 16  Nje-ke nangabe ngimemezela iindaba ezimnandi, leli akusilibanga lokobana ngizikhakhazise, ngombana ngingaphasi kwesibopho sokwenza njalo. Eqinisweni, maye kimi nangabe angizimemezeli iindaba ezimnandi! 17  Nangabe ngenza lokhu ngokuzithandela, ngizokufumana umvuzo; kodwana ngitjho nanyana ngingakwenza ngingathandi, uZimu usangiphathise wona umsebenzi lo. 18  Nje-ke uyini umvuzwami? Kukuthi nangimemezela iindaba ezimnandi, nginikele iindaba ezimnandi ngaphandle kokubhadelisa, bona ngigegede ukusebenzisa kumbi ilungelo lami eendabeni ezimnandi. 19  Ngombana ngitjho nanyana ngitjhaphulukile ebantwini boke, ngizenze isigqila kibo boke, ukuze ngizuze abanengi ngendlela engingakghona ngayo. 20  EmaJudeni ngibe njengeJuda bona ngizuze amaJuda; kilabo abangaphasi komthetho ngibe njengongaphasi komthetho, ngitjho nanyana mina ngingekho ngaphasi komthetho, bona ngizuze labo abangaphasi komthetho. 21  Kilabo abanganamthetho ngibe njengonganamthetho, ngitjho nanyana ngingasi ngonganamthetho kuZimu kodwana ngingaphasi komthetho kuKrestu, bona ngizuze labo abanganamthetho. 22  Kwababogabogako ngibe ngobogabogako, bona ngizuze ababogabogako. Ngibe zizinto zoke ebantwini boke, bona ngazo zoke iindlela ngisindise abanye. 23  Kodwana ngenza zoke izinto ngebanga leendaba ezimnandi, bona ngizihlanganyele nabanye. 24  Kghani anazi na ukuthi abagijimi emjarhweni boke bayagijima, kodwana munye kwaphela ofumana unongorwana? Gijimani ngendlela yokobana nithumbe. 25  Nje-ke boke abantu abasephaliswaneni* balwela ukuzibamba ezintweni zoke. Kwamambala, benza lokhu bona bafumane isihlohlo esitjhabalalako, kodwana thina bona sifumane isihlohlo esingatjhabalaliko. 26  Nje-ke, angigijimi njengonganamnqopho; indlela enginqophisa ngayo amadubulwami ngeyokobana ngingabethi ummoya; 27  kodwana ngiyawudula* umzimbami ngiwenze isigqila, ukuze kuthi nasele ngitjhumayele kwabanye, nami ngingafumaneki ngingamukeleki* ngendlela ethileko.

Imitlolo Ephasi

1Ko 9:5  Namkha “mfazi engimthetheko omKrestu.”
1Ko 9:5  Godu obizwa ngokuthi nguPitrosi.
1Ko 9:25  Namkha “boke abagijimi.”
1Ko 9:27  Namkha “ngiyawujezisa; ngiyawukhalima ngokuqinileko.”
1Ko 9:27  Namkha “ngingafaneleki.”