1 Korinte 8:1-13

  • Malungana nokudla okunikelwe eenthombeni (1-13)

    • Kithi kunoZimu munye (5, 6)

8  Nje-ke malungana nokudla okunikelwe eenthombeni: Siyazi bona soke sinelwazi. Ilwazi lingabangela ukuzikhukhumeza, kodwana ithando liyakha.  Nangabe umuntu ucabanga ukuthi wazi okuthileko, akakakwazi njengombana kufuze akwazi.  Kodwana nangabe umuntu uthanda uZimu, uZimu uyamazi umuntu loyo.  Nje-ke malungana nokudla okunikelwe eenthombeni, siyazi ukuthi isithombe asisililitho ephasini nokuthi akakho omunye uZimu ngaphandle koyedwa.  Ngombana ngitjho nanyana kukhona okuthiwa bozimu, kungaba sezulwini namkha ephasini, njengombana “kunabozimu” abanengi “namakhosi” amanengi,  eqinisweni kithi kunoZimu munye, uBaba, okuvela kuye zoke izinto nathi esiphilela yena; begodu kuneKosi yinye, uJesu Krestu, okwenziwa ngaye zoke izinto nathi esikhona ngaye.  Akusibo boke abantu abanelwazeli. Kodwana abanye, ngebanga lokobana phambilini bebalotjha iinthombe, badla ukudla njengento enikelelwe eenthombeni begodu unembezabo obogabogako, uyasilaphala.  Ukudla ngeze kusitjhideze kuZimu; nasingadliko asilahlekelwa lilitho, namkha nasidlako asisingcono ngalitho.  Yelelani bona ilungelo lenu lokukhetha lingabi siqabo kilabo ababogabogako. 10  Ngombana nakungenzeka umuntu abone wena onelwazi udla ethempelini leenthombe, unembeza waloyo obogabogako angeze waqiniswa na kangangobana adle ukudla okunikelwe eenthombeni? 11  Yeke umfowenu obogabogako, loyo uKrestu amfelako, uyonakala ngebanga lelwazi lakho. 12  Nanona abafowenu ngalendlela nilimaze unembezabo obogabogako, nonela uKrestu. 13  Yeke nangabe ukudla kwenza umfowethu ahlabeke, angekhe ngisadla inyama godu, ukwenzela bona umfowethu angahlabeki.

Imitlolo Ephasi