1 Korinte 7:1-40

  • Iseluleko kwabangakatjhadi nabatjhadileko (1-16)

  • Hlala usebujamweni obizwe ukibo (17-24)

  • Abangakatjhadi nabahlolokazi (25-40)

    • Iinzuzo zokungatjhadi (32-35)

    • Tjhada “kwaphela eKosini” (39)

7  Nje-ke malungana nezinto enitlole ngazo, kungcono ngendoda bona ingamthinti* umfazi;  kodwana ngebanga lokwanda kwezenzo zomseme ezisisono,* enye nenye indoda ayibe nomfazayo, kuthi omunye nomunye umfazi abe nendodakhe.  Indoda ayinikele umkayo okumfaneleko, nomfazi naye enze okufanako endodenakhe.  Umfazi akanalawulo phezu komzimbakhe, kodwana indodakhe inalo; ngokufanako, nendoda ayinalawulo phezu komzimbayo, kodwana umkayo unalo.  Ningadimani ngaphandle kwalokha nanivumeleneko okwesikhatjhana esithileko, ukuze nizinikele isikhathi sokuthandaza; ngemva kwalapho-ke nibuye godu nihlangane, ­ukwenzela bona uSathana angasolo anilinga ngebanga lokubhalelwa kwenu ukuzibamba.  Nanyana kunjalo, ngitjho lokhu njengokuvumelekileko, ingasi njengomyalo.  Kodwana ­ngikhanuka ngathana boke abantu bebanjengami. Nanyana kunjalo, omunye nomunye unesiphiwo sakhe esivela kuZimu, omunye ngalendlela, omunye ngenye indlela.  Nje-ke ngithi kilabo abangakatjhadi nebahlolokazini kungcono ngabo bona bahlale banjengami.  Kodwana nababhalelwa kuzibamba, abatjhade, ngombana kungcono ukutjhada kunokutjhiswa yikanuko. 10  Ebantwini abatjhadileko nginikela iinqophiso, ingasi ezivela kimi kodwana eKosini, ukuthi umfazi akukafuzi ahlukane nendodakhe. 11  Kodwana nakungenzeka ahlukane nayo, akahlale angakatjhadi namkha abuyisane nendodakhe; nendoda akukafuzi itjhiye umkayo. 12  Kodwana kwabanye ngithi; kutjho mina, ingasi iKosi: Nangabe umfowethu unomfazi ongakholwako begodu umfazi loyo avuma ukuhlala naye, akukafuzi amtjhiye; 13  godu nangabe umfazi unendoda engakholwako begodu ivuma ukuhlala naye, angayitjhiyi indodakhe. 14  Ngombana indoda engakholwako iyacwengiswa ngokuphathelene nomkayo, nomfazi ongakholwako uyacwengiswa ngokuphathelene nomfowethu; ngaphandle kwalokho, abantwabenu bebazokuba ngabangakahlwengeki, kodwana nje sebacwengile. 15  Kodwana nangabe loyo ongakholwako ukhetha ukukhamba,* akakhambe; umfowethu namkha udade akakabopheki ukuhlala naye ebujamweni obunjalo, kodwana uZimu unibizele ekuthuleni. 16  Ngombana mfazi, wazi njani ukuthi mhlamunye uzokusindisa indodakho na? Namkha ndoda, wazi njani ukuthi mhlamunye uzokusindisa umkakho na? 17  Nanyana kunjalo, njengombana uJehova anikele omunye nomunye ingcenye ethileko, omunye nomunye akakhambe ngendlela uZimu ambize ngayo. Ngalokho nginikela isinqophiswesi kiwo woke amabandla. 18  Kukhona umuntu obesele asokiwe nakabizwako na? Akangakususi ukusoka kwakhe. Ukhona obekangakasokwa nakabizwako na? Akahlale anjalo angasoki. 19  Ukusoka akutjho litho, nokungasoki akutjho litho; okuqakathekileko kulalela imiyalo kaZimu. 20  Kinanyana ngibuphi ubujamo umuntu abizwe akibo, akahlale kibo. 21  Kghani wabizwa usigqila? Ungavumeli lokho kukutshwenye, kodwana nawungafumana ithuba lokutjhaphuluka, lisebenzise ithubelo. 22  Ngombana umuntu owabizelwa eKosini asigqila utjhatjhululiwe eKosini; ngokunjalo nomuntu obizwe atjhaphulukile usigqila sakaKrestu. 23  Nathengwa ngentengo; lisani ukuba ziingqila zabantu. 24  Bafowethu, nanyana ngibuphi ubujamo umuntu abizwe akibo, akahlale kibo phambi kwakaZimu. 25  Nje-ke malungana neentombi,* anginawo umyalo ovela eKosini, kodwana ngiveza wami umbono njengombana ngithembekile ngebanga lomusa iKosi eyangenzela wona. 26  Nje-ke, ngicabanga ukuthi kungcono ngomuntu bona azihlalele anjalo ngebanga lobudisi banjesi. 27  Unomfazi na? Lisa ukufuna itjhaphuluko. Awunamfazi? Lisa ukufuna umfazi. 28  Kodwana ngitjho nanyana ungatjhada, uzabe ungenzi isono. Begodu nangabe intombi* iyatjhada, izabe ingenzi isono. Nanyana kunjalo, labo abatjhadako bazokuqalana nesizi enyameni. Kodwana ngilinga ukuniphephisa. 29  Ukungezelela kilokhu bafowethu, ngithi isikhathi esiseleko sinciphile. Ukusukela gadesi, labo abanabafazi ababe njengabanganabo, 30  kuthi labo abalilako babe njengabangaliliko, labo abathabako babe njengabangakathabi, begodu labo abathengako babe njengabanganalitho, 31  kuthi labo abasebenzisa iphaseli babe njengabangalisebenzisi ngokuzeleko; ngombana ubujamo bephaseli buyatjhuguluka. 32  Eqinisweni, ngifuna bona ningatshwenyeki. Indoda engakatjhadi itshwenyeka ngezinto zeKosi, ukuthi ingamukeleka njani eKosini. 33  Kodwana indoda etjhadileko itshwenyeka ngezinto zephasi, ukuthi ingamukeleka njani kumkayo, 34  begodu ihlukene phakathi. Ukungezelela kilokho, umfazi ongakatjhadi, kubandakanye noyintombi, utshwenyeka ngezinto zeKosi, bona acwengeke kokubili emzimbeni nemmoyenakhe. Kodwana umfazi otjhadileko utshwenyeka ngezinto zephasi, ukuthi angamukeleka njani endodenakhe. 35  Ngitjho lokhu bona kuzuze nina, ingasi bona nginivimbele,* kodwana ukuze nginikhuthazele ekwenzeni okulungileko nokuthi nizinikele qobe eKosini ngaphandle kokuthikamezeka. 36  Kodwana nangabe umuntu ucabanga ukuthi uziphatha ngokungakafaneli ngokuhlala angakatjhadi,* begodu nangabe sekadlule iminyaka yobutjha, naku okufuze kwenzeke: Akenze akufunako; akoni. Abatjhade. 37  Kodwana nangabe umuntu uyaneliseka ehliziywenakhe begodu ubona kungatlhogeki, kodwana akghona ukuzilawula begodu aqunte ehliziywenakhe bona ahlale angakatjhadi,* uzokuphumelela. 38  Godu, nanyana ngubani otjhadako* wenza kuhle, kodwana nanyana ngubani ongatjhadiko uzokwenza ngcono. 39  Umfazi ubophekile indodakhe nayisaphilako. Kodwana indodakhe nayingahlongakala, utjhaphulukile bona angatjhada nananyana ngubani amfunako, kwaphela eKosini. 40  Kodwana ngombonwami, uyathaba nakahlala anjalo; begodu ngokuqinisekileko ngicabanga ukuthi nami nginommoya kaZimu.

Imitlolo Ephasi

1Ko 7:1  Kutjho, bona ingayi naye emabhayini.
1Ko 7:2  Ubunengi bebizo lesiGirigi elithi por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
1Ko 7:15  Namkha “ukuhlukanisa.”
1Ko 7:25  Ibizweli ngesiGirigi liqalisele ebantwini bembaji nabengubo abangakhenge baye emabhayini.
1Ko 7:28  Qala umtlolo waphasi evesini 25.
1Ko 7:35  NgesiGirigi “bona nginibophe.”
1Ko 7:36  Namkha “ebuntombini bakhe.”
1Ko 7:37  Namkha “ayintombi.”
1Ko 7:38  Namkha “onikela ubuntombi bakhe emtjhadweni.”