1 Korinte 6:1-20

  • Ukumangalelana ekhotho kwamaKrestu (1-8)

  • Labo engekhe bazuze umBuso njengelifa (9-11)

  • Dumisani uZimu emzimbenenu (12-20)

    • “Kubalekeleni ukwenza izenzo zomseme ezisisono!” (18)

6  Ukhona na phakathi kwenu othi nakabe nombango nomunye abe nesibindi sokuya ekhotho phambi kwabantu abangakalungi, angayi phambi kwabacwengileko?  Namkha anazi na ukuthi abacwengileko bazokwahlulela iphasi? Yeke nangabe iphasi lizokwahlulelwa ngini, angekhe nakghona na ukwahlulela iindaba ezingatjho litho?  Anazi na ukuthi sizokwahlulela iingilozi? Kangangani-ke ngokwahlulela iindaba zokuphilokhu?  Nje-ke, nangabe nizokwahlulela iindaba zokuphilokhu, kghani nikhetha abantu ibandla elibaqalela phasi bona babe bahluleli?  Ngitjho lokhu bona nginiphathise iinhloni. Kghani akakho nomuntu munye ohlakaniphileko phakathi kwenu ongakghona ukwahlulela hlangana kwabafowabo?  Kunalokho, umuntu umangalela umfowabo ekhotho, phambi kwabantu abangakholwako!  Kuhlekuhle, senihluliwe nanimangalelana emakhotho. Kunalokho, kubayini ningazivumeli bona noniwe? Kubayini ningazivumeli bona nidlelezelwe?  Esikhundleni salokho, niyona, niyadlelezela, begodu nikwenza kubafowenu!  Namkha anazi na ukuthi abantu abangakalungi angekhe balizuze ilifa lomBuso kaZimu? Ningakhohliswa. Labo abenza izenzo zomseme ezisisono,* abalotjha iinthombe, iimfebe,* iintjhatjha zamadoda, amadoda aya emabhayini namadoda, 10  amasela, abamarhamaru, iindakwa, abathukanako,* nabadlelezeli, angekhe balizuze ilifa lomBuso kaZimu. 11  Lokhu ngilokho abanye benu ebeningikho. Kodwana nihlanziwe nahlwengeka; nicwengisiwe; kuthiwe nilungile ebizweni leKosi uJesu Krestu nangommoya kaZimethu. 12  Zoke izinto zivumelekile kimi, kodwana akusizo zoke izinto ezizuzisako. Zoke izinto zivumelekile kimi, kodwana angekhe ngivume bona ngilawulwe nginanyana yini. 13  Ukudla ngekwamathumbu namathumbu ngewokudla, kodwana uZimu uzokwenza kokubili bona kube lilize. Umzimba awusingowezenzo zomseme ezisisono* kodwana ngeweKosi, neKosi ngeyomzimba. 14  UZimu uvuse iKosi begodu nathi uzosivusa ekufeni ngamandlakhe. 15  Anazi na ukuthi imizimba yenu imalunga kaKrestu? Alo-ke sekufuze ngisuse amalunga kaKrestu ngiwahlanganise nengwadla? Awa! 16  Kghani anazi ukuthi nanyana ngubani ozihlanganisa nengwadla umzimba munye nayo? Ngombana uZimu uthi, “ababilaba bazokuba yinyama yinye.” 17  Kodwana loyo ohlanganiswe neKosi umunye nayo emmoyeni. 18  Kubalekeleni ukwenza izenzo zomseme ezisisono!* Zoke ezinye izono umuntu angazenza zingaphandle komzimbakhe, kodwana nanyana ngubani onomukghwa wokwenza izenzo zomseme ezisisono wona umzimbakhe. 19  Kghani anazi ukuthi umzimbenu ulithempeli lommoya ocwengileko ongaphakathi kwenu, eniwunikelwe nguZimu? Godu, anisingebenu, 20  ngombana nathengwa ngentengo. Ngokuqinisekileko, dumisani uZimu emzimbenenu.

Imitlolo Ephasi

1Ko 6:9  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
1Ko 6:9  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
1Ko 6:10  Namkha “abakhuluma amezwi ahlabako.”
1Ko 6:13  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
1Ko 6:18  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.