1 Korinte 5:1-13

  • Icala lezenzo zomseme ezisisono (1-5)

  • Isibiliso esincani sibilisa ihlama yoke (6-8)

  • Umuntu omumbi kufuze asuswe (9-13)

5  Kubikwe bona kwenziwa izenzo zomseme ezisisono* phakathi kwenu, izenzo ezisisono* ezinjalo ngekhe wazifumana ngitjho nahlangana nabantu beentjhaba​—ukuthi umuntu uya emabhayini nomkayise.  Kghani niyazikhakhazisa ngalokho? Akukafuzi na nibe lisizi, ukuze umuntu owenze isenzwesi asuswe phakathi kwenu?  Nanyana ngingekho ngomzimba, ngikhona ngommoya, begodu sengimahlulele umuntu owenze isenzwesi, njengokungathi nginani.  Nanibuthene ndawonye ngebizo leKosethu uJesu, nazi nokuthi nginani ngommoya nangamandla weKosethu uJesu,  umuntu onjalo kufuze nimnikele kuSathana bona kutjhatjalaliswe inyama, ukuze ummoya usindiswe ngelanga leKosi.  Ukuzikhakhazisa kwenu akusikuhle. Anazi na bona isibiliso esincani sibilisa ihlama yoke?  Susani isibiliso esidala ukuze nibe yihlama etja, njengombana ninganaso isibiliso. Ngombana kwamambala, uKrestu imvana yePhasika lethu wenziwe umhlatjelo.  Yeke asiwugidingeni umnyanya lo, ingasi ngesibiliso esidala, namkha ngesibiliso sobumbi nokukhohlakala, kodwana ngesikwa esinganasibiliso sokuthembeka neqiniso.  Encwadinami nganitlolela bona nilise ukuzihlanganisa nabantu abenza izenzo zomseme ezisisono,* 10  ngingatjho bona nilise ukuzihlanganisa ngokupheleleko nabantu bephaseli abenza izenzo somseme ezisisono* namkha abantu abamarhamaru namkha abadlelezeli namkha abalotjha iinthombe. Ngombana nakunjalo, bekuzokufuze niphume ephasini. 11  Kodwana nje nginitlolela bona nilise ukuzihlanganisa nomuntu obizwa ngokuthi mfowethu kodwana owenza izenzo zomseme ezisisono* namkha omarhamaru namkha olotjha iinthombe namkha othukanako* namkha osidakwa namkha omdlelezeli, ningadli ngitjho nokudla nomuntu onjalo. 12  Kungisiza ngani ukwahlulela abangaphandle? Anahluleli abangaphakathi na, 13  kukulapho uZimu ahlulela abangaphandle? “Susani umuntu omumbi phakathi kwenu.”

Imitlolo Ephasi

1Ko 5:1  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
1Ko 5:1  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
1Ko 5:9  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
1Ko 5:10  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
1Ko 5:11  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
1Ko 5:11  Namkha “okhuluma amezwi ahlabako.”