1 Korinte 4:1-21

  • Abaphathi kulindeleke bona bathembeke (1-5)

  • Ukuzithoba kweensebenzi ezimaKrestu (6-13)

    • “Ningadluleli ngale kwezinto ezitloliweko” (6)

    • AmaKrestu ambukiso wemdlalweni watjhatjhalazi (9)

  • UPowula utjheja abantwana bakhe ekukholweni (14-21)

4  Umuntu kufuze asiqale njengeensebenzi ezingaphasi kwakaKrestu nabaphathi befihlo ecwengileko kaZimu.  Ngokuphathelene nalokhu, abaphathi kulindeleke ukuthi bafunyanwe bathembekile.  Nje-ke kimi kuyinto engakaqakatheki kangako ukuthi ngihlolwe ngini namkha yikhotho yabantu. Kuhlekuhle, ngitjho kwamina angizihloli.  Ngombana akukho okumbi engizazela khona. Kodwana lokho akutjho bona ngilungile; ongihlolako nguJehova.  Yeke, ningahluleli litho kungakabi sikhathi, iKosi beyifike. Izokukhupha izinto ezifihlakeleko zobumnyama izibeke ekukhanyeni, yembule neenhloso zeenhliziyo, bese umuntu ngamunye afumane idumo lakhe kuZimu.  Nje-ke, bafowethu, izintwezi ngizisebenzise* kimi naku-Apholo bona kuzuze nina, ukuze ngathi nifunde umthetho othi: “Ningadluleli ngale kwezinto ezitloliweko,” bona ningazozikhukhumeza, ninyula omunye esikhundleni somunye.  Ngombana khuyini ekwenza uhluke komunye? Kwamambala, khuyini onayo ongakhenge uyiphiwe? Nje-ke, nangabe wayiphiwa, kubayini uzikhakhazisa ngasuthi zange uyiphiwe?  Kghani senanelisekile? Seninjingile? Senithomile ukubusa njengamakhosi ngaphandle kwethu? Ngifisa kwamambala ukuthi ngathana besenithomile ukubusa njengamakhosi, khona nathi sizokubusa nani njengamakhosi.  Ngombana kimi kubonakala ngasuthi uZimu ubeke thina bapostoli emaswapheleni wombukiso njengabantu abagwetjelwe ukufa, ngombana ephasini, eengilozini, nebantwini, sesibe mbukiso wemdlalweni watjhatjhalazi. 10  Siziindlhadlha ngebanga lakaKrestu, kodwana nina nihlakaniphile kuKrestu; siyabogaboga, kodwana nina niqinile; niyahlonitjhwa, kodwana thina siyadelelwa. 11  Bekube li-ireli sisolo silambile, somile, sihlubule, sibetjhwa, singanakhaya, 12  begodu sisebenza budisi ngezandla zethu. Nasithukwako, siyabusisa; nasihlunguphazwako, sikghodlhelela ngesineke; 13  nasirhwayelwako, siphendula ngommoya ophasi;* sesibe njengeenzibi zephasi, ifucufucu yazo zoke izinto, bekube nje. 14  Angitloli izintwezi bona nginiphathise iinhloni, kodwana bona nginikhuthaze njengabantwabami engibathandako. 15  Ngombana ngitjho nanyana ningaba nabatlhogomeli* abazi-10 000 kuKrestu, ngokuqinisekileko aninabo abobaba abanengi; ngombana kuKrestu Jesu, ngibe ngubabenu ngeendaba ezimnandi. 16  Nje-ke ngiyanikhuthaza, yibani balingisi bami. 17  Kungakho ngithumela uThimothi kini, ngombana mntwanami engimthandako nothembekileko eKosini. Uzonikhumbuza iindlela zami ezimalungana noKrestu Jesu, njengombana ngifundisa kiyo yoke indawo kwelinye nelinye ibandla. 18  Abanye bayazikhukhumeza, njengokungathi angisezi kini. 19  Kodwana nangabe uJehova uyathanda, ngizokuza kini kungasikade, begodu angizukuzitshwenya ngokwazi ikulumo yalabo abakhukhumeleko, kodwana ngizokwazi amandlabo. 20  Ngombana umBuso kaZimu awusiyindaba yekulumo kodwana yamandla. 21  Ngikuphi enikunyulako? Kghani nifuna ngize kini ngeswazi namkha ngethando nommoya ophasi?

Imitlolo Ephasi

1Ko 4:6  Namkha “ngazidlulisela.”
1Ko 4:13  NgesiGirigi “siyarabhela.”
1Ko 4:15  Namkha “nabafundisi.”