1 Korinte 16:1-24

  • Igulego yamaKrestu weJerusalema (1-4)

  • Amahlelo kaPowula wokukhamba (5-9)

  • Amavakatjho ahleliweko kaThimothi no-Apholo (10-12)

  • Ukukhuthaza nokulotjhisa (13-24)

16  Malungana nokubuthelelwa kwegulego yabacwengileko, ningalandela iinqophiso engazinikela amabandla weGalatiya.  Ngelanga lokuthoma lenye nenye iveke, ngamunye wenu akabekele ngeqadi okuthileko kuye ngamandlakhe, ukuze ukubuthelelwa kwegulego kungenzeki nangifikako.  Nangifika lapho, ngizokuthumela amadoda enawanyulako eencwadini zenu bona akhambise isipho senu somusa eJerusalema.  Kodwana nangabe kubonakala kungcono bona nami ngiye lapho, ngizokukhamba nawo.  Kodwana ngizokuya eMasedoniya qangi bese ngiza kini, ngombana ngizokudlula eMasedoniya;  mhlamunye ngizokuhlala nani isikhatjhana, nakungenzeka bengihlale nani ubusika boke, ukuze ningiphekelele kancani lapho engizabe ngiya khona.  Okwanje angifuni ukunibona ngidlula kwaphela, ngombana ngikhanuka ukuhlalahlala nani, nangabe uJehova uyavuma.  Kodwana ngizokuhlala e-Efesu bekube Mnyanya wePentekoste,  ngombana ngivulelwe umnyango omkhulu orholela emsebenzini, kodwana kunabaphikisi abanengi. 10  Nje-ke uThimothi nakangafika, qinisekani ukuthi akasabi litho nakaphakathi kwenu, ngombana wenza umsebenzi kaJehova, njengami. 11  Yeke, kungabi khona omnyazako. Nimkhambise ngokuthula, ukuze eze kimi, ngombana ngimlindile nginabafowethu. 12  Malungana nomfowethu u-Apholo, ngimkhuthaze khulu bona eze kini nabafowethu. Bekangakanqophi ukuza kini nje, kodwana uzokuza nakafumana ithuba. 13  Hlalani niphapheme, dzimelelani ekukholweni, nibe nesibindi, nibe namandla. 14  Koke enikwenzako kwenzeni ngethando. 15  Nje-ke ngiyanikhuthaza bafowethu: Niyazi ukuthi bendlu kaStefana baziinthelo zokuthoma ze-Akhaya nokuthi bazinikela ekusizeni abacwengileko. 16  Kwanga ningaragela phambili nizithoba ebantwini abanjalo nakibo boke ababambiseneko begodu abasebenza budisi. 17  Kodwana ngiyathaba ngokuthi nginoStefana noFortunatu no-Akhayiko, ngombana basivalile isikhala sokungabi khona kwenu lapha. 18  Ngombana bawuvuselele ummoyami nowenu. Yeke, ahlonipheni amadoda anjalo. 19  Amabandla we-Asiya ayanilotjhisa. U-Akhwila noPeresila nebandla elisemzinabo banilotjhisa ngokusuka ehliziyweni eKosini. 20  Boke abafowethu bayanilotjhisa. Lotjhisanani ngokumangana okucwengileko. 21  Nje-ke mina Powula, ngitlola kwami ukulotjhisa ngesandla sami. 22  Nangabe kukhona ongayithandi iKosi, akaqalekiswe. Yewuze Kosethu! 23  Umusa omkhulu weKosi uJesu awube nani. 24  Ithando lami alibe nani noke ebunyeni noKrestu Jesu.

Imitlolo Ephasi