1 Korinte 15:1-58

  • Ukuvuswa kwakaKrestu (1-11)

  • Ukuvuswa kwabafileko sisekelo sokukholwa (12-19)

  • Ukuvuswa kwakaKrestu siqinisekiso (20-34)

  • Umzimba wenyama, umzimba wommoya (35-49)

  • Ukungafi nokungonakali (50-57)

  • Okunengi kokukwenza emsebenzini weKosi (58)

15  Nje-ke ngiyanikhumbuza bafowethu ngeendaba ezimnandi engizimemezele kini, nani enizamukeleko, nadzimelela kizo.  Ngeendaba ezimnandezi engizimemezele kini nisindisiwe nanibambelele kizo, nakungasinjalo nizabe nikholelwe ilize.  Ngombana hlangana nezinto zokuthoma enganinikela zona, ngilezo nami engazamukelako, ukuthi uKrestu wafela izono zethu ngokuya ngemiTlolo;  nokuthi wabulungwa, kodwana wavuswa ngelanga lesithathu ngokuya ngemiTlolo;  wabonakala kuKhefasi,* ngemva kwalokho kwabaliTjhumi namBili.  Ngemva kwalokho wabonakala kubafowethu abangaphezu kwama-500 ngesikhathi sinye, inengi labo lisesenathi, nanyana abanye sebalala ekufeni.  Wabonakala kuJakopo, bese kibo boke abapostoli.  Kodwana ekugcineni wabonakala nakimi njengokungathi nginguloyo obelethwe ngaphambi kwesikhathi.  Ngombana ngingomncani ebapostolini, begodu akukangifaneli ukubizwa ngokuthi ngimpostoli, ngombana ngahlunguphaza ibandla lakaZimu. 10  Kodwana ngomusa omkhulu kaZimu ngingilokhu engingikho. Umusakhe omkhulu bewungasililize kimi, ngasebenza ukubadlula boke; kodwana bekungasi ngimi, bekumumusa omkhulu kaZimu okimi. 11  Nanyana kungimi namkha kungibo, le yindlela esitjhumayela ngayo, begodu le yindlela enakholwa ngayo. 12  Nangabe kutjhunyayelwa bona uKrestu uvusiwe kwabafileko, kuza njani ukuthi abanye hlangana nani bathi akukho ukuvuswa kwabafileko? 13  Nangabe kwamambala akukho ukuvuswa kwabafileko, yeke uKrestu akhenge avuswe. 14  Kodwana nangabe uKrestu akhenge avuswe, ukutjhumayela kwethu ngokuqinisekileko kulilize, nokukholwa kwenu kulilize. 15  Nathi kutjho bona sibofakazi bamala bakaZimu, ngombana sifakaze ngoZimu ukuthi wavusa uKrestu, loyo angakhenge amvuse nangabe kwamambala abafileko angeze bavuswe. 16  Ngombana nangabe abafileko angeze bavuswe, noKrestu akhenge avuswe. 17  Ngaphezu kwalokho, nangabe uKrestu akhenge avuswe, ukukholwa kwenu kulilize; nihlala ezonweni zenu. 18  Nalabo abalele ekufeni basebunyeni noKrestu batjhabalele. 19  Nangabe sinethemba kuKrestu ngokuphilokhu kwaphela, kufuze sirhawukelwe ukudlula abanye. 20  Nje-ke uKrestu uvusiwe kwabafileko, yena osithelo sokuthoma salabo abalele ekufeni. 21  Njengombana ukufa kweza ngomuntu, nokuvuswa kwabafileko kuza ngomuntu. 22  Njengombana ku-Adamu boke bayafa, nakuKrestu boke bazokufumana ukuphila. 23  Kodwana ngamunye ngedlhego lakhe elifaneleko: UKrestu sithelo sokuthoma, ngemva kwalokho kube ngilabo abangebakaKrestu phakathi nokuba khona kwakhe. 24  Ngokulandelako kube siphetho, lokha nakanikela umBuso kuZimakhe uYise, nasekaphelise yoke imibuso nalo loke ilawulo namandla. 25  Ngombana kufuze abuse njengekosi bekube kulapho uZimu sekabeke zoke izitha ngaphasi kweenyawo zakhe. 26  Isitha sokugcina esizokupheliswa kukufa. 27  Ngombana uZimu “ubeke zoke izinto ngaphasi kweenyawo zakhe.” Kodwana nakathi “ubeke zoke izinto ngaphasi,” kuyakhanya bona lokhu akufaki uZimu phakathi, loyo obeke zoke izinto ngaphasi kwakhe. 28  UZimu nasele abeke koke ngaphasi kweNdodanakhe, neNdodana leyo izozibeka ngaphasi kwakaZimu okunguye obeke zoke izinto ngaphasi kwakhe, bona uZimu abe zizinto zoke kiwo woke umuntu. 29  Nakunjalo, bazokwenzani labo ababhajadiswa ngomnqopho wokuba ngabahlongakeleko? Nangabe abahlongakeleko angeze bavuswa nakanye, kubayini babhajadiswa ngomnqopho wokuba njalo? 30  Kubayini nathi sisengozini ngaso soke isikhathi? 31  Qobe langa ngiqalana nokufa. Lokhu kuqiniseke njengethabo enginalo ngani bafowethu, lelo enginalo kuKrestu Jesu iKosethu. 32  Nangabe njengabanye abantu,* ngalwa neembandana e-Efesu, kungisiza ngani lokho? Nangabe abafileko angekhe bavuswe, “asidleni begodu sisele, ngombana kusasa sizokufa.” 33  Ningakhohliswa. Ukuzihlanganisa nabantu abambi konakalisa ukuziphatha okuhle.* 34  Qaqulukani ngendlela elungileko, ningenzi isono, ngombana abanye abanalo ilwazi ngoZimu. Ngitjho lokhu bona nginiphathise iinhloni. 35  Nanyana kunjalo, omunye uzokuthi: “Abafileko bazokuvuswa njani? Bazokuvuswa ngomzimba onjani?” 36  Muntu onganangqondo! Okutjalileko akwenziwa kuphile ngaphandle kobana kufe qangi. 37  Malungana nalokhu okutjalileko, akhange utjale umzimba ozokumila, kodwana utjale ithoro kwaphela, kungaba ngeyekoroyi namkha omunye umhlobo wembewu; 38  kodwana uZimu uyinikela umzimba ngendlela athanda ngayo, unikela imbewu ngayinye umzimbayo. 39  Akusiyo yoke inyama efanako, kunenyama yabantu, kunenyama yekomo, kunenyama yenyoni nenyama yehlambi. 40  Kunemizimba yezulwini nemizimba yephasini; kodwana iphazimulo yemizimba yezulwini ingomunye umhlobo, neyemizimba yephasini ingomunye umhlobo ohlukileko. 41  Iphazimulo yelanga ilihlobo elinye, nephazimulo yenyezi ingelinye, nephazimulo yeenkwekwezi ingelinye; eqinisweni, iphazimulo yenye ikwekwezi ihlukile kwenye. 42  Kungokufanako nangokuvuswa kwabafileko. Umzimba utjalwa unokonakala; uvuswa unganakho ukonakala. 43  Utjalwa usehlazweni; uvuswa usephazimulweni. Utjalwa ubogaboga; uvuswa usemandleni. 44  Utjalwa umzimba wenyama; uvuswa umzimba wommoya. Nangabe ukhona umzimba wenyama, ukhona newommoya. 45  Nje-ke kutloliwe kwathiwa: “Umuntu wokuthoma u-Adamu waba mumuntu* ophilako.” U-Adamu wokugcina waba mmoya onikela ukuphila. 46  Nanyana kunjalo, kommoya akusingekokuthoma. Kwenyama ngikho kokuthoma, bese kulandela kommoya. 47  Umuntu wokuthoma uvela ephasini begodu wenziwe ngethuli; umuntu wesibili uvela ezulwini. 48  Indlela umuntu owenziwe ngethuli angayo, banjalo nalabo abenziwe ngethuli; indlela umuntu owavela ezulwini angayo, banjalo nalabo abangebezulwini. 49  Njengombana senziwe safana naloyo owenziwe ngethuli, godu sizokufana naloyo ovela ezulwini. 50  Kodwana nginitjela lokhu bafowethu, inyama neengazi ngeze zawuzuza njengelifa umBuso kaZimu, nokonakala ngeze kwazuza njengelifa ukungonakali. 51  Qalani! Nginitjela ifihlo ecwengileko: Angekhe silale ekufeni soke, kodwana soke sizokutjhugululwa, 52  ngesikhatjhana, ngokuphazima kwelihlo nakulila ibhorompita yamaswaphela. Ngombana ibhorompita izokulila begodu abahlongakeleko bazokuvuswa banganakho ukonakala, begodu sizokutjhugululwa. 53  Ngombana lokhu okonakalako kufuze kwembathe ukungonakali, lokhu okufako kufuze kwembathe ukungafi. 54  Kodwana lokhu okonakalako nakumbatha ukungonakali nalokhu okufako kwembatha ukungafi, kuzabe kuzaliseke amezwi athi: “Ukufa kuginyiwe bekube phakade.” 55  “Kufa, kuphi ukuhlula kwakho? Kufa, kuphi ukutinyela kwakho?” 56  Ukutinyela okuveza ukufa sisono, namandla wesono mThetho.* 57  Kodwana akathokozwe uZimu, ngombana usinikela ukuhlula ngeKosethu uJesu Krestu! 58  Nje-ke bafowethu abathandekako, dzimelelani, ningasikinyeki, nihlale ninokunengi kokukwenza emsebenzini weKosi, nazi ukuthi ukusebenza budisi kwenu akusililize eKosini.

Imitlolo Ephasi

1Ko 15:5  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.
1Ko 15:32  Namkha kungenzeka, “ngombono wabantu.”
1Ko 15:33  Namkha “imikghwa emihle.”
1Ko 15:45  Namkha “mphefumulo.”
1Ko 15:56  Namkha “nomThetho unikela isono amandlawo.”