1 Korinte 14:1-40

  • Izipho zokuphorofida nokukhuluma ngamanye amalimi (1-25)

  • Imihlangano yobuKrestu ehlelekileko (26-40)

    • Isikhundla somfazi ebandleni (34, 35)

14  Lwelani ukuba nethando, niragele phambili nifuna ngetjiseko izipho ezivela kuZimu, kodwana khulukhulu isipho sokuphorofida.  Ngombana loyo okhuluma ngelinye ilimi akakhulumi ebantwini, kodwana kuZimu, ngombana akekho olaleleko, kodwana ukhuluma ifihlo ecwengileko ngommoya.  Nanyana kunjalo, loyo ophorofidako uyakha, akhuthaze begodu aduduze abantu ngalokho akutjhoko.  Loyo okhuluma ngelinye ilimi uzakha yena, kodwana ophorofidako wakha ibandla.  Nje-ke ngingathanda bona noke nikhulume ngamanye amalimi, kodwana nginyula bona niphorofide. Eqinisweni, ophorofidako mkhulu kunaloyo okhuluma ngamanye amalimi, ngaphandle kobana loyo okhuluma ngamanye amalimi atologe, ukuze ibandla lakhiwe.  Kodwana njenganje, bafowethu, nangingeza kini ngikhuluma ngamanye amalimi, ngibuphi ubuhle engizobenza ngaphandle kobana ngikhulume nani ngesambulo namkha ngelwazi namkha ngesiphorofido namkha ngefundiso na?  Kuyafana nangezinto ezingaphiliko ezenza itjhada, kungaba yifuludi namkha isidonodono. Ngaphandle kokuthi amatjhada wazo atjhidelane, kuzokwaziwa njani lokho okudlalwa ngefuludi namkha ngesidonodono?  Ngombana ibhorompita nayenza itjhada elingazwakali kuhle, ngubani ozokulungela ukuya epini?  Ngokufanako, ngaphandle kobana nina enikhulumako nikhulume ngendlela ezwisiseka bulula, ngubani ozokuzwisisa lokho okutjhiwoko na? Eqinisweni nizabe nikhuluma emmoyeni. 10  Kungaba kukuthi kunamalimi amanengi ahlukahlukeneko akhulunywako ephasini, kodwana alikho nalinye elingazwisisekiko. 11  Ngombana nangingawuzwisisi umnqopho wokukhulunywako, ngizokuba mqhamuka kiloyo okhulumako, begodu loyo okhulumako uzokuba mqhamuka kimi. 12  Nje-ke nani, njengombana nizifisa ngetjiseko izipho zommoya, funani ngobunengi izipho ezizokwakha ibandla. 13  Nje-ke, loyo okhuluma ngamalimi akathandazele bona atologe. 14  Ngombana nangabe ngithandaza ngamalimi, sisipho sami sommoya esithandazako, kodwana angikuzwisisi engikutjhoko. 15  Nje-ke, kufuze kwenziweni? Ngizokuthandaza ngesipho sommoya, godu ngithandaze nangomkhumbulwami. Ngizokubhina ngidumise ngesipho sommoya, godu ngizokubhina ngidumise ngomkhumbulwami. 16  Ngaphandle kwalokho, nawudumisa ngesipho sommoya, umuntu ovamileko ophakathi kwenu uzokutjho njani ukuthi “Amen” emthandazweni wakho wokuthokoza na, njengombana angakwazi okutjhoko? 17  Kwamambala, unikela umthandazo wokuthokoza ngendlela efaneleko, kodwana omunye umuntu akakheki. 18  Ngithokoza uZimu bona ngikhuluma ngamalimi amanengi ukunidlula noke. 19  Nanyana kunjalo, ebandleni ngingamane ngikhulume amezwi amahlanu ngomkhumbulwami,* ukuze ngifundise* abanye, kunokobana ngikhulume amezwi aziinkulungwana ezilitjhumi ngelinye ilimi. 20  Bafowethu, ningabi bantwana ekuzwisiseni kwenu, kodwana yibani bantwana kokumbi; nikhule ngokupheleleko ekuzwisiseni kwenu. 21  EmThethweni kutloliwe kwathiwa: “ ‘Ngamalimi wabaqhamuka nangemilomo yabangaziwako ngizokukhuluma nabantwaba, ngitjho nangesikhatheso bazokubhala ukungilalela,’ kutjho uJehova.” 22  Nje-ke, amalimi awasilitshwayo labakholwako kodwana ngelabangakholwako, kukulapho isiphorofido singasi ngesabangakholwako kodwana ngesabakholwako. 23  Nje-ke nangabe loke ibandla lihlangana endaweni yinye, boke bathome ukukhuluma ngamanye amalimi, bese kungene abantu abajayelekileko namkha abangakholwako, angekhe bathi niyarhapha na? 24  Kodwana nangabe noke niyaphorofida begodu kungene umuntu ongakholwako namkha umuntu ovamileko, uzokusolwa begodu aphenyisiswe ngibo boke. 25  Iimfihlo ezisehliziywenakhe zizokuba sepepeneneni, ukuze akhothame begodu alotjhe uZimu, athi: “Kwamambala uZimu uhlangana nani.” 26  Nje-ke bafowethu, kufuze kwenziweni? Nanihlanganako, omunye unerhubo, omunye unefundiso, omunye unesambulo, omunye ukhuluma elinye ilimi, kuthi omunye atologe. Zoke izinto azenzeke ngomnqopho wokwakhana. 27  Nangabe kukhona okhuluma elinye ilimi, abakhulume babe babili namkha babe bathathu kwaphela, badlhegane, kuthi omunye atologe. 28  Kodwana nangabe akekho umtoligi, kufuze athule ebandleni, begodu akakhulume noZimu ngehliziywenakhe. 29  Akukhulume abaphorofidi ababili namkha abathathu, begodu abanye kufuze bazwisise lokho okutjhiwoko. 30  Kodwana nangabe omunye ufumana isambulo nakasahlezi lapho, isikhulumi sokuthoma asithule. 31  Ngombana noke ningaphorofida ngokudlhegana, ukuze noke nifunde begodu noke nikhuthazeke. 32  Izipho zommoya zabaphorofidi kufuze zilawulwe baphorofidi. 33  Ngombana uZimu akasinguZimu wehlangahlangano kodwana ngewokuthula. Njengakiwo woke amabandla wabacwengileko, 34  abafazi abathule emabandleni, ngombana akukavumeleki ngabo bona bakhulume. Kunalokho, abazithobe, njengombana kutjho nomThetho. 35  Nangabe bafuna ukufunda okuthileko, ababuze amadodabo ekhaya, ngombana kulihlazo ngomfazi bona akhulume ebandleni. 36  Kghani ilizwi lakaZimu lavela kini, namkha lifikelele nina kwaphela na? 37  Nangabe umuntu ucabanga ukuthi umphorofidi namkha unesiphiwo sommoya, kufuze amukele ukuthi izinto enginitlolela zona zimiyalo yeKosi. 38  Kodwana nangabe umuntu uyakuphika lokhu, naye uzokuphikwa.* 39  Nje-ke, bafowethu, ragelani phambili nokulwela ukuphorofida, kodwana ningakuvimbeli ukukhuluma ngamanye amalimi. 40  Kodwana zoke izinto azenzeke ngokufaneleko nangokuhleleka.

Imitlolo Ephasi

1Ko 14:19  Namkha “ngokuzwisisa kwami.”
1Ko 14:19  Namkha “ngifundise ngomlomo.”
1Ko 14:38  Namkha kungenzeka, “nangabe umuntu akatjheji, uzokuhlala angatjheji.”