1 Korinte 13:1-13

  • Ithando​—indlela ezidlula zoke (1-13)

13  Nangabe ngikhuluma ngamalimi wabantu neweengilozi, kodwana nginganalo ithando, ngifana nesimbi ebanga itjhada namkha nesimbi ekekerezako.  Nangabe nginesipho sokuphorofida nokuzwisisa zoke iimfihlo ezicwengileko nalo loke ilwazi, nangabe nginokukholwa okuqinileko bona ngingatjhidisa iintaba, kodwana nginganalo ithando, angisililitho.  Godu nangithengisa koke okungokwami bona ngiphe abanye, begodu nangabe nginikela ngomzimbami bekube sekufeni bona ngizikhakhazise, kodwana nginganalo ithando, angizuzi litho.  Ithando liyabekezela begodu linomusa. Ithando alinamona. Alizigqaji, alizikhakhazisi,  aliziphathi ngokungakafaneli, alizifuneli inzuzo yalo, alisilingeki. Alinamavunda.  Alithabi ngokungalungi, kodwana lithaba ngeqiniso.  Libekezelela zoke izinto, likholelwa zoke izinto, lithemba zoke izinto, likghodlhelela zoke izinto.  Ithando ngeze laphela. Kodwana nangabe kunezipho zokuphorofida, zizokupheliswa; nangabe kunamalimi,* azokupheliswa; nakunelwazi, lizokupheliswa.  Ngombana sinelwazi elingakapheleli begodu siphorofida ngokungakapheleli, 10  kodwana nakufika okupheleleko, okungakapheleli kuzokupheliswa. 11  Nangisesemntwana, bengikhuluma njengomntwana, ngicabanga njengomntwana, nginomkhumbulo womntwana; kodwana njengombana sengikhulile, ngilise yoke imikghwa yobuntwana. 12  Ngombana nje sibona lififi esibonibonini sesimbi, kodwana ngesikhatheso kuzokuba bubuso nobuso. Kwanje ngazi kancani, kodwana ngesikhatheso ngizokwazi ngokunembileko, njengombana ngaziwa ngokunembileko. 13  Nanyana kunjalo, njenganje kusele okuthathokhu: ukukholwa, ithemba, nethando; kodwana okukhulu kunakho koke lithando.

Imitlolo Ephasi

1Ko 13:8  Kutjho, ukukhuluma amanye amalimi ngokusimangaliso.