1 Korinte 12:1-31

  • Izipho zommoya (1-11)

  • Umzimba munye, izitho zinengi (12-31)

12  Nje-ke malungana nezipho ezivela kuZimu, bafowethu, angifuni bona ningabi nelwazi.  Niyazi ukuthi nanisesebabantu beentjhaba,* nayengwa begodu nadurhiselwa eenthombenezo ezingakhulumiko, nizilandela nanyana kukuphi lapho zinidosela khona.  Nje-ke ngifuna nazi ukuthi akunamuntu othi nakakhuluma ngommoya kaZimu athi: “UJesu uqalekisiwe,” begodu akunamuntu ongathi: “UJesu uyiKosi,” ngaphandle kobana aragwa mmoya ocwengileko.  Nje-ke kunezipho ezihlukahlukeneko, kodwana kunommoya munye kwaphela;  godu kunemisebenzi ehlukahlukeneko, nanyana kunjalo kuneKosi yinye kwaphela;  begodu kuneendlela ezihlukahlukeneko uZimu azisebenzisa ebantwini, nanyana kunjalo kunoZimu munye kwaphela.  Kodwana ukubonakaliswa kommoya kuphiwe umuntu ngamunye ngomnqopho ozuzisako.  Ngombana omunye uphiwe ngommoya umlayezo wokuhlakanipha,* omunye umlayezo welwazi ngokuvumelana nommoya munye kwaphela,  omunye ufumana ukukholwa ngommoya ofanako, omunye izipho zokulapha ngawo ummoya lowo, 10  omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuphorofida, omunye ikghono lokuzwisisa izinto eziphefumulelweko, omunye ukukhuluma amalimi ahlukahlukeneko, kuthi omunye ukutologa amalimi. 11  Kodwana yoke imisebenzi le yenziwa ngommoya ofanako lo, udlulisela komunye nomunye umuntu ngokuthanda kwawo. 12  Njengombana umzimba umunye kodwana unezitho ezinengi, begodu zoke izitho zomzimba lowo, nanyana zizinengi, zimzimba munye, unjalo-ke noKrestu. 13  Ngombana ngommoya munye soke sabhajadiselwa emzimbeni munye, kungakhathaliseki ukuthi simaJuda namkha simaGirigi, kungakhathaliseki ukuthi siziingqila namkha sitjhaphulukile, soke senziwa bona sisele ummoya munye. 14  Ngombana eqinisweni, umzimba awakhiwa sisitho sinye kwaphela kodwana zizitho ezinengi. 15  Inyawo nalingathi, “Ngombana angisisisandla, angisiyingcenye yomzimba,” lokho akulenzi bona lingabi yingcenye yomzimba. 16  Godu indlebe nayingathi, “Ngombana angisililihlo, angisiyingcenye yomzimba,” lokho akuyenzi bona ingabi yingcenye yomzimba. 17  Ngathana woke umzimba bewulilihlo, besizokuzwa ngani? Ngathana woke umzimba bewuyindlebe, besizokunukelela ngani? 18  Kodwana uZimu uhlele isitho ngasinye somzimba saba ngendlela afuna bona sibe ngayo. 19  Ngathana zoke izitho bezifana, umzimba bewuzokuba kuphi? 20  Nje-ke kunezitho ezinengi, kodwana umzimba munye. 21  Ilihlo angekhe lathi esandleni, “Angikutlhogi,” namkha godu ihloko angekhe yathi enyaweni, “Angikutlhogi.” 22  Ngakelinye ihlangothi, izitho zomzimba ezibonakala zibogaboga ziqakathekile, 23  begodu izitho zomzimba esicabanga bona azikahlonipheki kangako siziphatha kuhle, kuthi izitho ezingaqaleki kuhle kangako ziphathwa ngehlonipho ekulu, 24  kodwana izitho zethu eziqalekako azitlhogi litho. Nanyana kunjalo, uZimu ubumbe umzimba, anikela ihlonipho ekulu esithweni esingahlonitjhwako, 25  ukuze kungabi nokuhlukana emzimbeni, kodwana izitho zawo kufuze zitlhogomelane. 26  Nangabe isitho sinye siyatshwenyeka, zoke ezinye izitho zitshwenyeka naso; namkha nangabe isitho esithileko siyadunyiswa, zoke ezinye izitho zithaba naso. 27  Nje-ke nina nimzimba kaKrestu, begodu omunye nomunye wenu usisitho. 28  UZimu wabele abantu abahlukahlukeneko ebandleni: kokuthoma, abapostoli; kwesibili, abaphorofidi; kwesithathu, abafundisi; bese kulandela abenza imisebenzi yamandla; kuze abanezipho zokulapha; abenza imisebenzi emihle; abanamakghono wokunqophisa; nabakhuluma amalimi ahlukahlukeneko. 29  Kghani boke babapostoli? Kghani boke babaphorofidi? Kghani boke babafundisi? Kghani boke benza imisebenzi yamandla? 30  Kghani boke banezipho zokulapha? Kghani boke bakhuluma amalimi ahlukahlukeneko? Kghani boke babatologi? 31  Kodwana ragelani phambili nifuna ngetjiseko izipho ezikulu. Begodu ngizonitjengisa indlela ezidlula zoke.

Imitlolo Ephasi

1Ko 12:2  Kutjho, abangakholwako.
1Ko 12:8  Namkha “ikulumo yokuhlakanipha.”