1 Korinte 10:1-33

  • Iimbonelo ezisiyeleliso emlandweni ka-Israyeli (1-13)

  • Isiyeleliso malungana nokulotjha iinthombe (14-22)

    • Itafula lakaJehova, itafula lamadimoni (21)

  • Itjhaphuluko nokucabangela abanye (23-33)

    • “Koke kwenzeleni iphazimulo kaZimu” (31)

10  Nje-ke bafowethu, ngifuna nazi bona abokhokho bethu boke bebangaphasi kwelifu nokuthi boke badlula elwandle  begodu boke babhajadiselwa kuMosi ngelifu nangelwandle,  boke badla ukudla okufanako okuvela kuZimu  begodu boke basela isiselo esifanako esivela kuZimu. Ngombana bebajayele ukusela edwaleni elivela kuZimu ebelibalandela, idwalelo bekunguKrestu.  Nanyana kunjalo, uZimu khenge athabe ngenengi labo, labulawa emmangweni.  Izintwezi zibe sibonelo kithi, bona singafisi ukwenza okumbi, njengalabo ebebafisa ukwenza izinto ezimbi.  Ningabi babantu abalotjha iinthombe, njengombana abanye babo bebenza; ngombana kutloliwe kwathiwa: “Abantu bahlala phasi bona badle bebasele. Ngemva kwalokho basikima ukuze babe nesikhathi esimnandi.”  Singenzi izenzo zomseme ezisisono,* njengombana abanye babo bazenza, kwafa abantu abazi-23 000 ngelanga linye.  Asingamlingi uJehova, njengombana abanye babo bamlinga, balunywa ziinyoka bafa. 10  Singabi babantu abanghonghoyilako, njengombana abanye babo banghonghoyila, babulawa mtjhabalalisi. 11  Nje-ke izintwezi zenzeka kibo bona zibe ziimbonelo, zatlolwa ukuze zibe siyeleliso kithi abafikelwe kuphela kwephaseli. 12  Ocabanga ukuthi ujamile akatjheje bona angawi. 13  Asikho isilingo esinifikelako abanye abangakhange baqalane naso. Kodwana uZimu uthembekile, begodu ngekhe avume nilingwe ngokungaphezu kwalokho eningakuthwala, kodwana nakufika isilingweso uzokwenza nendlela yokuphuma kiso ukuze nikghone ukusikghodlhelela. 14  Yeke bathandekako bami, balekelani ukulotjha iinthombe. 15  Ngikhuluma ngasuthi ngikhuluma nabantu abanelemuko; ziqunteleni nina bona engikutjhoko kuliqiniso namkha awa. 16  Ikapho yesibusiso esiyibusisako, akusikuhlanganyela eengazini zakaKrestu na? Isikwa esisihlephulako, asisikuhlanganyela emzimbeni kaKrestu na? 17  Ngombana kunesikwa sinye, thina nanyana sibanengi simzimba munye, ngombana soke sihlephulelana isikwa esisodwa. 18  Qala u-Israyeli ongokwemvelo: Kghani labo abadla imihlatjelo abahlanganyeli e-aldarini na? 19  Alo, ngitjho ukuthini? Kghani okuhlatjelwe isithombe kulilitho, namkha isithombe sililitho? 20  Awa; kodwana ngithi lokho iintjhaba ezikwenza umhlatjelo, zikuhlabela amadimoni ingasi uZimu; angifuni nibe bahlanganyeli namadimoni. 21  Angeze nasela ikapho kaJehova nekapho yamadimoni; angeze nadla “etafuleni lakaJehova” netafuleni lamadimoni. 22  Namkha ‘senza uJehova abe nesikhwele’? Kghani sinamandla kunaye? 23  Zoke izinto zivumelekile,* kodwana akusizo zoke ezizuzisako. Zoke izinto zivumelekile, kodwana akusizo zoke ezakhako. 24  Umuntu ngamunye akangazifuneli okuzuzisa yena, kodwana okuzuzisa omunye umuntu. 25  Yidlani nanyana yini ethengiswa esilarheni, ningabuzi ngebanga lakanembezenu, 26  ngombana “iphasi nakho koke okukilo ngekwakaJehova.” 27  Nangabe umuntu ongakholwako uyakumema begodu uyafuna ukuya, yidla nanyana yini ebekwa phambi kwakho, ungabuzi ngebanga lakanembezakho. 28  Kodwana nangabe umuntu uthi kuwe, “Inyama le ihlatjelwe iinthombe,” ungayidli ngebanga laloyo okutjelileko nangebanga lakanembeza. 29  Angitjho unembezakho, kodwana womunye umuntu. Ngombana kubayini itjhaphulukwami kufuze yahlulelwe ngonembeza womunye umuntu? 30  Nangabe ngiyathokoza nangidlako, kubayini kufuze ngisolwe ngebanga lalokho engithokoza ngakho? 31  Nje-ke kungakhathaliseki bona niyadla namkha niyasela namkha nenza nanyana yini okhunye, koke kwenzeleni iphazimulo kaZimu. 32  Tjhejani bona ningabi siqabo emaJudeni nemaGirigini nebandleni lakaZimu, 33  njengombana ngilinga ukuthabisa boke abantu kizo zoke izinto, angizifuneli okuzuzisa mina, kodwana okuzuzisa abanengi, bona basindiswe.

Imitlolo Ephasi

1Ko 10:8  Qala Ihlathululo.
1Ko 10:23  Namkha “zisemthethweni.”