1 Korinte 1:1-31

  • Ukulotjhisa (1-3)

  • UPowula uthokoza uZimu ngebeKorinte (4-9)

  • Isikhuthazo sokuba munye (10-17)

  • UKrestu, amandla nokuhlakanipha kwakaZimu (18-25)

  • Ukuzikhakhazisa ngoJehova kwaphela (26-31)

1  UPowula, owabizelwa bona abe mpostoli kaJesu Krestu ngentando kaZimu, noSosithenesi umfowethu,  ebandleni lakaZimu eliseKorinte, kini enicwengiswe ebunyeni noKrestu Jesu, nabizelwa bona nibe ngabacwengileko, kunye nabo boke abakizo zoke iindawo ababiza ibizo leKosethu uJesu Krestu, iKosabo neyethu:  Kwanga ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosini uJesu Krestu.  Ngihlala ngithokoza uZimami ngani ngebanga lomusa omkhulu kaZimu aninikele wona kuKrestu Jesu;  ngombana kikho koke eninakho ninjingile kuye, ngobukghoni obukhulu bokukhuluma nangelwazi elizeleko,  njengombana ubufakazi ngoKrestu benziwe baqina hlangana nani,  ukwenzela bona ningatlhayeli kinanyana ngisiphi isipho nakanye, njengombana nilindele ngetjiseko ukwambulwa kweKosethu uJesu Krestu.  Godu uzonenza niqine bekube semaswapheleni ukwenzela bona ngelanga leKosethu uJesu Krestu kungabi nomuntu onithwesa umlandu.  UZimu uthembekile, ngaye nabizelwa etjhebiswaneni* neNdodanakhe, uJesu Krestu iKosethu. 10  Nje-ke ngiyanikhuthaza, bafowethu, ngebizo leKosethu uJesu Krestu, bona noke kufuze nikhulume ngokuvumelana, kungabi nokuhlukana phakathi kwenu, kodwana ngokupheleleko nibe nobunye emkhumbulweni nendleleni efanako yokucabanga. 11  Ngombana abanye bendlu kaKlowe bangitjele ngani, bafowethu, ukuthi kunokuphikisana phakathi kwenu. 12  Engikutjhoko ngilokhu, ukuthi ngamunye wenu uthi: “Mina ngingewakaPowula,” abanye bathi: “Mina ngingewaka-Apholo,” abanye bathi: “Mina ngingewakaKhefasi,”* abanye bathi: “Mina ngingewakaKrestu.” 13  Kghani uKrestu uhlukene phakathi? UPowula akhenge abulawelwe esigodweni ngebanga lenu, akusinjalo? Nabhajadiselwa ebizweni lakaPowula na? 14  Ngithokoza uZimu ngokuthi akhenge ngibhabhadise namunye wenu ngaphandle kwakaKrisposi noGayusi, 15  bona kungabi nothi nabhajadiselwa ebizweni lami. 16  Iye, godu ngabhabhadisa bomndeni kaStefana. Malungana nabo boke abanye, angikhumbuli ngibabhabhadisa. 17  Ngombana uKrestu akhenge angithumele ukuthi ngibhabhadise, kodwana wangithuma bona ngifakazele iindaba ezimnandi; ingasi ngamezwi wokuhlakanipha, ukwenzela bona isigodo sokuhlunguphazwa* sakaKrestu singabi lilize. 18  Ngombana ukukhuluma ngesigodo sokuhlunguphazwa* kubudlhadlha kilabo abatjhabalalako, kodwana kithi esisindiswako, kumamandla kaZimu. 19  Ngombana kutloliwe ukuthi: “Ngizokwenza ukuhlakanipha kwabahlakaniphileko kutjhabalale, begodu ukukhalipha kweemfundiswa ngizokwala.”* 20  Uphi umuntu ohlakaniphileko? Uphi umtloli?* Uphi umphikisi wephaseli? UZimu akhenge enze ukuhlakanipha kwephasi kube budlhadlha na? 21  Ngombana, ekuhlakanipheni kwakaZimu, iphasi akhenge limazi uZimu ngokuhlakanipha kwalo, uZimu wathatjiswa budlhadlha balokho okutjhunyayelwako bona asindise abakholwako. 22  Ngombana amaJuda afuna iimbonakaliso begodu amaGirigi afuna ukuhlakanipha; 23  kodwana sitjhumayela uKrestu abulawelwe esigodweni, emaJudeni lokho kusikhubekiso kodwana eentjhabeni kubudlhadlha. 24  Nanyana kunjalo, kilabo ababiziweko, kokubili amaJuda namaGirigi, uKrestu umamandla kaZimu nokuhlakanipha kwakaZimu. 25  Ngombana izinto ezivela kuZimu abantu abazithatha njengezibudlhadlha zihlakaniphe ukudlula abantu, begodu izinto ezivela kuZimu abantu abaziqala njengezibogabogako zinamandla ukudlula abantu. 26  Ngombana niyakubona ukunibiza kwakhe, bafowethu, ukuthi abasibanengi abahlakaniphileko ngomqondo ongokwenyama,* abasibanengi abanamandla, abasibanengi ababelethelwe ebukhosini,* 27  kodwana uZimu ukhethe izinto ezibudlhadlha zephasi bona ahlazise abantu abahlakaniphileko; begodu uZimu ukhethe izinto ezibogabogako zephasi bona ahlazise izinto ezinamandla; 28  uZimu ukhethe izinto ezingakaqakatheki zephasi nezinto eziqalelwa phasi, izinto ezingekho, bona aphelise izinto ezikhona, 29  ukwenzela bona kungabi namuntu ozikhakhazisako phambi kwakaZimu. 30  Kodwana kungebanga lakhe nisebunyeni noKrestu Jesu, kithi obe kuhlakanipha okuvela kuZimu, nokulunga, nokucwengeka, nokutjhatjhululwa ngesihlengo, 31  ukuze kube njengombana kutloliwe ukuthi: “Loyo ozikhakhazisako, akazikhakhazise ngoJehova.”

Imitlolo Ephasi

1Ko 1:9  Namkha “ekuhlanganyeleni.”
1Ko 1:12  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.
1Ko 1:17  Qala Ihlathululo.
1Ko 1:18  Qala Ihlathululo.
1Ko 1:19  Namkha “ngizokuphayela eqadi.”
1Ko 1:20  Kutjho, isazi somThetho.
1Ko 1:26  Namkha “ngokombono wabantu.”
1Ko 1:26  Namkha “abavela emindenini eqakathekileko.”