1 Jwanisi 5:1-21

  • Ukukholwa kuJesu kuhlula iphasi (1-12)

    • Okutjhiwo kuthanda uZimu (3)

  • Ukuqiniseka ngamandla womthandazo (13-17)

  • Tjhejani ephasini elimbeli (18-21)

    • Iphasi loke lisemandleni womumbi (19)

5  Woke umuntu okholwa bona uJesu unguKrestu ubelethwe nguZimu, begodu woke umuntu othanda loyo obangele bona kubelethwe uyamthanda obelethwe ngiloyo.  Ngalokhu siyazi bona sithanda abantwana bakaZimu nasithanda uZimu begodu siphethe imiyalwakhe.  Ngombana ngilokhu okutjhiwo kuthanda uZimu, kukuthi silalele imiyalwakhe; begodu imiyalwakhe ayisibudisi,  ngombana woke umuntu obelethwe nguZimu uhlula iphasi. Lokhu kuhlula okuhlule iphasi, ukukholwa kwethu.  Ngubani ongahlula iphasi? Kghani akusingiloyo okholwa bona uJesu uyiNdodana kaZimu?  Lo nguye oweza ngamanzi neengazi, uJesu Krestu, ingasi ngamanzi kwaphela, kodwana ngamanzi nangeengazi. Ummoya uyafakaza, ngombana ummoya uliqiniso.  Ngombana kunabofakazi abathathu:  ummoya, amanzi neengazi; begodu kokuthathu kuyavumelana.  Nasamukela ubufakazi babantu, ubufakazi bakaZimu bukhulu kunabo. Ngombana lobu bufakazi uZimu abunikelako, ubufakazi abunikeleko ngeNdodanakhe. 10  Umuntu okholwa eNdodaneni kaZimu unobufakazi ngaphakathi kwakhe. Umuntu ongakholwako kuZimu umenze umleyimala, ngombana akhenge abukholwe ubufakazi obanikelwa nguZimu malungana neNdodanakhe. 11  Lokhu kubufakazi, ukuthi uZimu wasinikela ukuphila okungapheliko, begodu ukuphilokhu kuseNdodanenakhe. 12  Loyo oneNdodana unokuphilokhu; onganaNdodana kaZimu akanakho ukuphilokhu. 13  Nginitlolela izintwezi ukuze nazi ukuthi ninokuphila okungapheliko, nina enikholwa ebizweni leNdodana kaZimu. 14  Nakhu esiqiniseka ngakho ngaye, ukuthi nanyana yini esiyibawa ngokuvumelana nentandwakhe, uyasizwa. 15  Nasazi ukuthi uyasizwa nasibawa nanyana yini, siyazi ukuthi sizozifumana izinto esizibawileko, njengombana sizibawe kuye. 16  Nangabe omunye ubona umfowabo enza isono esingalethi ukufa, uzomthandazela, begodu uZimu uzomnikela ukuphila, iye, kilabo abangenzi isono esiletha ukufa. Kunesono esiletha ukufa. Kumalungana nesonweso ngingamtjeli bona amthandazele. 17  Koke ukungalungi kusisono, kodwana kunesono esingalethi ukufa. 18  Siyazi ukuthi woke umuntu obelethwe nguZimu akaragi nokwenza isono, kodwana loyo obelethwe nguZimu* uyamvikela, begodu omumbi angekhe ambambe.* 19  Siyazi ukuthi sivela kuZimu, kodwana iphasi loke lisemandleni womumbi. 20  Kodwana siyazi ukuthi iNdodana kaZimu ifikile, begodu isinikele ilemuko ukuze sifumane ilwazi laloyo oliqiniso. Simunye naloyo oliqiniso, ngeNdodanakhe uJesu Krestu. Lo nguZimu weqiniso nokuphila okungapheliko. 21  Bantwanyana, zitjhejeni eenthombeni.

Imitlolo Ephasi

1Jw 5:18  Kutjho, uJesu Krestu, iNdodana kaZimu.
1Jw 5:18  Namkha “amkakarele.”