1 Jwanisi 4:1-21

  • Ukulinga amezwi aphefumulelweko (1-6)

  • Ukwazi nokuthanda uZimu (7-21)

    • “UZimu ulithando” (8, 16)

    • Akukho ukusaba ethandweni (18)

4  Bathandekako, ningakholwa woke amezwi aphefumulelweko, kodwana avivinyeni amezwi aphefumulelweko lawo ukuze nibone ukuthi avela kuZimu na, ngombana sekuvele abaphorofidi bamala abanengi ephasini.  Nasi indlela yokwazi ukuthi amezwi aphefumulelweko avela kuZimu: Woke amezwi aphefumulelweko avuma uJesu Krestu njengoweza njengomuntu wenyama avela kuZimu.  Kodwana woke amezwi aphefumulelweko angamvumiko uJesu awaveli kuZimu. Ngaphezu kwalokho, la mamezwi aphefumulelweko womphikisi kaKrestu enezwa ukuthi uyeza, begodu nje sewakhona ephasini.  Bantwanyana, nina nivela kuZimu begodu nibahlulile, ngombana loyo omunye nani mkhulu kunaloyo omunye nephasi.  Bavela ephasini; kungakho bakhuluma okuvela ephasini begodu nephasi liyabalalela.  Thina sivela kuZimu. Nanyana ngubani osekazi uZimu uyasilalela; nanyana ngubani ongaveli kuZimu akasilaleli. Siwahlukanisa ngalokhu amezwi aphefumulelweko weqiniso namezwi aphefumulelweko womtjhapho.  Bathandekako, asirageleni phambili sithandana, ngombana ithando livela kuZimu, yeke woke umuntu onethando ubelethwe nguZimu begodu uyamazi uZimu.  Nanyana ngubani onganathando akakamazi uZimu, ngombana uZimu ulithando.  Ngalokhu ithando lakaZimu lembuliwe endabenethu, ukuthi uZimu wathumela iNdodanakhe ebelethwe yodwa ephasini ukuze sifumane ukuphila ngayo. 10  Ithando likilokhu, ingasi bona thina sathanda uZimu, kodwana ukuthi yena wasithanda begodu wathumela iNdodanakhe njengomhlatjelo wokwenza ukubuyisana ngebanga lezono zethu. 11  Bathandekako, nangabe le yindlela uZimu asithande ngayo, yeke nathi singaphasi kwesibopho sokuthandana. 12  Akekho okhewabona uZimu ngananyana ngisiphi isikhathi. Nasiragela phambili sithandana, uZimu uhlala akithi, nethando lakhe liyapheleliswa kithi. 13  Ngalokhu siyazi ukuthi sihlala simunye naye nokuthi naye umunye nathi, ngombana usinikele ummoyakhe. 14  Ukungezelela kilokho, thina ngokwethu sibonile begodu siyafakaza ukuthi uBaba uthumele iNdodanakhe njengoMsindisi wephasi. 15  Nanyana ngubani ovuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaZimu, uZimu uhlala amunye nomuntu onjalo, naye uhlala amunye noZimu. 16  Sesiyalazi begodu siyalikholwa ithando uZimu analo ngathi. UZimu ulithando, loyo ohlala ethandweni uhlala amunye noZimu, noZimu uhlala amunye naye. 17  Ithando liphelelisiwe ngendlela le kithi, ukuze sibe netjhaphuluko yokukhuluma ngelanga lesahlulelo, njengombana loyo anjalo, nathi sinjalo ephasineli. 18  Akukho ukusaba ethandweni, kodwana ithando elipheleleko lilahlela ukusaba ngaphandle, ngombana ukusaba kuyasikhandela. Kwamambala, loyo osabako akakapheleliswa ethandweni. 19  Siyathanda, ngombana yena usithande qangi. 20  Nangabe kukhona othi, “Ngiyamthanda uZimu,” kodwana ahloya umfowabo, umleyimala. Ngombana loyo ongamthandi umfowabo, ambonileko, angekhe amthanda uZimu, angakhenge ambone. 21  Godu sinomyalo lo ovela kuye, ukuthi nanyana ngubani othanda uZimu kufuze athande nomfowabo.

Imitlolo Ephasi