1 Jwanisi 3:1-24

  • Sibantwana bakaZimu (1-3)

  • Abantwana bakaZimu bamadaniswa nabantwana bakaDeveli (4-12)

    • UJesu uzokutjhabalalisa imisebenzi kaDeveli (8)

  • Thandanani (13-18)

  • UZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu (19-24)

3  Qalani bona likhulu kangangani ithando uBaba asithande ngalo, bona kufuze sibizwe ngokobana sibantwana bakaZimu! Kwamambala ngilokho esingikho. Kungebangelo iphasi lingasazi, ngombana alikamazi uZimu.  Bathandekako, nje sesibantwana bakaZimu, kodwana kusengakabonakaliswa lokho esizokuba ngikho. Siyazi ukuthi nakabonakaliswako sizokuba njengaye, ngombana sizombona njengombana anjalo.  Woke umuntu onethembeli kuye uyazicwengisa, njengombana loyo acwengile.  Woke umuntu oraga nokwenza isono, uraga nokweqa nomthetho, begodu isono sikukweqa umthetho.  Godu niyazi ukuthi wabonakaliswa bona asuse izono zethu, begodu asikho isono kuye.  Woke umuntu ohlala amunye naye akaragi nokwenza isono; akekho ombonileko namkha osekamazi oraga nokwenza isono.  Bantwanyana, akungabi nomuntu onidurhisako; loyo oraga nokwenza okulungileko ulungile, njengombana naloyo alungile.  Loyo oraga nokwenza isono uvela kuDeveli, ngombana uDeveli bekasolo ona kusukela ekuthomeni.* Kungebangeli iNdodana kaZimu yabonakaliswa, bona itjhabalalise imisebenzi kaDeveli.  Woke umuntu obelethwe nguZimu akaragi nokwenza isono, ngombana imbewu* kaZimu ihlala emuntwini onjalo, begodu angekhe arage nokwenza isono, ngombana ubelethwe nguZimu. 10  Abantwana bakaZimu nabantwana bakaDeveli babonakala ngeqinisweli: Nanyana ngubani ongaragi nokwenza okulungileko akaveli kuZimu, ngokufanako naloyo ongathandi umfowabo. 11  Ngombana lo mlayezo eniwuzwileko kusukela ekuthomeni, bona kufuze sithandane; 12  singafani noKayini, obekavela komumbi begodu wabulala umfowabo. Ambulalelani? Ngombana imisebenzakhe beyimimbi, kodwana yomfowabo beyilungile. 13  Ningarareki, bafowethu, ukuthi iphasi liyanihloya. 14  Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni saya ekuphileni, ngombana sithanda abafowethu. Loyo ongathandiko uhlala ekufeni. 15  Woke umuntu ohloya umfowabo umbulali, begodu niyazi ukuthi akunambulali onokuphila okungapheliko okuhlezi kuye. 16  Ngalokhu sesiyalazi ithando, ngombana loya wadela ukuphila kwakhe* ngebanga lethu, begodu singaphasi kwesibopho sokudela amaphilwethu* ngebanga labafowethu. 17  Kodwana nanyana ngubani onezinto eziphathekako zephaseli, abone umfowabo atlhoga kodwana angamrhawukeli, ithando lakaZimu lihlala njani kuye? 18  Bantwanyana, kufuze sithande, ingasi ngelizwi namkha ngelimu, kodwana ngesenzo nangeqiniso. 19  Ngalokhu sizokwazi ukuthi singebeqiniso, begodu sizokuqinisekisa* iinhliziyo zethu phambi kwakhe 20  malungana nananyana yini iinhliziyo zethu ezisilahla kiyo, ngombana uZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu begodu wazi zoke izinto. 21  Bathandekako, nangabe iinhliziyo zethu azisilahli, sinetjhaphuluko yokukhuluma phambi kwakaZimu; 22  begodu nanyana yini esiyibawako siyayifumana kuye, ngombana silalela imiyalwakhe begodu senza okuthabisako emehlwenakhe. 23  Eqinisweni, lo myalwakhe: ukuthi sikholwe ebizweni leNdodanakhe uJesu Krestu begodu sithandane, njengombana asinikela umyalo. 24  Ngaphezu kwalokho, loyo olalela imiyalwakhe uhlala amunye naye, begodu naye umunye naloyo. Nje-ke ngommoya asinikela wona, siyazi ukuthi uhlala amunye nathi.

Imitlolo Ephasi

1Jw 3:8  Namkha “kusukela ekuthomeni kwakhe.”
1Jw 3:9  Kutjho, imbewu ekghona ukuveza isithelo.
1Jw 3:16  Namkha “umphefumulwakhe.”
1Jw 3:16  Namkha “imiphefumulwethu.”
1Jw 3:19  Namkha “sizokukholisa.”