1 Jwanisi 1:1-10

  • Ilizwi lokuphila (1-4)

  • Ukukhamba ekukhanyeni (5-7)

  • Itlhogeko yokuvuma izono (8-10)

1  Lokho ebekukhona kusukela ekuthomeni, esikuzwileko, esikubone ngamehlwethu, esikuqalisisileko nezandla zethu ezikuzwileko, malungana nelizwi lokuphila,  (iye, ukuphila kwenziwa kwabonakala, sikubonile begodu siyafakaza, siyanibikela nangokuphila okungapheliko ebekunoBaba nokwenziwa kwabonakala kithi),  lokho esikubonileko nesikuzwileko siyanibikela bona nani nihlanganyele nathi. Ukuhlanganyela kwethokhu kukuBaba neNdodanakhe uJesu Krestu.  Sinitlolela izintwezi ukuze ithabo lethu lipheleliswe.  Lo mlayezo esawuzwa kuye begodu esinazisa wona: UZimu ukukhanya, abukho nakancani ubumnyama kuye.  Nasithi, “Sihlanganyela naye,” khisibe siragela phambili sikhamba ebumnyameni, sileya amala begodu asiphili ngeqiniso.  Yeke nasikhamba ekukhanyeni njengombana asekukhanyeni, sihlanganyela nomunye nomunye begodu iingazi zakaJesu iNdodanakhe zisihlanza kizo zoke izono.  Nasithi, “Asinasono,” siyazikhohlisa begodu iqiniso alikho kithi.  Nasivuma izono zethu, yena uthembekile begodu ulungile bona asilibalele izono zethu begodu asihlanze kikho koke ukungalungi. 10  Nasithi, “Azange khesone,” simenza umleyimala, nelizwi lakhe alikho kithi.

Imitlolo Ephasi