Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni—Amavidiyo

Thuthukisa amakghono aqakathekileko wokufunda nokufundisa tjhatjhalazi.

ISIFUNDO 1

Isingeniso Esiphumelelako

Ungabenza njani abantu bona bakulalele?

ISIFUNDO  2

Ukukhuluma Ngendlela Ejayelekileko

Ungabenza njani abantu okhuluma nabo bazizwe batjhaphulukile?

ISIFUNDO 3

Ukusebenzisa Imibuzo

Ungayisebenzisa njani imibuzo ukuthi ubonisane nabantu abakulaleleko, ubambe ikareko, begodu ugandelele amaphuzu aqakathekileko?