Khumbula UmkaLothi

Isiyeleliso esakhutjhwa nguJesu pheze iminyaka eyi-2 000 eyadlulako siqakatheke khulu kunangaphambili. Akhuqale indlela uBrian noGloria abafunda ngayo ukuvikela umndenabo eengozini uJesu ayelelisa ngazo.

Khumbula UmkaLothi​—Ingcenye 1

Imindeni yanamhlanjesi ihlukana njani phakathi nakuziwa endabeni yokuthembela kuZimu nokugijimisa ukunjinga?

Khumbula UmkaLothi​—Ingcenye 2

Yini engafiphaza umkhumbulwethu ekwenzeni intando kaZimu bekusibangele bona sinyefise iinkambiso zakaZimu nezokuziphatha?

Khumbula UmkaLothi​—Ingcenye 3

UJesu wakhuluma ngendababo bona sifunde kiyo. Bekungatlhogeki bona ipilo yomkaLothi ikhambe ngendlela ekhambe ngayo. Neyethu ngokunjalo akutlhogeki ifane nekamkaLothi.