Tjheja indlela isingani noZimu engasenza sikghone ngayo ukubona ukuzaliseka kwesiphorofido begodu siqinise nokukholwa kwethu