Amavidiyo Wokwethula Iincwadi ZeBhayibheli

Amaqiniso asisekelo wencwadi ngayinye yeBhayibheli.

Isethulo Sencwadi Ka-Ezra

UJehova wasifeza isithembiso sakhe sokutjhaphulula abantu bakhe ekuthunjweni yiBhabhiloni begodu wabuyisela ukulotjha kweqiniso eJerusalema.

Isethulo Sencwadi KaNerhemiya

Incwadi kaNerhemiya ineemfundo eziqakathekileko zabantu abalotjha uZimu ngeqiniso namhlanjesi.

Isethulo Sencwadi Ka-Esta

Indaba yezinto ezenzeka emihleni ka-Esta izokuqinisa ukukholelwa kwakho emandleni kaJehova uZimu ukuthi uzobasiza abantu abaqalene neentjhijilo namhlanjesi.

Isethulo Sencwadi KaJobho

Boke abathanda uJehova bazokulingwa. Incwadi kaJobho isipha ithemba lokuthi singakghona ukuhlala sithembekile begodu sisekele ubukhosi bakaJehova.

Isethulo Sencwadi YamaRhubo

Incwadi yamaRhubo isekela ubukhosi bakaJehova, iyasiza begodu iduduza nalabo abamthandako, iveza nangendlela umBuso kaZimu ozokutjhugulula ngayo iphasi.

Isethulo Sencwadi YezAga

Fumana iinqophiso ezivela kuJehova mayelana nepilo yaqobe lilanga—ukusuka kwezerhwebo kuya kwezomndeni.

Isethulo Sencwadi YoMtjhumayeli

Ikosi uSolomoni uveza izinto eziqakathekileko ekuphileni begodu uzimadanisa nezinto ezingavumelani nokuhlakanipha kwakaZimu.

Isethulo Sencwadi YeeNgoma

Indlela umntazana weTjhunemi athanda ngayo umelusi ihlathululwa ‘njengomlilo kaJehova.’ Kubayini?

Isethulo Sencwadi Ka-Isaya

Incwadi ka-Isaya ineemphorofido ezingaqinisa ukuthembela kwethu kuJehova bona uzozifeza iinthembiso zakhe begodu unguZimu wesindiso.

Isethulo Sencwadi KaJoromiya

UJoromiya wabambelela ngokuthembeka esabelweni sakhe naphezu kobudisi aqalana nabo. Cabanga ngesibonelo sakhe ukuthi singawazuzisa njani amaKrestu namhlanje.

Isethulo Sencwadi YesiLilo

Incwadi yesiLilo yatlolwa mphorofidi uJoromiya, ikhuluma ngehlekelele eyehlele iJerusalema begodu iveza nangendlela abaphendukako abafumana ngayo umusa kaZimu.

Isethulo Sencwadi KaHezekiyeli

Naphezu kobudisi aqalana nabo, uHezekiyeli wazithoba begodu ngesibindi wenza nanyana ngisiphi isabelo uZimu amnikela sona. Isibonelo sakhe siqakathekile kithi namhlanjesi.

Isethulo Sencwadi KaDanyela

UDanyela nabangani bakhe bahlala bathembekile kuJehova kibo boke ubujamo ebebaqalane nabo. Isibonelo sabo nokuzaliseka kwesiphorofido kungasizuzisa nje, nesikhathini sokuphela.

Isethulo Sencwadi KaHosiya

Isiphorofido sakaHosiya sineemfundo eziqakathekileko esingazisebenzisa namhlanjesi malungana nomusa kaJehova ebantwini abaphendukileko kunye nendlela okufuze simlotjhe ngayo.

Isethulo Sencwadi KaJuweli

UJuweli waphorofida ngokutjhidela ‘kwelanga lakaJehova’ kunye nendlela yokusinda. Isiphorofido sakhe siqakatheke khulu namhlanjesi.

Isethulo Sencwadi Ka-Amosi

UJehova wasebenzisa indoda ethobekileko le bona yenze umsebenzi oqakathekileko. Ngiziphi iimfundo eziqakathekileko esingazifunda ku-Amosi?

Isethulo Sencwadi Ka-Obadiya

Incwadi le ngefitjhani kinazo zoke eencwadini zesiHebheru. Isiphorofidwesi sikhuluma ngethemba nangeenthembiso ezimalungana nobukhosi bakaJehova.

Isethulo Sencwadi KaJona

Umphorofidi uJona wamukela ukulungiswa, wafeza isabelo sakhe, begodu wafundiswa isifundo esiqakathekileko ngendlela uZimu anethando ngayo nomusa. Izenzakalo aqalana nazo zizokuthinta ihliziyo.

Isethulo Sencwadi KaMikha

Isiphorofido esivela kuZimesi singaqinisa ukukholelwa kwethu ukuthi uJehova akasibawi bona senze izinto ezingaphezu kwamandlethu begodu izinto azifuna kithi zizuzisa thina.

Isethulo Sencwadi KaHagayi

Isiphorofidwesi siveza ukuqakatheka kokubeka izinto zakaZimu qangi emaphilwenethu kunezinto esizithandako.

Isethulo Sencwadi KaZakariya

Iimphorofido ezinengi ezivela kuZimu zaqinisa abantu bakhe esikhathini esidlulileko. Kunjalo nangesiphorofido sakaZakariya sisiqinisekisa ngokuthi nathi uJehova uzosisekela.

Isethulo Sencwadi KaMatewu

Thola ilwazi ngamaqiniso asisekelo ngencwadi le yeBhayibheli, eyiVangeli lokuthoma kwamane.

Isethulo Sencwadi KaMarkosi

Yincwadi efitjhani kinawo woke amaVangeli, incwadi kaMarkosi isivezela kancazana ukuthi kuyoba njani ukubuswa nguJesu ngaphasi komBuso kaZimu.

Isethulo Sencwadi KaLukasi

Ngimiphi imininingwana efumaneka eVangelini lakaLukasi engekho kwamanye amaVangeli?

Isethulo Sencwadi KaJwanisi

Incwadi kaJwanisi isitjela ngendlela uJesu abathanda ngayo abantu, isibonelo sakhe sokubanobuntu, nesibonakaliso sakhe sokuba nguMesiya​—iKosi yangomuso yomBuso kaZimu.