Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isihloko Esingaphandle | UZOSAMUKELA NA ISIPHO SAKAZIMU ESIKHAMBA PHAMBILI?

Isipho Esizidlula Kude Ezinye Izipho

Isipho Esizidlula Kude Ezinye Izipho

UMTJHINI wokulola ipensela osasikepe lo ophethwe nguJordan ungawuthatha kancani, kodwana kuye uligugu. UJordan uthi: “URussell, ebekathanda ukuza ekhaya wangipha wona ngisemncani.” Ngemva kokufa kwakaRussell, uJordan walemuka bona kukhulu okwenziwe nguRussell emaphilweni womndenakhe. Wabaqinisa nangeenkhathi ezibudisi. Nakanaba uJordan uthi: “Ngifunde okunengi khulu ngoRussell, ngikho isipho lesi siqakatheke kangaka kimi.”

Isibonelo sakaJordan sikufanekisela kuhle ukuthi isipho kwabanye abantu asitjho litho, kodwana emuntwini othokozako, singatjho likhulu. IBhayibheli nalo likhuluma ngesipho ongekhe wasimadanisa nalitho kinaka amezwi esiwajayeleko: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.”—Jwanisi 3:16.

La sikhuluma ngesipho esingalethela loyo ophiwako ipilo engapheliko! Sikhona na isipho esingadlula ubuhle obunjalo? Nanyana abanye bangasithatheli ehloko nje isipho leso, kodwana amaKrestu wamambala asiqala njengesiligugu. (IRhubo 49:9; [49:8NW]; 1 Pitrosi 1:18, 19) Kodwana uZimu bekenzelela kuthini nakazakunikela ngeNdodanakhe bona ibe sisipho sephasi?

Umpostoli uPowula usihlathululela bunjesi: “Yeke njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye, ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) Umuntu wokuthoma, u-Adamu wona ngokungamlaleli ngabomu uZimu, wathola isigwebo sokufa. Abantu ephasini namhlanjesi bafa nje kungebanga lakhe u-Adamu.

“Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.” (Roma 6:23) UZimu wathumela  iNdodanakhe uJesu Krestu bona izokutjhaphulula abantu ekufeni ngokudela ipilo yayo epheleleko bona kuzuze iphasi. Ngomnikelo loyo owaziwa nangokuthi “sihlengo,” boke labo abakholelwa kuJesu bazokuzuza ipilo engapheliko.—Roma 3:24.

UPowula nakakhuluma ngazo zoke iimbusiso uZimu azithembise abakhulekeli bakhe ngoJesu Krestu, uthi: “Akathokozwe uZimu ngesipho sakhe esingahlathululekiko!” (2 Korinte 9:15) Kwamambala, isihlengo siyikarisomraro ephakeme ngezinga lokuthi angekhe sasihlathulula ngokupheleleko. Kodwana khuyini-ke okwenza isihlengo sibe ngesiphuma phambili kangaka kizo zoke izipho uZimu aziphe abantu? Sihluke ngani kilezi ezinye izipho ezivela kuZimu? * Begodu kufuze sizizwe njani ngaso? Sibawa ufunde iimpendulo eziseBhayibhelini zemibuzo leyo eendatjaneni ezimbili ezilandelako.

^ isig. 8 UJesu “wadela ukuphila” kwakhe ngokuzithandela ngebanga lethu. (1 Jwanisi 3:16) Kodwana, njengombana umnikelo loyo bewukhambisana nomnqopho kaZimu, umlandelande weendatjanezi uzokukhuluma khulu ngomnqopho kaZimu, uMuphi wesihlengo.