Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Thatjiswa ziinzuzo zokupha

Thatjiswa ziinzuzo zokupha

“NANYANA ibhesi ingakhamba, kodwana isokana elimTjhayina aliyi ndawo!” Lokhu ngilokho u-Alexandra akuzwa angebhesini, alindele ukweqa umkhawulo weSewula yenarha ye-Amerika aye kwenye inarha. Wehla ngebhesini afuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngaphandle, wafumana isokana elimTjhayina lizama ukukhuluma ilimu lesiSpenitjhi, liziluma ilimu njalo lisolo lilinga ukuhlathululela unogada ngomhlolo olehlakaleleko. Ngebanga lokuthi u-Alexandra bekahlanganyela ebandleni lesiTjhayina laboFakazi bakaJehova, wabawa ukubahlathululela ebekutjhiwo lisokaneli.

Isokaneli lathi lisisakhamuzi esisemthethweni kodwana libanjwe ikunzi lathathelwa imali neentlabagelo zalo. Ekuthomeni umhlonitjhwa lo bekangalikholwa isokaneli, acabanga ukuthi lingomunye wabakhukhuthisa abantu. Ekugcineni lakwamukela lokho, kodwana isokana labantweli kwafuze libhadaliselwe ukuthi alikaphathi amaphepha afaneleko. Ngebanga lokhuthi belinganayo imali u-Alexandra walipha ama-dollar ama-20. U-Alexandra walitjela nokuthi lingatshwenyeki ngokumbhadela, bekathatjiswa kulisiza, nganingoba kuyinto ehle ukwenza njalo. Wanikela isokaneli iincwadi ezikhuluma ngeBhayibheli, wabe walibawa nokuthi lifunde naboFakazi iBhayibheli.

Kuyathabisa ukuzwa ngezenzo zokupha abantu ongabaziko. Iye khona izenzo ezifana nalezi nabantu bakwamanye amasondo bayazenza, ngitjho nabangakholwako imbala. Kghani-ke nawe angeze wathanda ukwenza into efanako kwabanye? Umbuzo lo uyakarisa ngebanga lokuthi, uJesu wathi: “Kubusiseke khulu ukupha kunokwamukela.” (IzEnzo 20:35) Nabarhubhululi bezesayensi batjho ukupha kuyinto elungileko emntwini. Akhesibone ukuthi kutjhiwo ngaliphi.

‘OPHANA NGETHABO’

Abanelwazi bathi ukupha nethabo akuhlukani. Umpostoli uPowula wathi: “UZimu uyamthanda loyo [opha] ngethabo.” Bekakhuluma ngamaKrestu awapha ngesihle amanye amakholwa atlhagileko. (2 Korinte 8:4; 9:7) UPowula akathi apha ngebanga lokuthi athabile. Iveseli beliqinisile nalithi bewathabile ngebanga lokuthi bewakghona ukupha.

Kuluqiniso, esinye isazi nasikhuluma ngokupha sithi, “kuphaphamisa iingcenye zobuqopho ezinjengokuhlala uthabile, ukuzihlanganisa nabantu, ukuthembeka nokuhlala unombono omuhle ngezinto.” Esinye isazi naso sifumene ukuthi, “nawupha umuntu imali ufumana ithabo ebewungeze ube nalo nawuzisebenzisela yona imali leyo.”

Wakhe wafikelwa mazizo wokuthi ngebanga lobujamo okibo kuncani khulu ongakwenza? Iqiniso likukuthi woke umuntu angalifumana ithabo lokuba ‘mumuphi othabileko.’ Nawenzela umuntu isipho akukafuzi kube yinto ekulu. Omunye waboFakazi bakaJehova uthumele umnikelo kunye nomlayezo naku kwabagadangisa  umagazini  lo, wathi: “Iminyaka le yoke bengisolo nginikela ngokuncani eWolweni.” Wabuye wathi: “Nje-ke uJehova ungiphe okunengi khulu okudlula ebenginikela ngakho. . . . Ngithokoza ithuba eningiphe loneli, ngakghona ukunikela. Langikhona, ngiduduzekile.”

Asigcini ngokuphisana ngemali, kodwana zinengi khulu iindlela esingaphana ngazo.

NAWUPHANAKO UZOKUHLALA UPHILILE

Ukupha kusiza wena nabanye

IBhayibheli lithi: “Onomusa uzenzela ubuhle, kodwana onesihluku uzilimaza yena.” (IzAga 11:17) Abantu abanomusa bayazidela baphane ngesikhathi sabo, amandlabo, batlhogomele bebenze nokhunye okunengi. Indlela abaphila ngayo ibazuzisa ngeendlela ezinengi. Ngikho-ke kuthiwa nawuphanako uzokuhlala uphilile.

Zefundo nazo zithi labo evane bafake isandla basize abantu abatshwenywa yipilo njengomgomani, iinhlabi nokugandeleleka kwemizwa, bathabela ipilo engcono. Ukuba nesandla esivulekileko kusiza ngitjho nalabo abatshwenywa malwelwe angalaphekiko njengomulwana weNtumbantonga. Kubikwa nokuthi abantu ebebaphilela utjwala isikhathi eside, nabasiza abanye kuyancipha ukugandeleleka kwabo bebakghone nokubalekela ukunande babuyela etjwaleni.

Kubayini kunjalo, kubikwa ukuthi, ‘amazizo wesineke nomusa enza kungabi nendawo yokuzizwa usihluleki.’ Ukupha godu kungabuye kunciphise nokugandeleleka nomfutho weengazi obetha ngamandla. Nabantu abahlongakalelwe babantu ababathandako balulama msinyana ekungandelelekeni nabasiza abanye abantu.

Asingabazi nakancani ngendaba le, vele ukuba nesandla esivulekileko kukwenza uhlale uphilile.

UKUPHA KUYATHELELANA

UJesu wakhuthaza abalandeli bakhe wathi: “Yiphani, nani nizakuphiwa. Isilinganiso esihle, esigandelelweko, sakutluzwa besaphuphuma, sizakuthelwa ezandleni zakho. Ngambala isilinganiso osisebenzisa ukupha abanye, sizakusetjenziselwa ukupha wena.” (Lukasi 6:38) Nawumumuntu ophanako nabantu bazokufunda kuwe, nabo babenesandla esivulekileko. Ukupha kuthuthukisa ubunye nesingani.

Ukupha kuthuthukisa ukuzwana nesingani

Abarhubhulula ngezetjhebiswano labantu bathi, “abantu abangasimarhamaru kanengi bakhuthaza nabanye ukuthi benze njalo.” Banaba ngokuthi, “kuhlekuhle izenzo zomusa zitjhukumisa nabanye ukuthi benze okufanako. Yeke umuntu ngamunye kezethungelelwano angaba nomthelela omkhulu emakhulwini wabantu ngitjho nakilabo angabaziko.” Lokhu kutjho ukuthi isenzo sinye somusa singafana nengubo eyeleka umphakathi wabantu woke. Wena angeze wathanda ukuhlala endaweni enjalo? Bekungaba yinto ehle nange soke siba nesandla esivulekileko.

 Eminye yemibiko ekhuthazako le ibuya e-U.S.A, eFlorida. AboFakazi bakaJehova basizile emsebenzini wokuhlangula ngemva kwesehlakalo esibuhlungu sesiwuruwuru. Njengombana bebasalindele izinto zokusebenza, babona idarada yakamakhelwana iwele phasi, bafese babawa ukumrhelebha. Umakhelwana lo watlolela umzimkhulu waboFakazi bakaJehova wathi: “Ngithokoza angiqedi. Abantwaba ngibabone banobuntu tle!” Umusa wamtjhukumisela bona anikele, umnikelo loyo wasetjenziselwa umsebenzi waboFakazi wokuzikhandla.

LINGISA ISIBONELO SOMUPHI OMKHULU

Izazi zithi, “indaba yokuphana le ibe liqiniso engeze saliphikisa, yabalisizo nakwabanye.” Irhubhululwelo nalinaba lithi “ukungabi marhamaru kusize ngitjho nabantwana abasafunda ukukhuluma.” Sikutjhwiso yini lokho? IBhayibheli liyahlathulula, nalithi umuntu wabunjwa ‘ngomfanekiso [kaZimu]’ lokho kwenza samfuza.—Genesisi 1:27.

Nakubalwa ubuntu bakaJehova uZimu njengoMbumbi, ukupha akusali. UJehova usiphe yoke into esiyitlhogako ukwenzela ukusithabisa. (IzEnzo 14:17; 17:26-28) Singakghona ukujayelana noBabethu osezulwini besijayelane neenkambiso zakhe ngokufunda iliZwi lakhe iBhayibheli. Incwadi le isitjela nangokuthi uZimu usilungiselele nengomuso elikarisako. * (1 Jwanisi 4:9, 10) Ngebanga lokuthi uJehova umthombo wokupha nathi sabunjwa ngomfanekiswakhe, Ngalokho-ke nakuthiwa ukupha kuzokwenza uhlale uphilile, lokho akukafuzi kukurare nakancani.—Hebheru 13:16.

Usamkhumbula u-Alexandra ekhesakhuluma ngaye ngaphambilini? Usayikhumbula indabakhe ukuthi iphethe njani? Umuntu ebekakhwele no-Alexandra ngebhesini wathi udlale ngemalakhe kodwana isokana alisizakwela lathinta abangani balo edorobheni lalapho ibhesi ijama khona labe lakghona nokumbuyisela ama-dollar ama-20 wemali ebelimkoloda wona. Isokaneli lenza njengokutjho kwaka-Alexandra lathoma ukufunda iBhayibheli. Lathaba khulu nababonanako ngemva kweenyanga ezintathu emhlanganweni waboFakazi bakaJehova wesiTjhayina ePeru. Nalizwakalisa ukuthokoza kwalo isokaneli lithi: Lithokoza koke u-Alexandra alenzela khona, labe lamema nalabo ebebaye emhlanganweni ukuthi bayokudla esitolo sakhe.

Ukupha nokusiza abanye kuletha ithabo. Nawe kungakghonakala ukuthi usize abanye bajayelane noMthombo wokulunga, uJehova uZimu! (Jakopo 1:17) Ziyakuthokozisa na iinzuzo zokupha?

^ isig. 21 Nawufuna imininingwana enabileko, qala incwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova, ifumaneka nakuzinzolwazi lethu ku-www.jw.org. Qala ngaphasi kwesithi IINCWADI> IINCWADI NEENCWAJANA.