Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UZOSAMUKELA NA ISIPHO SAKAZIMU ESIKHAMBA PHAMBILI?

Uzokusabela Njani Esiphweni SakaZimu Esikhamba Phambili?

Uzokusabela Njani Esiphweni SakaZimu Esikhamba Phambili?

Uzokusabela Njani Esiphweni SakaZimu Esikhamba Phambili? “lthando lakaKrestu liyasiraga ngombana siyakholelwa bona munye owafela boke, nje-ke boke bafile. Wafela boke ukuze kuthi labo abaphilako bangasaziphileli bona, kodwana baphilele yena owabafelako.”—2 Korinte 5:14, 15.

ISIPHO ESIHLE kufuze sisitjhukumisele bona sithokoze. UJesu wakhanyisa iphuzwelo ngemva kobana alaphe amadoda alitjhumi ebekaphethwe bulwele ebebunganantatha ngesikhatheso. Yinye kwaphela emadodeni lawo ‘eyabuya yadumisa uZimu ngelizwi elikhulu.’ UJesu wathi: “Azange kuhlanjululwe . . . wolitjhumi na? Alo, aphi-ke amanye alithoba?” (Lukasi 17:12-17) Thina sifundani? Kungenzeka sizilibale msinya khulu izenzo ezihle abantu abasenzela zona.

Isihlengo sisipho esihlukile kezinye izipho. Sizidlula zoke izipho ekhesaziphiwa. Kufuze wenzeni nawucabanga ngalokho uZimu akwenzele khona?

  • Kufuze wazi uMuphi. Isihlengo asinikeli abantu ukuphila okuphakade ngokusimangaliso. Kunalokho uJesu emthandazwenakhe wathi kuZimu: “Ukuphila okungapheliko ngilokho bona bazi wena wedwa Zimu weqiniso nokwazi uJesu Krestu, omthumileko.” (Jwanisi 17:3) Nawungase ufumane bona kunendoda eyasindisa ukuphila kwakho nawusemntwana, angekhe na ufune ukuyazi indoda leyo? Angeze wafuna nokwazi bona beyikwenzelani lokho? UJehova uZimu akafuni bona umazi kwaphela kodwana ufuna nokuthi ube netjhebiswano naye.  IBhayibheli lisikhuthaza lithi: “Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.”—Jakopo 4:8.

  • Yibani nokukholwa esihlengweni. “Loyo okholwako eNdodaneni unokuphila okungapheliko.” (Jwanisi 3:36) Kutjho ukuthini ukukholwa eNdondaneni? Kutjho izenzo. Ukuba nokukholwa esihlengweni kubonakala ngezenzo. (Jakopo 2:17) Alo-ke zizenzo ezinjani lezo? Isipho siba ngesakho kwaphela nawenza imizamo yokusamukela, okutjho ukuthi kufuze uzikhandle, wamukele isihlengo. Uzikhandla njani-ke? Ngokufunda ukuthi uZimu ufuna uphile njani, bese uphile ngokuya ngokwalokho. * Thandaza kuZimu ubawe ukulitjalelwa ubawe nokuthi akuphe unembeza ohlanzekileko. Qiniseka bona isihlengo sizokuletha ukuthula kwamlibe esikhathini esizako, kube livikeleko nepumelelo kibo boke labo abakholelwa kiso.—Hebheru 11:1.

  • Iba Khona EsiKhumbuzweni Sokufa KwakaJesu. UJesu wathomisa umgidi ebewuzokwenziwa qobe mnyaka bona usikhumbuze ngesipho sesihlengo. Ngokuphathelene nesenzakalwesi wathi: “Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule.” (Lukasi 22:19) AboFakazi bakaJehova bazokukhumbula ukufa kwakaJesu ngeLesibili, 11 Apreli 2017, ngemva kokutjhinga kwelanga. Ihlelweli elithatha pheze isikhathi esingaba li-iri linye, lizokuhlathulula ukuthi bekuqakatheke ngani ukuthi uJesu asifele nokuthi lokho kusizuzisa ngani thini okwanje begodu kuzosizuzisa ngani esikhathini esizako. Abantu abangaba ziingidi ezima-20 babakhona esiKhumbuzweni somnyaka ogadungileko. Umenywa ngokukhethekileko bona ube khona esiKhumbuzweni njengombana sizabe sisabela esiphweni esihle uZimu asiphe sona.

^ isig. 7 Indlela ephuma phambili yokuthi sazi uZimu nokuthi sitjhidelane naye kukuthi sifunde iliZwi lakhe iBhayibheli. Nawufuna ukwazi ukuthi ungakwenza njani lokho ungathintana naboFakazi bakaJehova namkha uvakatjhele ku-www.jw.org.