Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  No. 2 2017

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UZOSAMUKELA NA ISIPHO SAKAZIMU ESIKHAMBA PHAMBILI?

Isipho SakaZimu Esikhamba Phambili—Siqakatheke Ngani?

Isipho SakaZimu Esikhamba Phambili—Siqakatheke Ngani?

Isipho SakaZimu Esikhamba Phambili Siqakatheke Ngani? Khuyini okwenza isipho siqakatheke? Kunezinto ezine ezibandakanyekileko: (1) ngubani okupha isipho, (2) kubayini akupha sona, (3) khuyini okudeliweko malungana nesipho leso, (4) nokuthi isipho leso uyasitlhoga na loyo ophiweko. Ukucabangela amabanga lawo kungasisiza sithokoze khulu ngesihlengo—okusisipho sakaZimu esikhamba phambili.

NGUBANI UMUPHI?

Ezinye izipho zithokozisa ngebanga lokuthi zivela emuntwini osesikhundleni esiphezulu namkha umuntu esimhloniphako. Bese kuba nezinye izipho zenani eliphasi kodwana ezithandwa ngebanga lokuthi zivela elungeni lomndeni elithandekako namkha emnganini wamambala. Kunjalo nangesipho sakaJordan asiphiwa nguRussell okukhulunywe ngabo endatjaneni egadungileko. Kusebenza njani-ke lokhu malungana nesipho sesihlengo?

Kokuthoma, iBhayibheli lithi: “Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo.” (1 Jwanisi 4:9) Lokho kwenza isipho lesi sibe ligugu lamambala ngombana akunamuntu onamandla adlula kaZimu. Umrhubi wathi nakakhuluma ngoZimu: “Benze balemuke bona wena, nguwe wedwa obizwa bona [“unguJehova,” NW], iye, wena ongophezulu ephasini loke.” (IRhubo 83:19; [83:18, NW]) Asikho esinye isipho ebesingasithola emthonjeni ophakeme njengaloyo!

Kwesibili, uZimu “unguBabethu.” (Isaya 63:16) Ngaliphi ibanga? Ngebanga lokuthi wasipha ipilo. Ngaphezu kwalokho, uthembekile endleleni asitlhogomela ngayo, njengalokha ubaba nakatlhogomela abantwana bakhe. Nakakhuluma nabanye abantu bakhe bakade njengo-Efrayimu, uZimu wathi: “U-Efrayimu yindodanami ethandekako kimi.  . . Ngebanga lalokho ihliziywami ibethela eduze ngaye. Mbala, ngizakuba nesisa kuye.” (Joromiya 31:20) UZimu uzizwa ngendlela efanako nangalabo abamlotjhako namhlanjesi. Akagcini ngokubaMdali ophezukoke, kodwana godu usese nanguBaba kunye noMngani othembekileko. Kghani-ke lokho akwenzi isipho esivela kuye sibe ligugu elikhethekileko na?

 WASIPHA NGAMUPHI UMNQOPHO?

Ezinye izipho ziligugu ngebanga lokuthi ophako bekangazikateleli kodwana bekapha ngokusuka ehliziyweni. Umuphi onganamrhobholo akalindeli bona abhadelwe ngebanga lomusa awenzileko.

UZimu wadela iNdodanakhe ngebanga lethu ngombana uyasithanda. IBhayibheli lithi: “Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere.” Ngamuphi umnqopho? “Ukuze siphile ngayo.” (1 Jwanisi 4:9) Kghani uZimu bekabophekile na bona enze njalo? Nakancani! Isihlengo esabhadelwa nguJesu Krestu siveza ‘umusa’ owandileko kaZimu.—Roma 3:24.

Kubayini-ke isipho sakaZimu lesi sisisenzo ‘somusa’ owandileko? IBhayibheli liyahlathulula: “UZimu ubonise ithando lakhe kithi ngendlela yokobana sithe sisesezizoni, uKrestu wasifela.” (Roma 5:8) Ithando lokungazikhuji lenza uZimu bona asidabukele njengombana besinganabani ongasisiza thina bantu abanesono. Ithandwelo belingakasifaneli nakancani, begodu akunalitho esingambhadela ngalo kilokhu. Ngikho isipho sakhe lesi siqalwa njengesipho sethando kunazo zoke ekhe zaba khona.

WADELA INI?

Ezinye izipho ziligugu ngebanga lokuthi umuphi udela okukhulu. Umuntu navane adela isipho esitjhidelene khulu nehliziywakhe bese akuphe sona, isipho leso sizokuba ligugu khulu nakuwe.

UZimu “wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa.” (Jwanisi 3:16) Wanikela ngakho koke okuligugu kuye. Eminyakeni eminengi khulu uZimu adala ngayo indalo, uJesu bekabambisene naye begodu lokho kwenza uYise wamthabela “imihla nemihla.” (IzAga 8:30) UJesu ‘uyiNdodana ethandekako’ kaZimu ‘nomfanekiso kaZimu ongabonakaliko.’ (Kolose 1:13-15) Abekho abanye abantu abahlakaniphileko abazwana njengalaba.

Nanyana kunjalo, uZimu azange “agodle iNdodanakhe.” (Roma 8:32) UJehova usiphe okusezingeni eliphakeme khulu kuye. Asikho isipho esingadlula leso!

WABONA UKUTHI BESISITLHOGA

Ezinye izipho ziligugu ngebanga lokuthi ziyabanelisa labo abazitlhogako, ngitjho nebujamweni oburhabako imbala. Ngokwesibonelo, angekhe wathaba na umuntu nakangakubhadelela isikolodo sakho sesibhedlela, bese athi ungayibuyisi imali leyo? Nangambala, leso kungaba sisipho esiligugu khulu!

“Njengombana ku-Adamu boke bayafa, ngokunjalo kuKrestu boke bazakuvuswa.” (1 Korinte 15:22) Sisizukulwana saka-Adamu, ngikho soke nje ‘sifa.’ Siyabhalelwa kutjhaphuluka emagulweni nekufeni, begodu siyabhalelwa nakubuyisana noZimu. Njengombana sibabantu abas’baga, angekhe sakghona ukuziphilisa namkha siphilise omunye umuntu. IBhayibheli lithi akakho namunye ongatjhaphulula umfowabo ngokuthi amfele ngombana “isihlengo sepilo yabantu sibiza khulu, yeke umuntu akakhohlwe nokukhohlwa.” (IRhubo 49:8, 9; [49:7, 8, NW]) Silitlhoga kwamambala isizo ngombana angekhe sakghona ukubhadela inani lesihlengo. Ngale kwalokho besingekhe sibe nethemba.

Ngebanga lokusithanda kwakhe, uJehova usibhadelele ngokuzithandela “intatha” esiyitlhogako le esindisa ipilo, khona kuzakuthi ngoJesu ‘boke bavuswe.’ Sikwenza njani-ke lokho isihlengo? ‘Iingazi zakaJesu iNdodanakhe ziyasihlanza ezonweni zoke.’ Kwamambala, nasikholelwa eengazini zakaJesu  ezaphalaka, lokho kusibeka emathubeni wokulitjalelwa izono zethu, sizuze nepilo engapheliko. (1 Jwanisi 1:7; 5:13) Yeke isihlengo sizobenzelani abathandekako bethu esebalala? “Njengombana ukufa kweza ngomuntu, kunjalo nokuvuka kwabafileko kuza ngomuntu [onguJesu].”—1 Korinte 15:21. *

Asikho esinye isipho esivela emthonjeni ophakemeko namkha esihlohlozelwa lithando ukudlula isihlengo sakaJesu! Akekho omunye umuntu owadela okuligugu kangako kuye ukudlula uJehova uZimu. Begodu asikho esinye isipho esitlhogwa babantu ukudlula isihlengo esisitjhaphulula esonweni nekufeni. Nangambala, asikho esinye isipho esinamandla alingana newesihlengo.

 

^ isig. 19 Nawufuna ilwazi elinabileko ngomnqopho kaZimu wokuvusa abahlongakeleko, qala isahluko 7 sencwadi ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova, ongayithola naku-www.jw.org.