Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Bengizitjela Ukuthi Ngiphila Kamnandi

Bengizitjela Ukuthi Ngiphila Kamnandi
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1982

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: EPOLAND

  • UMLANDO: BEKATHANDA UKULWA, ABHEMA IINDAKAMIZWA AFUNA UKUBA YILOYARA

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngabelethelwa edorojaneni elithileko ePoland, elingasikude kangako nomkhawulo weGermany. Indawo ebesihlala kiyo beyibhodwe mahlathi namaplasi, yeke bengiziphilela kamnandi ngokuthula. Ababelethi bami bangikhuthaza bona ngibe nobuntu, ngiphumelele esikolweni, ngifundele iimfundo ezizongenza ngiphile ipilo ephezulu.

Imirarwami yathoma ngesikhathi ngifundela ubuloyara eyunivesithi esedorobheni leWrocław. Ngesikhatheso bengikude nababelethi bami, ngathoma ukuba nabangani abangakalungi. Mina ngimumuntu ozithandela ibholo, kodwana abangani bami bangenza ngayithanda ngadlulela. Isiqhema sebholo ebengisithanda bekungeseWarsaw. Bekuthi ngeempelaveke ngisilandele ngikhambe naso nanyana kukuphi lapha sidlala khona. Ekhambwenelo, bekuselwa kududwe etjwaleni, kubhenywe iindakamizwa, kuliwe tle nabasekeli besiqhema ebesiphikisana naso. Mina bengizitjela ukuthi nangenza nje ngizikhipha ukugandeleleka, nanyana bengazi bona nangingabanjwa ngingalahlekelwa libizelo lami lobuloyara.

Sinabangani bami besikhamba amadiskho namathaveni. Khonapho bekuthi nakuba nomdlalo wokubheja abantu abalwako nami ngibe ngomunye wabalwako. Amapholisa angibamba iinkhathi ezimbadlwana, kodwana bengibafumbathisa khona ngingazokuba nebizo elimbi emthethweni. Mina bengizitjela ukuthi nakuyipilwami yona ngiyayiphila. Kodwana bengazi kuhle ehliziywenami bona lokho engikwenzako akukalungi. Ngebangelo-ke bengiya esondweni qobe ngoSondo ngenzela ukuthi isazelo singangidli khulu.

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Kwathi ngo-2004, aboFakazi bakaJehova bakokoda kwami, bengavuma ukucoca nabo ngeBhayibheli. Njengombana bengifunda okunengi nje, ngalemuka-ke kwanjesi bona kutjho ukuthini ukuba mKrestu wamambala. Ngathoma ngadliwa sisazelo. Bengazi ukuthi nakubutjwala bona neendakamizwa kufuze ngizilise, ngilahle nabangani abangaphili ngemithetho yeBhayibheli. Ngalemuka nokuthi kufuze ngilise ukuthanda ukulwa nenturhu. Nanyana sengilemukile bona kufuze ngitjhuguluke, ngazithola sele ngingena ngehloko khulu-ke ezintweni ezimbi.

Izinto zatjhuguluka ngelinye ilanga ngilwa namadoda abunane ngingedwa. Ngikhumbula ngirabhalele endleleni, angiphethe amadoda angidula ngamaguduva, angirarha ihloko. Ngatjho ngathi namhlanjesi  khona ngiyafa, bengathandaza ngathi: “Jehova, ungilibalele ngokungakuthatheli ehloko okutjhiwo liliZwi lakho. Nangingasinda lapha, ngiyakuthembisa bona ngizokufunda iBhayibheli naboFakazi, ngilungise ipilwami.” Nangambala ngasinda, bengasifeza nesithembiso sami sokufunda iBhayibheli.

Ngo-2006 ngathuthela e-England. Bengifuna ukwenza imali yokubuyela ePoland ngiyokuqedelela idigri yobuloyara. Kodwana ngathi nangisolo ngifunda iBhayibheli, kwaba nomtlolo owangithinta ngaphakathi ehliziyweni. Ngilokho okwatlolwa mpostoli uPowula nakathi: “Ngaphezu kwalapho, ngithatha koke njengokulahlekelwa ngebanga lokuqakatheka okukhulu kokwazana noKrestu Jesu iKosami. Ngebanga lakhe ngilahlekelwe ngikho koke, yeke koke lokho ngikuthatha njengeenzibi ukuze ngizuze uKrestu.” (Filipi 3:8) Umpostoli uPowula bekafundiswe ngomthetho njengami, bekanenturhu athanda ukulwa njengami. (IzEnzo 8:3) Kodwana ukghonile ukubona ukuthi kunepilo engcono, okuyipilo yokusebenzela uZimu nokwenza koke okusemandlenakhe bona alingise uJesu. Ngathi nangicabangisisa ngepilo kaPowula, kwangikhanyela ukuthi ipilo yokulwa neyokuphila ipilo ephezulu akusikho okuthabisa umuntu. Ngazitjela bonyana nakutjhuguluke uPowula, nami ngingatjhuguluka. Ngaqunta ukuhlala e-England, ngalisa ukugijimisana nobuloyara.

Nangisolo ngifunda ngoJehova, ngatjhidela khulu-ke kuye. Ukuthi usithembisa ukusilibalela nasifuna ukutjhuguluka kwamambala, kwangithinta ehliziyweni. (IzEnzo 2:38) Ukuzindla kwami ngomtlolo ka-1 Jwanisi 4:16, othi “uZimu ulithando,” kwangenza ngazwisisa bona kubayini uZimu ahloye inturhu kangaka.

Nami bengifuna ukuba hlangana nabo, ngihlale ngithabile njengabo

Nendlela aboFakazi ebebaziphatha ngayo yangikara khulu. Kwaba sepepeneneni kimi ukuthi abantwaba balinga ngokusemandlenabo ukuziphatha ngendlela iBhayibheli elithi baziphathe ngayo. Nami bengifuna ukuba hlangana nabo, ngihlale ngithabile njengabo. Kwathi ngemva kokulwisana nokutjhugulula ipilwami, ngabhajadiswa ngaba nguFakazi kaJehova ngo-2008.

Mina no-Esther siyakuthabela ukufundisa abantu abakhuluma isiPolishi ngeBhayibheli

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Bengimumuntu othanda ukulwa, ofuna ipilo ephezulu, obhema iindakamizwa, osela khulu, ngithanda ibholo ngokudluleleko, kodwana iBhayibheli langitjhugulula langenza inceku kaZimu ethabela ukufundisa abanye ngeBhayibheli. Ngisakuthanda ukubukela ibholo, kodwana ngizitjelile bona angisafuni ukuzithabisa ngendlela edluleleko.

Okwanje ngithabile ngombana ngitjhade no-Esther, umkhamanzi omuhle okhonza uJehova. Siyakuthabela ukufundisa abantu abakhuluma isiPolishi ngeBhayibheli, njengombana bahlala etlhagwini tjingalanga ye-England. Ngiyathoma epilwenami ukuzizwa nganeliseke kwamambala. Okwanje angidliwa sisazelo, begodu sengingatjho bona okwanje ngiphila kamnandi.