Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE

UZimu Uyiqala Njani Ipi?

UZimu Uyiqala Njani Ipi?

Ungawuphendula njani umbuzo lo? Abantu abanengi bacabanga ukuthi uZimu akali bona ipi ibe khona. Nabatjhoko bathi ingani neBhayibheli liyatjho ukuthi nekadeni bekabathumela abantu bakhe epini. Abanye bakulemukile ukuthi iNdodana kaZimu, uJesu, yafundisa abalandeli bayo ngokuthi kufuze bathande izitha zabo. (Matewu 5:43, 44) Bathi kungenzeka uZimu sele awutjhugululile umkhumbulwakhe, akasavumi bona abantu baye epini namhlanjesi.

Wena ucabangani ngalokho? Kghani uZimu uyavuma na bona abantu balwe? Nangabe uyavuma, usekela liphi ihlangothi ezipini ezilwiwa namhlanjesi? Nawungathola iimpendulo zemibuzo le ungahlolisisa umbonwakho nendlela ozizwa ngayo ngepi. Ngokwesibonelo, akhesithi uyazi ukuthi uZimu akali bona ipi ibe khona, begodu usekela ihlangothi olithandako epini ethileko, bewuzozizwa kamnandi, uqiniseke bonyana ihlangothi olisekelakwelo lizokuthumba. Akhesithi izinto zitjhugulukile, okwanjesi uZimu usekela ihlangothi ongalithandiko, bewuzozizwa njani? Bewuzokuthoma ukucabangisisa ngokuthi ukhethe ihlangothi elifaneleko na.

Kodwana kukhona iphuzu eliqakathekileko okufuze siliyelele. Ukwazi umbono kaZimu ngepi kungakwenza umqale ngenye indlela. Nangabe uphakathi kweengidi zabantu abalinyazwe zizipi ezilwiwa babantu, kuyatjho ukuthi sewuyayazi ipendulo yemibuzo nasi, Kghani uZimu uyakuvumela bekakusekele na bona abantu batlhage ngebanga lepi? Namkha uyazitshwenya na ngalabo abagandelelwa yipi?

Uzokumangala nawungezwa iimpendulo zeBhayibheli ngombana zihluke khulu emibonweni yabantu le. Ngaphezu kwalokho, kusukela kade bekube kunamhlanjesi, umbono kaZimu ngepi usese njengombana wawunjalo. Akhesicoce ngalokho iBhayibheli elikutjhoko malungana nendlela uZimu ebekaqala ngayo ipi mandulo nangesikhathi uJesu asephasinapha. Lokho kuzosisiza sithole umbono kaZimu ngezipi namhlanjesi, nokuthi esikhathini esizako abantu basazokulwa na.