Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UZIMU UYIQALA NJANI IPI?

Indlela UZimu Aqala Ngayo Ipi Namhlanjesi

Indlela UZimu Aqala Ngayo Ipi Namhlanjesi

Namhlanjesi abantu abanengi bayagandelelwa. Bayalila kuZimu babawe ukutjhatjululwa, begodu bayazibuza bona bazakhe batjhatjululwe na. Kghani uZimu uyabezwa na njengombana babawa isizo nje? Kuthiwani-ke ngalabo abazilwelako baye epini khona bazazitjhaphulula ekugandelelweni? Kghani uZimu uyabasekela, namkha aqale ipi yabo njengefaneleko?

I-Arimagedoni izokuba yipi ezokuqeda zoke izipi

Kokuthoma, uZimu uyawubona umtlhago osephasini loke namhlanjesi, begodu kukhona azokwenza ngawo. Amezwi aliqiniso la aduduza kwamambala. (IRhubo 72:13, 14) EliZwini lakhe iBhayibheli, uZimu usithembisa ukuthi “abahlunguphaziweko” uzobaphumuza. Alo, uzokwenza nini lokho? “Lokho uyokwenza mhlana iKosi uJesu Krestu yembulwa, ivela ezulwini, ikanye neengilozi zayo ezinamandla, . . . Izokuhlunguphaza labo abangamaziko uZimu nalabo abangalaleli ivangeli leKosethu uJesu.” (2 Thesalonika 1:7, 8) Ukwambulwa kwakaJesu okukhulunywa ngakho lapha kuzokwenzeka esikhathini esizako. IBhayibheli libiza isikhatheso ngokuthi ‘lilanga elikhulu lakaZimu uMninimandlawoke,’ lepi ye-Arimagedoni.—IsAmbulo 16:14, 16.

Epini ezako leyo, uZimu angekhe asebenzise umuntu wenyama, kodwana uzokusebenzisa iNdodanakhe uJesu Krestu neengilozi zayo ezinamandla ekulweni nekohlakalo. Amabutho wezulwini la azokuqeda koke ukugandelelwa kwabantu.—Isaya 11:4; IsAmbulo 19:11-16.

Kusepepeneneni ukuthi indlela uZimu aqala ngayo ipi ayikatjhuguluki bekube namhlanjesi. Ipi iseseyindlela ayisebenzisako bona aqede ikohlakalo nokugandelelwa. Kodwana njengombana bekunjalo kiwo woke umlando wabantu ephasini, uZimu  kusesenguye onelungelo lokutjho bona bobani okufuze balwe, nokuthi balwe nini. Sesibonile ukuthi uZimu sebele ahlele ipi ezokulwela abantu abagandelelweko, nokuthi iNdodanakhe uJesu Krestu ngiyo ezokulwa ipi le. Lokho kutjho ukuthi zoke izipi ezilwiwa ephasini namhlanjesi uZimu akakazivumeli, kungakhathaliseki bona zibonakala ziqakatheke kangangani.

Asifanise indaba le bunjesi: Akhesithi napa abantwana bathoma ukulwa. Ubababo akekho nabalwako nje. Balise ukulwa kwesikhatjhana, badosele ubababo umtato. Omunye uthi umnakwabo nguye othomileko, lo omunye uthi umfowabo akamphathi kuhle. Bobabili bafuna uyise abasekele. Kodwana kuthi ngemva kobana ezwe amahlangothi womabili wendaba, uyise abatjele ukuthi balise ukulwa, bamlinde bekabuye. Indaba izokulungiswa nakafika ekhaya. Bathule kwesikhatjhana, kuthi ngemva kwalokho bathathane phezulu godu. Uyise nakafika ekhaya angekhe abasekele bobabili, kunalokho uzobajezisa bobabili njalo ngombana akhenge bamlalele.

Namhlanjesi, iintjhaba ezilwako zifuna uZimu azisekele. Kodwana alikho ihlangothi uZimu alisekelako epini. Kunalokho iliZwi lakhe iBhayibheli lithi: “Ningabuyiseli ubumbi ngobumbi,” begodu lithi, “ningazibuyiseleli.” (Roma 12:17, 19) Ngaphezu kwalokho, ubatjelile abantu ephasini ukuthi “babekezele balinde yena” bona kube nguye othatha amagadango. Lokho uzokwenza e-Arimagedoni. (IRhubo 37:7, NW) Nange iintjhaba zibhalelwa kulinda uZimu bese zilwe, nazenza njalo ziyawalazela, zeqe uZimu ngaphezulu, bese lokho akumthabisi nakanye. Yeke, e-Arimagedoni, uZimu uzozitjengisa bona imkwatisa kangangani into leyo, azijezise kube kanye ngokuthi ‘athulise izipi ephasini loke.’ (IRhubo 46:10 [46:9, NW]; Isaya 34:2) I-Arimagedoni izokuba yipi eqeda zoke izipi.

Ukuphela kwepi kusibusiso esihlangana nezinengi ezizokulethwa mBuso kaZimu. UJesu wakhuluma ngorhulumende lo emthandazweni esiwujayeleko wathi: “Umbuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.” (Matewu 6:10) UmBuso kaZimu angekhe uqede ipi kwaphela, kodwana uzokususa ukukhohlakala, okungikho okubangela ipi. * (IRhubo 37:9, 10, 14, 15) Asingabazi bona abalandeli bakaJesu bebaqale phambili balindele iimbusiso ezizokulethwa mBuso kaZimu.—2 Pitrosi 3:13.

Alo, kufuze siwulinde isikhathi esingangani umBuso kaZimu bona uqede woke umtlhago, ukugandelelwa nokukhohlakala? Iimphorofido eziseBhayibhelini esele zizalisekile zitjengisa ukuthi siphila ‘emihleni yokuphela.’ (2 Thimothi 3:1-5) * Kungasikade, umBuso kaZimu uzokuqeda imihla yokuphela le ngepi ye-Arimagedoni.

Sekutjhiwo bona labo abazokubhubha epini le ngilabo “abangalaleli ivangeli leKosethu uJesu.” (2 Thesalonika 1:8) Kodwana, khumbula ukuthi uZimu akakuthabeli ukufa kwananyana ngimuphi umuntu, ngitjho nomuntu okhohlakeleko. (Hezekiyeli 33:11) Ngebanga lokuthi uZimu “akathandi bonyana kubhubhe namunye” epinakhe le, uyaqiniseka bona iindaba ezimnandi ngeKosi uJesu ‘zitjhunyayelwa ephasini loke’ ngaphambi kobana kufike ukuphela. (2 Pitrosi 3:8, 9; Matewu 24:14; 1 Thimothi 2:3, 4) Yeke, umsebenzi wokutjhumayela ephasini loke owenziwa boFakazi bakaJehova, uvulela abantu ithuba lokwazi uZimu, lokulalela iindaba ezimnandi ngoJesu, nelokuphila ngesikhathi lapha ipi izabe ingasekho khona.

^ isig. 9 UmBuso kaZimu uzokususa nenaba lethu elikhulu elikukufa. Njengombana kutlolwe esihlokweni esisekhasini 16, uZimu uzokuvusa abantu abanengi, nalabo ababulewe yizipi solo kwabunjwa umuntu.

^ isig. 10 Nawufuna ukwazi okunabileko ngemihla yokuphela qala isahluko 9 sencwadi ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova.