Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UZIMU UYIQALA NJANI IPI?

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emandulo

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emandulo

Kunabantu ebebaphethwe ngesandla esiqinileko. Yeke bebahlala bathandaza kuZimu bona abatjhaphulule, kodwana khenge batjhatjululwe ngesikhatheso. Abantwaba bekuma-Israyeli, abantu bakaZimu bekadeni. AmaGibhide ebekasitjhaba esinamandla, ngiwo ebekabaphethe ngesandla esiqinileko. (Eksodusi 1:13, 14) Besekuminyaka ama-Israyeli alinde bona uZimu aqede ngamaGibhide la. Kodwana lafika elingaliko, safika isikhathi sokuthi uZimu athathe amagadango. (Eksodusi 3:7-10) IBhayibheli lithi uZimu wazithathela yena iintambo walwa namaGibhide. Warhidla amaGibhide ngeembetho zilandelana, waqedelela ngokubulala ikosakhona nebutho layo eLwandle eliBovu. (IRhubo 136:15) Kusukela mhlokho uJehova uZimu waba ‘yingorho,’ walwela abantu bakhe.—Eksodusi 15:3, 4.

Ukuzibambela kwakaZimu epinakhe namaGibhide kutjengisa ukuthi kunezipi azivumelako. Kunesikhathi lapha akhe avumela khona ama-Israyeli bona alwe izipi. Ngokwesibonelo, wawathuma ukuthi alwe namaKanana, ebekakhohlakele ukukhohlakala. (Duteronomi 9:5; 20:17, 18) Watjela neKosi uDavida ukuthi iyokulwa namaFilisti ebekagandelela abantu bakhe. UZimu wabe wamtjela nokuthi ipi leyo kufuze ayilwe njani khona azayithumba.—2 Samyela 5:17-25.

Woke umlando iBhayibheli elikhuluma ngawo lo, utjengisa bonyana nakwenzeka ama-Israyeli aphathwe kumbi bekagandelelwe, uZimu bekavuma bona kube nepi ezokuvikela abantu bakhe nendlela yokumlotjha ngeqiniso. Kodwana sibawa utjheje naka amaphuzu aqakathekileko amathathu ngezipi uZimu athi azibe khona.

  1. NGUZIMU KWAPHELA ONELUNGELO LOKUTJHO BONA BOBANI OKUFUZE BALWE. Kunesikhathi lapha uZimu atjela khona ama-Israyeli ukuthi: “Akusikho kwenu ukulwa epini le.” Kubayini atjho njalo? Ngombana nguJehova ozoyilwa ipi leyo. (2 IinKronike 20:17; 32:7, 8) Lokho wakwenza iinkhathi ezinengi, njengombana zivelile esihlokwenesi. Kwesinye isikhathi, uZimu bekatjela ama-Israyeli wakade bona ayokulwa izipi azivumelako, lokho bekuvikela iNarhabo yesiThembiso.—Duteronomi 7:1, 2; Jotjhuwa 10:40.

  2. NGUZIMU KWAPHELA ONELUNGELO LOKUTJHO BONA KULIWA NINI. Iinceku zakaZimu bekufuze zibe nesineke sokulinda isikhathi esibekwe nguZimu sokulwa nokukhohlakala nokugandelelwa kwazo. Bekungakafaneli bathathe iinhlabano  batjhinge epini bekube sikhathi sakaZimu. Bebathi nabakhamba ngekani, uZimu angabasekeli. Eqinisweni, iBhayibheli liveza ukuthi nange baya epini uJehova angakatjho, umphumela uba mumbi khulu. *

  3. Nanyana uZimu alwa ipi namaKanana, kukhona abasindisako, njengoRarhabu nomndenakhe

    UZIMU AKAKUTHABELI UKUBULAWA KWABANTU NGITJHO NABAKHOHLAKELEKO. UJehova uZimu uMthombo wokuphila noMdali wabantu. (IRhubo 36:10, [36:9, NW]) Yeke akafisi bona abantu babhubhe. Kubuhlungu ukutjho ukuthi kunabantu abenza amaqhinga wokugandelela nokubulala abanye. (IRhubo 37:12, 14) Ngebangelo-ke, uZimu uhlele isikhathi azokulwa ngaso nokukhohlakala. Begodu kiyo yoke iminyaka yezipi zama-Israyeli, uZimu bekasolo ‘anomusa’ ebantwini abagandelela u-Israyeli. ‘Bekabuthaka ekusilingekeni.’ (IRhubo 86:15) Ngokwesibonelo, bekawatjela ama-Israyeli ukuthi ngaphambi kobana alwe nedorobho elithileko bekufuze athome “ngokubekelana imibandela” yokuthula. Lokho bekunikela abantu abasedorobhenelo ithuba lokutjhugulula iindlela zabo bangalwi. (Duteronomi 20:10-13) Lokho kutjengisa ukuthi uZimu ‘akathatjiswa kukufa kwesikhohlakali, kodwana uthatjiswa kulokha nasitjhiya indlelaso, siphile.’—Hezekiyeli 33:11, 14-16. *

Kiyo yoke indaba le, sibonile bonyana emandulo uZimu bekasebenzisa ipi bona asuse ukukhohlakala nokugandelelwa kwabantu. Kodwana nguZimu onelungelo lokutjho ukuthi bobani okufuze balwe nokuthi kufuze balwe nini. Abantu abanalo ilungelo lokwenza njalo. Inga-kghani uZimu nakalwa ipi, vane azimisele ukuphalaza iingazi? Awa. Eqinisweni uZimu ukuhloyile ukuphalaza iingazi. (IRhubo 11:5) Kghani uZimu wagcina sele angasayivumeli ipi ngesikhathi iNdodanakhe uJesu Krestu izokutjhumayela ephasini?

^ isig. 7 Ngokwesibonelo, kukhona isikhathi lapho ama-Israyeli ahlulwa khona kabuhlungu ma-Amaleki namaKanana, uZimu abatjele kuhle bona angalwi nawo. (Numeri 14:41-45) Eminyakeni eminengi eyalandelako, ikosi ethembekileko uJosiya yaya epini uZimu angakatjho bona iye, umphumela waba kulahlekelwa kuphila kwayo.—2 IinKronike 35:20-24.

^ isig. 8 Ama-Israyeli khenge abekele amaKanana imibandela yokuthula. Kubayini? Ngebanga lokuthi amaKanana anikelwa iminyaka eyi-400 yoke bona atjhuguluke. Ngesikhathi ama-Israyeli nakazokulwa nawo besele athuwelele ngokukhohlakala. (Genesisi 15:13-16) Yeke, ngikho arhayilwa ngobunengi. Kodwana kunabantu abamaKanana abatjhugulukako. Abantwabo khenge babhujiswe.—Jotjhuwa 6:25; 9:3-27.