Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  No. 1 2016

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UZIMU UYIQALA NJANI IPI?

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emihleni YamaKrestu Wokuthoma

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emihleni YamaKrestu Wokuthoma

Kunabantu ebebagandelelwa. Njengabokhokho babo, amaJuda wemihleni yamaKrestu wokuthoma bekasolo athandezela bona uZimu awatjhaphulule ngaphasi kwesandla esiqinileko samaRoma. Ezwa ukuthi kunomuntu obizwa bona nguJesu. Kghani uJesu lo uzokuba nguMesiya okwathiwa uyeza? Akurari-ke ukuthi abantu abanengi ‘bebanethemba lokobana ungiloyo ozokuhlenga u-Israyeli’ ekugandelelweni maRoma. (Lukasi 24:21) Kodwana khenge batjhatjululwe. Kwathi ngomnyaka ka-70, amabutho wamaRoma alifikela iJerusalema, alibhubhisa kwaba kanye.

Kubayini kanti bangakaphuluswa? Kubayini uZimu angakawalweli amaJuda njengakade? Ngamanye amagama, kubayini angakawavumeli bona alwe khona azazitjhaphulula ekugandelelwenokhu? Kghani uZimu uwutjhugululile umkhumbulwakhe? Awa. AmaJuda bekungiwo ebesele atjhugulule umkhumbulwawo. Ale iNdodana kaZimu, uJesu onguMesiya. (IzEnzo 2:36) Yeke, uZimu wasilahla isitjhabesi.—Matewu 23:37, 38.

UZimu bekangasasivikeli isitjhaba samaJuda neNarhaso yesiThembiso. Yeke ayikho ipi ebebangayilwa uZimu ayisekele. Njengombana uJesu abikezele, uZimu besele asisusile isibusiso sakhe ku-Israyeli wemvelo, wasibeka phezu kwamaKrestu ebesele abizwa ngokobana ‘ngu-Israyeli kaZimu.’ (Galatiya 6:16; Matewu 21:43) Ibandla lamaKrestu akhethelwe ukubusa noJesu ngilo ebesele lingu-Israyeli kaZimu. Emihleni leyo amaKrestu atjelwa ukuthi: ‘Nibabantu ekungebakaZimu.’—1 Pitrosi 2:9, 10.

Njengombana amaKrestu wokuthoma besele ‘ababantu bakaZimu’ nje, inga-kghani wawalwela, wawatjhaphulula ekugandelelweni maRoma? Wawavumela na bona alwe nawo? Awa. Kubayini? Kungombana epini evunyelwe nguZimu, nguye kwaphela onelungelo lokutjho ukuthi bobani okufuze balwe, nokuthi balwe nini njengombana kutjhiwo esihlokweni esigadungileko. UZimu khenge ahlele ipi yokulwela amaKrestu wokuthoma, begodu khenge abanikele imvumo yokuzibandakanya ezipini zomphakathi. Kuyatjho-ke ukuthi imihla yamaKrestu wokuthoma beyingasi sikhathi sokuthi uZimu asebenzise ipi ekulweni nekohlakalo nokugandelelwa.

Yeke, njengeenceku zakaZimu zekadeni, amaKrestu wokuthoma bekufuze alinde bekube kulapho uZimu aqeda ikohlakalo nokugandelelwa ngesikhathi sakhe. Okwangaleso sikhathi uZimu bekangabavumeli bona baziquntele ukulwa namanababo. UJesu Krestu walibeka lakhanya iphuzweli eemfundisweni zakhe. Ngokwesibonelo, akhenge afundise abalandeli bakhe ukuthi baye epini, kunalokho wabatjela ukuthi: “Thandani izitha zenu, nithandazele labo abanizumako.” (Matewu 5:44) Wabikezela nokuthi amabutho wamaRoma azolihlasela iJerusalema emihlenabo. Bewatjho nokuthi nasekunjalo bangathomi bazilwele, kunalokho kufuze babaleke. Nangambala babaleka.—Lukasi 21:20, 21.

Ngaphezu kwalokho, uPowula waphefumulelwa bona atlole athi: “Bazalwana ningazibuyiseleli, . . . ngombana kutloliwe kwathiwa: ‘Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela,’ kutjho” uJehova. (Roma 12:19) Nakatjho nje, uPowula bekadzubhula lokho uZimu akutjho emakhulwini weminyaka adlulako okutlolwe kuLevetikusi 19:18 noDuteronomi  32:35. Isihloko esigadungileko sitjhwile ukuthi uZimu bekazibuyiselela ngokuthi asize abantu bakhe nabalwa namanababo. Yeke amezwi kaPowula la aveza bona uZimu akakatjhuguluki endleleni aqala ngayo ipi. Nemihleni yamaKrestu wokuthoma uZimu bekasolo aqala ipi njengendlela yokulwela iinceku zakhe aqede ikohlakalo nokugandelela. Ngebangelo-ke njengombana bekunjalo nekadeni, kusese nguZimu kwaphela onelungelo lokuqunta ukuthi bobani okufuze balwe, nokuthi bazokulwa nini.

Kusemtarini-ke ukuthi uZimu khenge awavumele amaKrestu wokuthoma bona aye epini. Kodwana kuthiwani ngeenkhathi zanamhlanjesi? Kghani sikhona na isiqhema sabantu esivunyelwe nguZimu bona siye epini? Namkha inga-kghani sekusikhathi sokuthi uZimu abalwele abantu bakhe? UZimu uyiqala njani ipi namhlanjesi? Isihloko esizokuphetha ngendaba le sineempendulo zemibuzo le.