Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ngafumana Into Eqakatheke Ukudlula Ukuba Sitatanyiswa

Ngafumana Into Eqakatheke Ukudlula Ukuba Sitatanyiswa

Kwathi ngelinye ilanga ebusuku bango-1984, ngasuka ekubeni mntazanyana nje, ngaba sitatanyiswa. Ngakhethwa ngaba ngunomhlekhabo u-Miss Hong Kong. Isithombe sami savela ekhasini lokuthoma eencwadini nemaphephandabeni. Bengibhina, ngijida, ngibeka iinkulumo, ngiyiphrizentha, ngimbatha iimpahla ezidurako, ngikhamba neentatanyiswa ezinjengongqongqotjhe weHong Kong.

Ngomnyaka olandelako, ngathoma ngangenela zamafilimu, kwezinye iinkhathi bengiba mlingiswa oyihloko. Bamaphephandaba bebafuna ukutlola ngomlando wami, abathathi beenthombe bebafuna ukuba neenthombe zami. Abantu bebafuna ngibe khona nakuhlangana abongqongqotjhe, nakuvulwa imakhiwo yezamabubulo, ngimenywe ziintatanyiswa nazidlako. Bebangifuna ngapha nangapha.

Efilimini elinenturhu

Ngokukhamba kwesikhathi, ngalemuka bona koke lokho bekungakhangi ngendlela ebengicabanga ngayo. Bengiba mlingiswa khulukhulu emafilimini anenturhu, nanyana bekayingozi nje. Phela eHong Kong nawumlingiswa kufuze udlale zoke iindima zakho. Abavumi bona kube nabanye abalingiswa abazokudlalela iindima khulukhulu eziyingozi njengabalingiswa beHollywood. Yeke bekufuze wenze koke, njengokweqa ikoloyi ngesithuthuthu. Inengi lamafilimu ebengimlingiswa oyihloko kiwo bekanokuziphatha okumbi nenturhu. Amanye anobudimoni.

Kwathi ngo-1995 ngatjhada nomvezi wamafilimu. Nanyana bekubonakala ngasuthi nginakho koke ebekungithabisa—ukuba sitatanyiswa, ukurega nendoda engithandako—bengihlala ngigandelelekile, ngidanile. Ngaqunta ukuzilisa zamafilimu.

NGAKHUMBULA EBENGIKUKHOLELWA NGISESEMNTAZANYANA

Ngathoma ukukhumbula lokho ebengikukholelwa ngisesemntazanyana. Emihleni leyo, mina nodadwethu besithanda ukuvakatjhela umndeni oboFakazi bakaJehova qobe ngoMgqibelo. Ubaba walapho uJoe McGrath, bekasihlanganisa namadodakazakhe amathathu asifundele iBhayibheli. Umndenabo bewuhlala uthabile, “uMalume uJoe” bekahlonipha umkakhe nabantwabakhe. Bengikuthabela nokukhamba nabo esifundweni. Kwesinye isikhathi besikhamba nabo emihlanganweni emikhulu. Lezo-ke bekuziinkhathi ezimnandi kwamambala. Bengizizwa ngivikelekile nanginaboFakazi.

 Ngakelinye ihlangothi, bekuhlala kwenzeka izinto ezibuhlungu kimi nangisekhaya. Indlela ubabami ebekaphila ngayo beyenza umma ahlale ezwa ubuhlungu, yeke bekahlala agandelelekile. Nangineminyaka elitjhumi, uMma walisa ukuhlanganyela naboFakazi bakaJehova. Mina-ke ngaraga bengabhajadiswa ngina-17, ngiphila ipilo emabatha njalo. Kungakayi nokuyaphi, ngaziphatha kumbi ngangasabi lilunga lebandla.

NGAQUNTA UKUBUYELA EBANDLENI

Ngathi msinyana nangiqeda ukutjhada, kwafika abaphathi ababili bebandla laboFakazi bakaJehova ebelisendaweni ebengihlala kiyo. Bangihlathululela bona ngingabuyela njani kuJehova uZimu. Bahlela bona umma othileko osithunywa sevangeli azongisiza. Ibizo lakhe nguCindy. Ngesikhatheso bengingasazikholelwa izinto ezinengi, yeke ngambawa bona aveze ubufakazi bokuthi iBhayibheli liliZwi lakaZimu. Wangitjengisa iimphorofido zeBhayibheli ebesele zizalisekile. Kancanikancani, saba bangani, bewangibawa bona angifundise iimfundiso ezisisekelo zeBhayibheli. Ngavuma. Bekukokuthoma ngilemuka bona uJehova unguZimu onethando, ofuna ngihlale ngithabile.

Nangithoma ukuya esifundweni, ngalemuka ukuthi bengithaba nanginaboFakazi kunalokha nginabantu engisebenza nabo ebubulweni lamafilimu. Kodwana lokho okwenzeka kimi ngisesemncani, kwangenza ngangasathemba muntu, bengingazithandi mina ngokwami. Elinye ilunga lebandla langivulela iBhayibheli langitjengisa bona ngingalwisana njani namazizo lawo, bengafunda nokukhetha abangani bamambala.

NGAFUMANA INTO EQAKATHEKE UKUDLULA UKUBA SITATANYISWA

Ngo-1997, mina nobabakwami sathuthela eHollywood, eCalifornia, e-U.S.A. Lapho ngasiza abantu bazuza efundisweni eseliZwini lakaZimu. Ukufundisa abantu iBhayibheli kunginikele ukwaneliseka okhulu ukudlula ukutatanyiswa nokuba mlingiswa wamafilimu. Ngokwesibonelo, ngo-2002, ngahlangana noCheri, umnganami wakade ovela eHong Kong. Ipilo ebesiyiphila beyifana ngeendlela ezinengi. Bekangu-Miss Hong Kong ngomnyaka ongaphambi kwalowo engaba ngawo ngu-Miss Hong Kong. Eqinisweni, nangithumba iphaliswano labo nomhlekhabo, nguye owangithwesa umqhele. Naye waba mlingiswa wamafilimu kwathi kamva waba mvezi wamahlelo, asebenza nabanqophisi abadumileko. Godu naye wathuthela eHollywood.

Ngazwelana noCheri nangizwa ukuthi uhlongakalelwe mumuntu ebekamthembise ukumthatha ngokuhlaselwa kugula kwehliziyo ngokungakalindeleki. Akhenge afumane nenduduzo ekolwenakhe yobuBuddha. Njengami, waphila ipilo yokutatanyiswa efiswa ngabanye, kodwana bekangakathabi, angakghoni ukuthemba namunye. Ngathoma ukumcocela lokho engikufunde eBhayibhelini, kodwana ikolwakhe yobuBuddha yenza kwaba budisi ngaye ukwamukela lokho ebengimcocela khona.

Umnganami uCheri amlingiswa efilimini

Langelinye ngo-2003, uCheri wangidosela umtato aseVancouver, eCanada, lapho bekenza ifilimu khona. Athabile, wangitjela ukuthi nakatjhayelako, wabona bonyana indawo akhamba kiyo yihle kwamambala, wathoma-ke wathandazela phezulu wathi: “Zimu akhungitjele, ungubani? Ibizo lakho ngubani?” Ngesikhatheso, wadlula iWolo lomBuso wabona ibizo elithi Jehova. Lokho wakubona kuyipendulo evela kuZimu, bewafuna ukuhlangana naboFakazi bakaJehova msinyana ngendlela engakghona ngayo. Ngamenzela amalungiselelo, kwathi ngemva kwamalangana, waya esifundweni sebandla lapho kukhulunywa khona isiTjhayina eVancouver.

Ngokukhamba kwesikhathi uCheri wangitjela wathi:  “Abantwaba bangithanda kwamambala. Ngikghona ukubatjela ukuthi ngizizwa njani.” Kwangithabisa khulu ukuzwa lokho ngebanga lokuthi uCheri bekanganabangani lokha nakasebenza ebubulweni lamafilimu. UCheri waragela phambili aya eemfundweni. Kodwana ngo-2005, watlikitla isivumelwano sokwenza amafilimu amabili eTjhayina, okwamenza ukuthi abuyele eHong Kong. Okuthabisako, ngo-2006 uCheri wazinikela kuJehova begodu wabhajadiswa emhlanganweni waboFakazi eHong Kong. Nanyana bekafuna ukuthatha isikhathi sakhe esinengi asebenzele uJehova, umsebenzakhe wamafilimu wakwenza kwaba budisi khulu, begodu bekangakathabi.

UKUTHABELA UKUSIZA ABANYE

Ngo-2009, ukuphila kwakaCheri kwatjhentjha ukutjhentjha. Waqunta ukulisa kwezamafilimu ukwenzela bona azokuba nesikhathi esinengi sokusebenzela uJehova. Waba nabangani abanengi ebandleni lobuKrestu. Isikhathi sakhe esinengi bekasisebenzisela ukutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu begodu bekakuthabela kwamambala ukusiza abantu ukuthi bafumane ipilo engcono.Matewu 24:14.

Kwathi ngemva kwalokho uCheri waqunta ukuthi afunde ilimi lesiNepal bona asekele isiqhema esisathuthukako saboFakazi esikhuluma isiNepal eHong Kong. Kufuze ngitjho bona eHong Kong abantu bakhona abawanaki amaNepal, begodu bayawanyaza ngombana ayasitlhatlhabeja isiNgisi nesiTjhayina, namasikwawo ahlukile. UCheri wabe wangitjela ukuthi yena uyakuthabela ukusiza abantwaba bona bazwisise iBhayibheli. Ngokwesibonelo, wathi ngelinye ilanga nakatjhumayela umuzi ngomuzi, wahlangana nomfazi omNepal. Umfazi lo bekangazi litho ngoZimu weqiniso uJehova, azi okuncani ngoJesu. UCheri wamvulela iBhayibheli wamtjengisa bona uJesu bekathandaza kuBabakhe osezulwini. Kwathi bona umfazi lo alemuke ukuthi naye angathandaza kuZimu weqiniso, onguJehova ibizo lakhe, wavula ihliziywakhe wamukela iindaba ezimnandi. Msinyana ngemva kwalokho, ubabakwakhe nendodakazakhe bathoma ukufunda iBhayibheli.IRhubo 83:19 [83:18, NW]; Lukasi 22:41, 42.

UCheri namhlanjesi

Kwathi bona ngilemuke indlela uCheri akuthabela ngayo ukusebenzisa kwakhe isikhathi esinengi ekutjhumayeleni, ngazibuza ukuthi, ‘Kanti mina ngiliywa yini bona ngenze akwenzakokhu?’ Ngesikhatheso nami besele ngibuyele eHong Kong. Ngaqunta ukuhlela kuhle ipilwami khona ngizokuba nesikhathi esinengi sokufundisa ngeqiniso leBhayibheli. Ngilemukile bona ukubalalela abantu nokubasiza bazwisise iliZwi lakaZimu kungenza ngithabe kwamambala.

Ngilemukile bona ukusiza abantu bazwisise iliZwi lakaZimu kungenza ngithabe kwamambala

Ngokwesibonelo, ngifunde iBhayibheli nomunye umfazi womVietnam obekahlala adanile, amehlwakhe ahlala atshega iinyembezi. Okwanje sekamumuntu ohlala athabile, ukuthabela kwamambala ukuba nabanye ebandleni.

Mina noCheri sifumene okungcono kunokuba ziintatanyiswa. Nanyana ukuba sebubulweni lezamafilimu bekuthabisa, kwenza nabantu bakuthande, ukufundisa abantu ngoJehova uZimu kuyanelisa ngombana kudumisa yena. Siyaqiniseka bona uJesu bekaqinisile nakathi: “Kuthabisa khulu ukupha kunokwamukela.”IzEnzo 20:35, NW.