Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani UZimu Ukudanisile?

Kghani UZimu Ukudanisile?

“KUBAYINI kungimi? Kubayini uZimu avumele lokhu kwenzeke kimi?” Imibuzo le ngile eyatshwenya uSidnei weBrazil oneminyaka eyi-24. Ngemva kobana afumane ingozi ngokutjhelela ngemanzini, wakhubazeka unomphela wasebenzisa isihlalo sabarholopheleko.

Ukutshwenyeka ngebanga lokufumana ingozi, ukugula, ukuhlongakalelwa mumuntu omthandako, ihlekelele yemvelo, namkha ipi kungenza abantu bacabange ukuthi uZimu ubadanisile. Lokhu akusikutjha. Ihloko yomndeni uJobho wekadeni wehlakalelwa zizenzakalo ezilandelanako. Wenza umtjhapho ngokuthi asole uZimu, athi: “Ngiyakubiza Zimu, kodwana awungiphenduli, ngiyasikima ngithandaze, awungitjheji! Ungiphendukele ngokunganasirhawu, ngesandla sakho esinamandla, wangiphatha njengesitha.”Jobho 30:20, 21.

UJobho gade angazi ukuthi imirarwakhe le ivela kubani nokuthi kubayini ivunyelwe bona yenzeke kuye. Ngokuthabisako iBhayibheli liyasikhanyisela ngokusinikela unobangela walokhu nokuthi kubayini izehlakalo ezinjalo zenzeka, nangendlela okufuze sisabele ngayo kizo.

KGHANI KUMNQOPHO KAZIMU UKUTHI ABANTU BATLHAGE?

Malungana noZimu, iBhayibheli liyasitjela: “Umsebenzakhe uphelele unguZimu wokwethembeka, uZimu onganasiphambeko, umsulwa begodu uneqiniso.” (Duteronomi 32:4) Nangabe kunjalo, kghani kuliqiniso namkha kusebaleni ukuthi uZimu ‘omsulwa begodu oneqiniso’ angahlosa ukuthi abantu batlhage nofana angasebenzisa iinhlekelele zemvelo bona abajezise namkha abahlanze?

Ngokuhlukileko, iBhayibheli liyasitjela: “Umuntu nakalingwako akukafaneli athi: ‘Ngilingwa nguZimu,’ ngombana uZimu angekhe alingwa ngokumbi, begodu naye akalingi muntu.” (Jakopo 1:13) Kunalokho, eBhayibhelini sifunda ukuthi uZimu wabathoma ngepilo ehle. Wanikela abantu bokuthoma, u-Adamu no-Eva, ikhaya labo elihle, zoke izinto abazitlhogako epilweni, nomsebenzi okufuze bawenze. UZimu wathi kibo: “Belethani nande, nizalise iphasi nilibuse.” Kwamambala u-Adamu no-Eva bebanganalo ibanga elizwakalako lokudaniswa nguZimu.Genesisi 1:28.

Kodwana namhlanjesi, abantu abakapheleli. Eqinisweni, kiwo woke umlando wabantu, izinto ezimbi bezisolo ziragela phambili. Iqiniso kukuthi: ‘Siyazi bona yoke indalo iyaquma inemirhelo bekube kunjesi.’ (Roma 8:22) Kwenzekeni?

KUBAYINI SITLHAGA?

Bona sizwisise ukuthi kubayini sitlhaga, kufuze sibuyele emva lapho kwathoma khona. U-Adamu no-Eva bakhohliswa yingilozi esihlubuki, kwathi kamva yabizwa ngokuthi nguSathana uDeveli. Bala ukulalela imithetho kaZimu malungana nokulungileko nokungakalungi, njengombana bekabayalile ukuthi bangadli ‘emthini wokwazi okuhle nokumbi.’ UDeveli watjela u-Eva ukuthi angekhe bafe nange bangamlaleli uZimu, yeke wathomelela uZimu ngamala. Godu uSathana wathomelela uZimu ngokuthi udime abantu bakhe ilungelo lokuzikhethela phakathi kokulungileko nokungakalungi. (Genesisi 2:17; 3: 1–6) USathana wathi abantu bangakghona ukuphila ngaphandle kokubuswa nguZimu. Koke lokhu kwaphakamisa ipikiswano eqakathekileko—Kghani uZimu uyakufanelekela na ukubusa?

USathana waphakamisa enye ipikiswano. Wasola abantu ngokuthi bakhonza uZimu ngeenhloso ezimbi. Malungana noJobho othembekileko, uDeveli wathi kuZimu: “Angithi umbiyele ngomthangala kanye nomzakhe nakho koke anakho. . . . Kodwana nawelula isandla sakho uthinte koke anakho gadesi, ngiyakutjela ngithi uzakuthuka emtarini.” (Jobho 1:10, 11) Nanyana uSathana amezwi la bekawanqophise kuJobho, kodwana bekawaqalisele kibo boke abantu abakhonza uZimu. Uthi lokho bakwenza ngeenhloso ezimbi.

INDLELA UZIMU ARARULULA NGAYO IPIKISWANO

Ngiyiphi indlela ehle khulu yokurarulula ipikiswano ekulu le ngokupheleleko? UZimu, ohlakaniphe ukudlula woke umuntu, uhlala anesisombululo esihle khulu esingadanisiko. (Roma 11:33) Ukhethe ukuvumela abantu bona bazibuse isikhathi esithileko begodu imiphumela yalokho ifakazele ukuthi kubusa kwakabani okuphakemeko.

 Ubujamo obudanisako obusephasini namhlanjesi bubufakazi obukhanyako ukuthi ukubusa komuntu kubhalelwe ngokupheleleko. Akusiborhulumende bephasi kwaphela ababhalelwe kuletha ukuthula, ivikeleko, nethabo kodwana benze nokuthi kusale kancani ukuthi iphaseli lonakale ukonakala. Lokhu kukhambisana neqiniso elisisekelo elitjhiwo eBhayibhelini: “Ngilemuke bona umuntu akaziphileli; akusisemuntwini ukuzikhambela nokunqophisa amagadangwakhe.” (Joromiya 10:23) Yindlela kaZimu yokubusa kwaphela engasilethela ukuthula unomphela, ithabo nengomuso elihle ebantwini, ngombana lokho kumnqopho kaZimu.Isaya 45:18.

Yeke, uZimu uzowuzalisa njani umnqophwakhe ebantwini? Khumbula ukuthi uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandaze bathi: “UmBuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.” (Matewu 6:10) Iye, ngesikhathi esifaneleko sakaZimu, ngomBuswakhe uzokususa boke abonobangela bokutlhaga. (Danyela 2:44) Indlala, ukugula nokufa kuzokuba zizinto ezidlulileko. Malungana nokutlhaga, iBhayibheli liveza ukuthi uZimu uzokuphulusa “abadududu nabalilako.” (IRhubo 72:12–14) Abagulako, iBhayibheli libathembisa ukuthi: “Akunamhlali . . . ozakuthi: ‘Ngiyagula.’” (Isaya 33:24) Ngitjho nabahlongakeleko abasemkhumbulweni kaZimu, uJesu wathi: “Siyeza isikhathi lapha boke abasemalibeni bazalizwa ilizwi layo, bavuke.” (Jwanisi 5:28, 29) Qala bona sithembiso esikarisa kangangani leso!

Ukukholelwa eenthembisweni zakaZimu kusisiza ukuthi sihlule amazizo wokuthi sidaniswa nguye

UKUHLULA UKUDANA

Ngemva kweminyaka eyi-17 afumane ingozi, uSidnei, okukhulunywe ngaye ekuthomeni kwesihlokwesi, wathi: “Azange ngisole uJehova uZimu ngengozi engiveleleko, kodwana kufuze ngivume ukuthi ekuthomeni bekangidanisile. Bekunamalanga lapho bengizizwa ngidane kwamambala, bengilila nangicabanga ngokuqhwala kwami. Nanyana kunjalo, eBhayibhelini ngizwisise ukuthi ingozi eyangehlakalelako bekungasisijeziso esivela kuZimu. Kodwana kwenzeke njengokutjho kweBhayibheli nalithi, ‘isikhathi nethuba kubehlela boke.’ Ukuthandaza kuJehova nokufunda imitlolo ethileko kungenza ngitjhidelane noZimu begodu kungisiza ngihlale ngicabanga ngezinto ezihle.”UMtjhumayeli 9:11; IRhubo 145:18; 2 Korinte 4:8, 9, 16.

Ukuhlala sikhumbula amabanga wokuthi kubayini uZimu avumele ukutlhaga, nokwazi ukuthi uzokuphelelisa njani msinyana, kusisiza bona sihlule amazizo okungenzeka sinawo wokuthi sidaniswa nguZimu. Siyaqiniseka ukuthi uZimu ‘uyabavuza labo abamfunako.’ Akekho namunye okholwa kuye neNdodanenakhe ozokudana.Hebheru 11:6; Roma 10:11.