Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani Singamazi Kwamambala UZimu?

Kghani Singamazi Kwamambala UZimu?

“UZimu uyifihlakalo.”—Kutjho uPhilo we-Alexandria, osisazi sefilosofi owaphila eminyakeni engaphezu kwaka-1 900 eyadlulako.

“[UZimu] akasikude ngitjho nakubani wethu.”—Kutjho uSawula weTarsusi, owaphila eminyakeni engaphezu kwaka-1 900 eyadlulako akhuluma nezazi zefilosofi e-Athene.

NJENGOMBANA ufunda imitjho emibili le, ngimuphi ohlathulula kuhle umbonwakho ngendaba le? Abanengi bafumana amezwi kaSawula weTarsusi, godu obizwa ngokuthi mpostoli uPowula, aduduza begodu akarisa. (IzEnzo 17:26, 27) IBhayibheli linamezwi amanengi afana natjhiwo nguPowula. Ngokwesibonelo, uJesu nakathandazako waqinisekisa abalandeli bakhe ukuthi bangamazi uZimu begodu uzobabusisa.Jwanisi 17:3.

Nanyana kunjalo, izazi zefilosofi ezinjengoPhilo zinombono ohlukileko. Ziphendula ngokuthi angeze samazi uZimu ngokupheleleko ngombana uyifihlakalo. Liyini iqiniso ngendaba le?

IBhayibheli liyavuma ukuthi kunezinto ezithileko ngoZimu ezibudisi ngabantu ukuthi bazizwisise. Ngokwesibonelo, ubukhulu bokuba khona koMbumbi nokuzika kokuhlakanipha kwakhe angeze kwalinganiswa. Kukudlula kude khulu ukuzwisisa kwabantu. Nanyana kunjalo, izintwezi azisivimbeli ukuthi simazi uZimu. Eqinisweni, ukuzindla ngezintwezi kungasisiza ‘sitjhidele kuZimu.’ (Jakopo 4:8) Akhesicoce ngeembonelo ezimbalwa zezinto ezingazwisiseki ngoZimu. Bese sizokuqala izinto zakaZimu esingazizwisisa kwamambala.

 Ngiziphi Izinto Ezingazwisisekiko NgoZimu?

UKUBA KHONA KWAKAZIMU NGOKUNGAPHELIKO: IBhayibheli lifundisa ukuthi uZimu bekasolo akhona “nini nanini.” (IRhubo 90:2) Ngamanye amezwi, uZimu akanasithomo begodu angekhe abe nesiphetho. Ngokombono womuntu, “inani leminyakakhe aliphenyeki.”Jobho 36:26.

Indlela Ongazuza Ngayo: UZimu ukuthembisa ukuphila okungapheliko nangabe ufuna ukumazi kwamambala. (Jwanisi 17:3) Isithembiswesi besizosithemba njani nangabe uZimu ngokwakhe bekangekhe aphile ngokungapheliko? ‘YiKosi yesiphelani’ kwaphela engazalisa isithembisweso.1 Thimothi 1:17.

UMKHUMBULO KAZIMU: IBhayibheli lifundisa ukuthi ‘umkhumbulo kaZimu awuphenyeki’ ngombana imicabangwakhe iphakeme khulu kuneyethu. (Isaya 40:28; 55:9) Ngendlela efaneleko, iBhayibheli libuza umbuzo ongatlhogi ipendulo: “Ngubani owakhe wazi umkhumbulo [kaJehova] kobana angabe amfundise na?”1 Korinte 2:16, English Standard Version.

Indlela Ongazuza Ngayo: UZimu uyakghona ukulalela imithandazo yeengidi zabantu ngesikhathi sinye. (IRhubo 65:3, [65: 2, NW]) Ubona ngitjho nenyoni ewela phasi. Kghani umkhumbulo kaZimu uzakhe udisibezwe, umvimbele ukuthi angakuboni begodu angalaleli imithandazwakho? Awa akusinjalo, ngombana umkhumbulwakhe awunasilinganiso. Ngaphezu kwalokho, kuye wena ‘uqakatheke khulu kuneenyoni ezinengi.’Matewu 10:29, 31.

IINDLELA ZAKAZIMU: IBhayibheli lifundisa ukuthi abantu “abatlhadlhuleki ngomsebenzi uZimu awenza ekuthomeni bekube sekupheleni.” (UMtjhumayeli 3:11) Yeke, angeze sazi koke ngoZimu. Ukuhlakanipha kwakaZimu neendlela zakhe ‘azilemukeki.’ (Roma 11:33) Nanyana kunjalo, uZimu uzimisele ukwambula iindlela zakhe kilabo abafuna ukumthabisa.Amosi 3:7.

Ubukhulu bokuba khona koMbumbi nokuzika kokuhlakanipha kwakhe angeze kwalinganiswa.

Indlela Ongazuza Ngayo: Nange ungalifunda ulifundisise iBhayibheli, angekhe waqeda ukufunda izinto ezitjha ngoZimu nangeendlela zakhe. Lokhu kutjho ukuthi ukutjhidela kuBabethu wezulwini akupheli.

Ongakuzwisisa NgoZimu

Ngebanga lokuthi angeze sazizwisisa ngokuzeleko izinto zakaZimu ezithileko lokho akutjho bona angekhe samazi ngokupheleleko. IBhayibheli linemininingwana eminengi engasisiza ukuthi sazi uZimu ngcono. Akhesicabange ngeembonelo nanzi:

IBIZO LAKAZIMU: IBhayibheli lisifundisa ukuthi uZimu uzithiye ibizo ngokwakhe. Uthi: “[NginguJehova], libizo lami-ke lelo!” Ibizo lakaZimu livela iinkhathi ezingaba yi-7 000 eBhayibhelini, ngaphezu kwananyana ngiliphi ibizo.Isaya 42:8.

Indlela Ongazuza Ngayo: Emthandazwenakhe osibonelo uJesu wathi: “Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho.” (Matewu 6:9) Kghani ungakghona na ukuthi umbize ngegama uZimu nawuthandaza kuye? UJehova uzimisele ukusindisa woke umuntu ohlonipha ibizo lakhe.Roma 10:13.

INDAWO KAZIMU YOKUHLALA: IBhayibheli lifundisa ukuthi kuneendawo ezimbili okuhlala kizo abantu—indawo engephasinapha nengaphezulu lapho kuhlala khona iingilozi. (Jwanisi 8:23; 1 Korinte 15:44) Ebhayibhelini, ibizo elithi ‘izulu’ kanengi liqalisela endaweni ehlala iingilozi. ‘Indawo yoMbumbi yokuhlala’ ‘isezulwini’ lelo.1 AmaKhosi 8:43.

Indlela Ongazuza Ngayo: Ungamzwisisa uZimu. UMbumbi akasimamandla ayifihlakalo akhona koke nezintweni zoke. UJehova umuMuntu wamambala ohlala endaweni yamamambala. Nanyana kunjalo, “akukho nokukodwa okubunjiweko okusithekileko phambi kwakaZimu.”Hebheru 4:13.

UBUNTU BAKAZIMU: IBhayibheli lifundisa ukuthi uJehova unobuntu obukarisako. “UZimu ulithando.” (1 Jwanisi 4:8) Akawaleyi amala. (Titosi 1:2) Akakhethi, unomusa, isirhawu, begodu ubuthaka ekusilingekeni. (Eksodusi 34:6; IzEnzo 10:34) Kwabanengi lokhu kungabarara, ukuthi uMbumbi ufisa ukuba ‘nesikhozi’ nalabo abamhloniphako.IRhubo 25:14.

Indlela Ongazuza Ngayo: Ungakghona ukuba mngani kaJehova. (Jakopo 2:23) Yeke, njengombana wazi ubuntu bakaJehova, ungazizwisiza kuhle iindaba eziseBhayibhelini.

‘MFUNE UZIMU’

IBhayibheli limveza kuhle uJehova uZimu ukuthi ungubani. Akusiliqiniso ukuthi uMbumbi uyifihlakalo. Eqinisweni ufuna bona umazi. IliZwi lakhe iBhayibheli liyathembisa: “Nawumfunako uzamfunyana.” (1 IinKronike 28:9) Kubayini ungafundi ngoZimu bona umazi begodu uzindle ngeendaba eziseBhayibhelini? Nawenza njalo, iBhayibheli lithembisa ukuthi uZimu ‘naye ukuzakutjhidela kuwe.’Jakopo 4:8.

Nange ungalifunda ulifundisise iBhayibheli, angekhe waqeda ukufunda izinto ezitjha ngoZimu nangeendlela zakhe

Nanyana kunjalo, ungazibuza ukuthi, ‘Njengombana ngingeze ngazwisisa koke ngoMbumbi, ngingaba njani mnganakhe?’ Akhucabange ngalokhu: Kghani nawumngani kadorhodere kufuze ube neziqu zokwelapha? Awa akusinjalo! Umngani kadorhodere kungenzeka abe nebizelo elihluke ngokupheleleko. Nanyana kunjalo, ukuba bangani kungakghoneka. Okuqakatheke khulu kukuthi umngani kadorhodere uyazi ukuthi udorhodere uthandani nalokho angakuthandiko. Ngokufanako, ungafunda eBhayibhelini ukuthi uJehova umumuntu onjani—nokuthi khuyini okufuze ukwazi bona wakhe ubungani naye.

Kunokuthi likhulume into engazwakaliko ngoMbumbethu, iBhayibheli linemininingwana ehlukahlukeneko esiyitlhogako bona sazi uZimu. Kghani ungathanda ukufunda okunengi ngoJehova uZimu? AboFakazi BakaJehova banesifundo seBhayibheli sasimahla. Sikubawa bona uthintane naboFakazi endaweni yangekhenu namkha uvakatjhele kuzinzolwazi lethu, ku-www.jw.org.