Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | BOBANI ABOFAKAZI KAJEHOVA?

Umsebenzethu Usekelwa Njani Ngokweemali?

Umsebenzethu Usekelwa Njani Ngokweemali?

Qobe mnyaka, sigadangisa besikhambise amaBhayibheli aziingidi ezimakhulu neencwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Siyakha begodu sinama-ofisi wegatja nemitjhini yokugadangisa ephasini mazombe. Kunamatjhumi weenkulungwana zamabandla weendawo zokukhulekela esihlanganyela kizo ezihle khulu ezibizwa ngokuthi maWolo womBuso. Ngubani obhadela zoke izintwezi?

Umsebenzethu woke usekelwa ngeminikelo yokuzithandela. (2 Korinte 9:7) Ngo-1879, isihloko sesibili sakamagazini lo sathi: “‘I-Zion Watch Tower’ [njengombana umagazini lo bewubizwa njalo ngesikhatheso] sikholelwe ukuthi isekelwa NGUJEHOVA, njengombana lokhu kunjalo angekhe incenge begodu ibawe ukuthi abantu bayisekele.” Asikasuki ekambisweni leyo.

Iminikelo isiwa ngokunqophileko kelinye lama-ofisi wethu wegatja nofana ifakwe ebhoksini lomnikelo elibekwe eWolweni lomBuso ngalinye. Kodwana asikhiphi okwetjhumi, sithathe ikongozelo, nofana sibhadelise umsebenzethu namkha iincwadi zethu. Asibhadelwa nasitjhumayelako, ukufundisa ebandleni, nofana ukusiza ekwakhiweni iindawo zokukhulekela. Ngaphezu kwakho koke, uJesu wathi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.” (Matewu 10:8) Zoke iinkhonzi ezisema-ofisini wegatja lethu nezisemzimkhulu wephasi loke, ezihlanganisa nalezo ezakha umKhandlu oNqophisako waboFakazi bakaJehova, zimalunga wekolo angarholiko.

“Njengombana kwenzeka kiyo yoke imisebenzi yaboFakazi bakaJehova, amalunga wabo anikela ngokuzithandela, umuntu ngamunye uyaziquntela bona ufuna ‘ukunikela’ ngenani elingangani lemali.”—IKhotho yamaLungelo wabaNtu yeYurobhu, 2011

Eminye iminikelo godu isetjenziselwa ukusiza nakuvela ihlekelele. AmaKrestu wangaphambili bewakuthabela ukuhlanganyela ekusizeni abongazimbi abavelelwe yihlekelele ngeenkhathi ezibudisi. (Roma 15:26) Ngokufanako nathi sisiza abavelelwe yihlekele ngokubakhela kabutjha izindlu zabo neendawo zokukhulekela, ukubanikela ukudla, izembatho, nokwelatjhwa.