Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE

Babobani AboFakazi BakaJehova?

Babobani AboFakazi BakaJehova?

“Besengineminyaka ngimazi uMike. UnguFakazi kaJehova. Kodwana ikolwakhe beyisolo ingirara. Ungubani uJehova? Kubayini aboFakazi bakaJehova bangawagidingi amaholideyi? Kghani uMike bekasekolweni eyingozi?”—UBecky, weCalifornia, e-U.S.A.

“Abomakhelwana bami nabathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova, ngathoma ukuzibuza: ‘Ibizo elithi aboFakazi bakaJehova litjho ukuthini? Leli-ke libizo elingakajayeleki lekolo!’”—UZenon, we-Ontario, eCanada.

“Mina nonakwami besicabanga ukuthi aboFakazi bakaJehova basivakatjhela ngebanga lokuthi sizizwe simlandu ngombana asiyi esondweni. Sathola ukuthi iinkolo zamasiko azinakho lokho ebesikufuna, kungenzeka nekolo engakajayeleki le yaboFakazi bakaJehova nayo ayinakho esikufunako.”—UKent, weWashington, e-U.S.A.

“Kwamambala bengingazi ukuthi babobani nokuthi khuyini abakukholelwako.”—UCecilie, we-Esbjerg, eDenmark.

Kungenzeka ukhewababona batjhumayela umuzi nomuzi nofana eendaweni zomphakathi, banikela nabantu iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini, bebafunde nabo iBhayibheli simahla. Nawe kungenzeka khewafumana omunye wabomagazini babo. Nanyana kunjalo, kungenzeka uyazibuza ukuthi aboFakazi bakaJehova babobani. Kungenzeka ucabanga ukuthi bayafana nalabo ekhe kwakhulunywa ngabo ngehla.

Nangabe unemibuzo nokhunye okukutshwenyako, kukuphi lapha ungafumana khona iimpendulo? Ungafunda njani ngalokho aboFakazi bakaJehova abakholelwa kikho kwamambala, ukuthi umsebenzabo wokutjhumayela neendawo abakhulekela kizo zitlhogonyelwa njani, nokuthi kubayini basivakatjhela emakhayenethu neendaweni zomphakathi?

UCecilie odzujulwe ngaphambili uthi: “Ngifunda okunengi khulu ngaboFakazi bakaJehova ku-Inthanethi. Ngizwe iindaba ezimamala bengalalela neenkulumo ezibandlululako. Umphumela, ngathoma ukuba nombono omumbi ngaboFakazi bakaJehova.” Nanyana kunjalo, kwathi kamuva wakhuluma naboFakazi bakaJehova bunqopha bewafumana neempendulo ezanelisako zemibuzo egade anayo.

Ungathanda ukufumana iimpendulo eziliqiniso ngemibuzo onayo ngaboFakazi bakaJehova? Sikukhuthaza bona uye emthonjeni othembekileko—kiboFakazi bakaJehova, ababagadangisi bawo umagazini lo. (IzAga 14:15) Sinethemba lokuthi isihloko esilandelako sizokusiza ubone ukuthi sibobani nokuthi khuyini esikukholelwako, bewuzwisise kuhle umsebenzi esiwenzako.