Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ipilwami Yasuka Kokumbi Yaya Kokumbi Khulu

Ipilwami Yasuka Kokumbi Yaya Kokumbi Khulu
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1952

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: E-UNITED STATES

  • UMLANDO: BEKANENTURHU BEGODU ANELAKA

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngakhulela eLos Angeles, eCalifornia, e-U.S.A., besakhelene nabantu abahlukahlukeneko ebebadume ngobungebengu obunengi neendakamizwa. Ababelethi bami bebanantwana abasithandathu, mina bengingowesibili.

Umma nakasikhulisako besimalunga wesondo labatjhumayeli. Nanyana kunjalo, njengomuntu omutjha, bengiphila ipilo ekabili. NgaboSondarha bengicula ekhwayereni yesondo. Phakathi kweveke, bengiziyela ebumnandini, ngibheme iindakamizwa, bengiziphatha nakumbi ngokomseme.

Bengisilingeka msinya begodu nginenturhu. Ngisebenzisa nanyana yini njengesikhali ukuthi ngihlule. Engakufunda esondweni akhenge kungisize. Bengithanda ukuthi, “Ukubuyiselela kungokweKosi—mina ngilithulisi lakhe!” Nangisesikolweni samabanga aphakemeko ngabo-1960, ngathonywa ma-Black Panthers, isiqhema sezepolotiki esaziwa ngokulwela amalungelo wabantu. Ngajoyina ihlangano yabafundi elwela amalungelo wabantu. Eenkhathini ezinengi besibhenyoga, okwabangela ukuthi isikolo sivalwe isikhatjhana.

Kubonakala ngasuthi ukuvusa kwami umtjhagalo akhenge kwanelise ubuntu bami obuzele inturhu. Yeke ngathoma ukuzibandakanya ebugebungwini obuhlahlathelisako. Ngokwesibonelo, kesinye isikhathi mina nabangani bami besibukela amafilimu atjengisa ukutlhagiswa kwabantu abanzima benziwa iingqila e-United States. Sisilingwe ngilabo abanganabulungiswa, sathoma ukuhlasela abantwana babantu abamhlophe khonapho endaweni yokubukelela amafilimu. Ngemva kwalokho sangenela abomakhelwana bethu abamhlophe, sifuna abanye abantu esingababetha godu.

Lokha nasele ngeqele eminyakeni eyi-20, mina nabanakwethu besenza ubugebengu obunengi khulu obuhlahlathelisako. Sazifumana sesisemrarweni siqalane neemphathimandla. Omunye wabanakwethu ongomncani bekalilunga leengebengu eziyingozi, nalapho ngazihlanganisa nazo. Ipilwami yasuka kokumbi yaya kokumbi khulu.

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Umnganami othileko ababelethi bakhe bebaboFakazi bakaJehova. Bangimemela emihlanganwenabo yebandla, ngakhamba nabo. Kwathi zisuka, ngakwazi ukubona umehluko ngaboFakazi. Woke umuntu bekaneBhayibhelakhe begodu alisebenzisa emhlanganwenapho. Ngitjho nabantu abatjha bebanikela neenkulumo emhlanganwenapho! Ngakarwa kufunda ukuthi uZimu unebizo, elithi Jehova, nokuzwa balisebenzisa. (IRhubo 83:19, [83:18, NW]) Ibandle lo belakhiwa  babantu abanengi beentjhaba ezihlukahlukeneko kodwana lokho bekusebalani ukuthi akukho ukubandlululana ngokobuhlanga.

Ekuthomeni, bengingafuni ukufunda iBhayibheli naboFakazi, kodwana bengikuthabela ukuya emihlanganwenabo. Ngobunye ubusuku, ngisemhlanganweni waboFakazi, isiqhema sabangani bami saya ekhonsadini. Lapho-ke babetha umntwanabantu bebambulala ngebanga lokuthi angafuni ukubanikela imbajakhe yesikhumba. Ngelanga elilandelako, bazikhakhazisa ngokubulala kwabo. Azange bacabange nangobugebengu ababenzileko ukuthi bumbi khulu. Inengilabo lagwetjelwa idilika jele. Akubuzwa, ngangithabe kwamambala ukuthi bengingasinabo ubusuku bamhlokho. Ngazimisela ukutjhentjha ipilwami bengathoma ukufunda neBhayibheli.

Ngebanga lokuphila nabantu ebebanebandlululo isikhathi eside, lokho kwangenza ngabona izinto ngaboFakazi ezangitjhiya ngibambe ongenzasi. Ngokwesibonelo, uFakazi omhlophe nakufuze aye kwenye inarha, bekatjhiya abantwanabakhe emndenini wabantu abanzima ukuthi babatlhogomele. Godu, umndeni wabantu abamhlophe wathatha umuntu onzima osesemutjha ebekatlhoga indawo yokuhlala. Ngakholelwa ukuthi aboFakazi bakaJehova abafanela kuhle amezwi kaJesu atlolwe kuJwanisi 13:35: “Ngalokhu boke abantu bazakwazi bona nibafundi bami, nanithandanako.” Bengazi ukuthi ngifumane ubuzalwana beqiniso.

Nangithoma ukufunda iBhayibheli, ngatjheja ukuthi kufuze ngitjhentjhe indlela engicabanga ngayo. Bekufuze ngitjhentjhe umkhumbulwami ukwenzela ukuthi ngingabi nokuthula kwaphela, kodwana ngiphile ngakho ipilwami yoke. (Roma 12:2) Kancanikancani, ngathuthuka. Ngabhajadiswa njengomunye waboFakazi bakaJehova, ngoJanabari ka-1974.

Bekufuze ngitjhentjhe umkhumbulwami ukwenzela ukuthi ngingabi nokuthula kwaphela, kodwana ngiphile ngakho ipilwami yoke

Ngitjho nangemva kokubhajadiswa, bekufuze ngisebenzele ukulawula ilaka lami. Ngokwesibonelo, kesinye isehlakalo ngisekonzweni yobuKrestu yomuzi nomuzi, ngagijimisana nesela ebelingebele umrhatjho wekoloyami. Njengombana ngitjhidela kilo, iseleli lalahla umrhatjho loyo phasi nalo ladla phasi. Nangicocela abanye ngokuthi ngiwuthole njani umrhatjhwami, umdala ebesikhamba naye wangibuza, wathi, “Stephen ngathana uligijimise walibamba iselelo khuyini obewuzoyenza kilo?” Umbuzo loyo wangenza ngabacanga bewangikhuthaza ukuthi ngiragele phambili nokusebenzela ukwenza ukuthula.

Ngo-Oktoba ka-1974, ngathoma ukuba sikhonzi sesikhathi esizeleko, bengibika ama-awara ayi-100 inyanga ngayinye ngifundisa abantu ngeBhayibheli. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi, ngafumana ilungelo lokuyokusiza emzikhulu wephasi loke waboFakazi bakaJehova eBrooklyn, eNew York. Ngo-1978, ngabuyela eLos Angeles ukuthi ngiyokutlhogomela umma obesele agula. Ngemva kweminyaka emibili, ngatjhada nomkami othandekako, u-Aarhonda. Bekalisizo elikhulu kimi njengombana besitlhogomela umma bekwaba kulapho ahlongakala khona. Ngokukhamba kwesikhathi, mina no-Aarhonda saya esiKolweni seBhayibheli seGiliyadi begodu sabelwa ePanama, lapho saragela phambili sikhonza njengeenthunywa zevangeli.

Solo ngabhajadiswa, sengihlangane neentjhijilo ezinengi ebezingangenza ngibe nenturhu. Ngifunde ukuthi ngingabanaki abantu abalinga ukungisilinga nokuqalana nobujamo ngenye indlela. Abantu abanengi, kuhlanganise nomkami, bangibuka ngendlela ebengijamelana ngayo nobujamobo. Nami ngazirarekela! Azange ngizidumise ngamatjhuguluko engiwenzileko ebuntwini bami. Kunalokho, ngikholelwa ukuthi kubufakazi bamandla weBhayibheli angitjhugululileko.—Hebheru 4:12.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

IBhayibheli linginikele ukuphila okunomnqopho belangifundisa ukuthi ngibe nokuthula kwamambala. Angisababethi abantu, kunalokho, ngibasiza ngokuthi ngibafundise iindaba ezivela kuZimu. Ngafundela nomuntu obekalinaba lami esikolweni samabanga aphakemeko iBhayibheli! Ngemva kobana abhajadiswe, sahlala ndawonye isikhathi eside. Bekube nje, sisesebangani abakhulu. Bekube kunamhlanje, mina nomkami sesisize abantu abangaphezu kwabayi-80 ukuthi babe boFakazi bakaJehova ngokufunda nabo iBhayibheli.

Ngimthokoza khulu uJehova ngokungipha ipilo enomnqopho nethabo lokuba hlangana nobuzalwana beqiniso bephasi loke.