Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UMUNTU NAKAFAKO—ANGABUYE APHILE GODU?

Umuntu Nakahlongakalako Kuphelile Ngaye Na?

Umuntu Nakahlongakalako Kuphelile Ngaye Na?

Abafileko Bangaphila Godu?

IPENDULO YEBHAYIBHELI: “Siyeza isikhathi lapha boke abasemalibeni bazalizwa ilizwi [leKosi uJesu] bavuke.”Jwanisi 5:28, 29.

UJesu uthi amathuna azakusala anganalitho. Nakatjho njalo bekakhuluma ngento ezokwenzeka nasele kubusa wakhe umBuso. UFernando okukhulunywe ngaye esihlokweni esigadungileko uthi: “Ngarareka nangifunda uJwanisi 5:28, 29. Incwadi le yangenza ngaba nethemba lamambala, ngathoma-ke ngacabanga ngokuthi ingomuso lizokuba njani.”

Emandulo, indoda ethembekileko uJobho beyilindele bona nayifako uZimu ayivuse. Ngikho yathi: “Nakube umuntu nafako ubengabuye aphile, bengizakulinda soke isikhathi engibekelwe sona [eThuneni], bekufike idlhego lokuphunyuzwa kwami. Bewuzakubiza, mina ngikuphendule.”Jobho 14:14, 15.

Ukuvuswa kwakaLazaru kwabafileko kusenza sibe nethemba lokuthi kuzokuba njalo nangomuso

NoMarta udadwabo likaLazaru, bekazi kuhle bonyana abantu bazokuvuka. Kwathi bona ahlongakalelwe nguLazaru, uJesu wathi kuye: “Umfowenu uzakuvuka aphile godu.” UMarta nakaphendulako wathi: “Ngiyazi uzakuvuka aphile godu ngokuvuka komhla wokuphela.” Bese uJesu wathi kuye: “Ngingukuvuka nokuphila, loyo okholwa kimi uzakuphila, ngitjho nanyana angafa.” (Jwanisi 11:23-25) Ngemva kwalokho uJesu warhaba wavusa uLazaru kwabafileko! Indaba emnandi le isitjengisa ukuthi kuzokuba njani esikhathini esizako. Cabanga nje, sele kuvuswa abafileko ephasini loke!

Bakhona na abazokuvuselwa ezulwini?

IPENDULO YEBHAYIBHELI: IliZwi lakaZimu liveza ukuthi ukuvuswa kwakaJesu akhenge kufane nokwabanye ababunane iBhayibheli elithi bavusiwe. Abantwabo bavukela khona ephasinapha. Kodwana iBhayibheli lithi uJesu uvusiwe: ‘Wanyukela ezulwini, uhlezi ngesidleni sakaZimu.’ (1 Pitrosi 3:21, 22) Kghani uJesu nguye kwaphela owavuselwa ezulwini? UJesu bekabatjelile abapostoli bakhe ukuthi: “Nasele ngikhambile nginilungisele indawo, ngizakubuya ngizonithatha, khona nizakuba lapho ngikhona.”Jwanisi 14:3.

UKrestu unyukele ezulwini nje, uyokulungiselela abafundi bakhe indawo. Yeke, labo abavuselwa ezulwini bazokuba yi-144 000. (IsAmbulo 14:1, 3) Abalandeli bakaJeswaba bayokwenzani ezulwini?

 Bazokuba majadu kwamambala! ImiTlolo ithi: “Babusisiwe begodu bacwengile labo abanesabelo ekuvukeni kokuthoma. Ukufa kwesibili akunamandla phezu kwalaba, kodwana bayokuba baphristi bakaZimu nebakaKrestu begodu bayokubusa naye iminyaka eyikulungwana.” (IsAmbulo 20:6) Labo bazokuvuselwa ezulwini bazokubusa noKrestu ephasini njengamakhosi nabaphristi.

Bobani abazokuvuswa ngemva kwesikhathi?

IPENDULO YEBHAYIBHELI: ImiTlolo ephefumulelweko inamezwi atjhiwo mpostoli uPowula: “Nginalo ithemba kuZimu, iye, ithemba nabo abalamukelako lokobana kuzakuba khona ukuvuka kwabafileko kwabo boke abalungileko nabangakalungi.”IzEnzo 24:15.

IliZwi lakaZimu liyasiqinisekisa bona iingidigidi zabantu abahlongakeleko zizokuvuswa ziphile godu

Sibobani isiqhema ‘sabalungileko’ uPowula akhuluma ngaswesi? Cabanga ngomunye wabo. Indoda ethembekileko uDanyela yathi nasele izokufa yatjelwa ukuthi: “Kodwana wena phila bekube sekugcineni; uzakuphumula bese uvukela isiphetho sakho ekupheleni kwamalanga.” (Danyela 12:13) UDanyela uzokuthi nakavukako, avuselwephi? “Abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.” (IRhubo 37:29) NoJesu naye wakhe wathi: “Babusisiwe abamnene ngombana bazakugoma ilifa lephasi.” (Matewu 5:5) Yeke uDanyela namanye amadoda nabafazi abathembekileko bazokuvuselwa ephasinapha baphile ngokungapheliko.

Manje bobani abazokuba sesiqhemeni ‘sabangakalungi’ uPowula akhuluma ngaso? Ziingidigidi zabantu abafako, kodwana abangakhenge bafumane ithuba lokuzwisisa nokusebenzisa iqiniso leBhayibheli. Bazathi nabavuswako, bazi uJehova * noJesu, babathande. (Jwanisi 17:3) Yeke, woke umuntu ozokukhetha ukulotjha uZimu uzokuphila ngokungapheliko njengoJehova.

Woke umuntu ozokukhetha ukulotjha uZimu uzokuphila ngokungapheliko, aphile tswe athabile

Iphasi lizokuba yindawo enjani?

IPENDULO YEBHAYIBHELI: UZimu “uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona.” (IsAmbulo 21:4) “Bazakwakha iinkumba bebahlale kizo, batjale iindiribe, bagome isithelo sakhona.”Isaya 65:21.

Zicabange sewuphila endaweni enjengale neenhlobo zakho ezivuswe ekufeni! Kodwana kunombuzo osalako. Khuyini engasiqinisekisa bona kwamambala abantu bazokuvuswa kwabafileko?

^ isig. 15 UJehova libizo lakaZimu esilifumana eBhayibhelini.