Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UMUNTU NAKAFAKO—ANGABUYE APHILE GODU?

Khuyini Eyenzekako Ngemva Kokufa?

Khuyini Eyenzekako Ngemva Kokufa?

“Bengicabanga ukuthi kuneendawo ezimbili lapho umuntu nakafako angaya kizo: ezulwini, esirhogweni. Bengazi ukuthi angifaneleki ukuya ezulwini nofana esirhogweni. Bengingazwisisi kuhle ukuthi siyini isirhogo. Akhenge khengilibone ibizo elinjalo eBhayibhelini. Bekumane kuyinto etjhiwo babantu.”—Kutjho uLionel.

“Ngafundiswa ukuthi boke abantu baya ezulwini ngemva kokufa, kodwana bengingakukholelwa lokho. Bengicabanga ukuthi umuntu nakafako kuphela koke—okutjho ukuthi alikho ingomuso ekufeni.”—Kutjho uFernando.

Kghani wakhe wazibuza ukuthi: ‘Kwenzekani ekufeni? Mhlamunye abantu esibathandako abahlongakeleko bayatlhaga endaweni ethileko? Sisazobabona na godu? Singaqiniseka njani ngalokho?’ Sibawa ucabange ngalokho okufundiswa miTlolo. Kokuthoma, akhesihlole lokho okutjhiwo yiBhayibheli ngokuthi ukufa kunjani. Ngemva kwalokho sizokucoca ngethemba esilinikelwa liliZwi lakaZimu, iBhayibheli.

 Bunjani ubujamo babantu abahlongakeleko?

IPENDULO YEBHAYIBHELI: “Abaphilako bayazi bonyana bazokuhlongakala, kodwana abahlongakeleko abazi litho; abasenamvuzo ngombana ukukhunjulwa kwabo akusekho. Nanyana yini ofuna ukuyenza ngesandla sakho, yenze ngamandlakho woke ngombana endaweni yabafileko lapha uya khona, akusasetjenzwa, akuhlelwa, akunalwazi namkha ukuhlakanipha.” *UMtjhumayeli 9:5, 10.

Kodwana ibizo elithi iThuna litjho indawo lapho abantu baya khona nebafako; liyindawo engokomfanekiso namkha ubujamo lapho ungenzi litho khona. Indoda ethembekileko uJobho beyinombono onjani ngendaba yeThuna? Walahlekelwa ngikho koke egade inakho nabantwana bakhe ngelanga linye, kwathi kwamva wahlunguphazwa ngamathumba amambi emzimbenakhe woke. Warabhela uZimu wathi: “Inga ungangifihla endaweni yabafileko [“isirhogo,” indlela i-Catholic Douay iyilandisa ngayo], ungithukuse.” (Jobho 1:13-19; 2:7; 14:13) Kuyakhanya ukuthi uJobho akhange azwisise bona iThuna sirhogo somlilo, indawo lapho azokuhlunguphazwa khona ngokudluleleko. Kunalokho, bekacabanga ukuthi liyindawo yokuphumula.

Kunenye indlela esingafunda ngayo ngobujamo babafileko. Singahlola iindaba ezingokomTlolo eziphefumulelweko ezimalungana nabantu ababunane abavuswa ekufeni.—Qala ibhoksi elithi, “ Abantu Ababunane Abavuswa Ekufeni Okukhulunywe Ngabo Ebhayibhelini.”

Akakho namunye ebantwini ababunane okukhulunywe ngabo ababa sendaweni ethabisako nofana yokuhlunguphazwa. Nangabe abantu abavuswakwabo baya endaweni leyo nabafako, kghani bengeze na batjele abantu ngokwenzekileko? Bengeze na iindabezi zafakwa emlandwini ophefumulelweko weBhayibheli, ukwenzele ukuthi nabanye bezwe ngazo? EmiTlolweni, ayikho neyodwa indaba enjalo. Ebantwini ababunanabo akakho noyedwa owakhuluma ngokufa kwakhe. Kubayini kunjalo? Kungombana bebangezwa litho, balele ubuthongo obukhulu. Eqinisweni, ngezinye iinkhathi iBhayibheli lisebenzisa ukulala njengomfanekiso ohlathulula ukufa. Ngokwesibonelo, uDavida othembekileko noStefani bobabili ‘balala ubuthongo besiphelani.’IzEnzo 7:60; 13:36.

Yeke, liyini ithemba ngabahlongakeleko? Kghani bangakhe bavuke na ebuthongweni?

^ isig. 7 Ku-New World Translation of the Holy Scriptures, ibizo elithi “iThuna” ngesiHebheru lijamele elithi “Tjhiyoli” kuthi ngesiGirigi litjho “iHayidesi.” Amanye amaBhayibheli asebenzisa ibizo elithi “isirhogo,” kodwana indaba yokuhlunguphazwa emlilweni yabantu abahlongakeleko ayisingokomTlolo.