Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UMUNTU NAKAFAKO—ANGABUYE APHILE GODU?

Ithemba Ngabahlongakeleko—Ungaqiniseka Njani?

Ithemba Ngabahlongakeleko—Ungaqiniseka Njani?

Kghani kuzabe kukufederisa na ukucabanga ukuthi abafileko bazakubuye baphile godu? Leyo akusiyo indlela umpostoli uPowula ebekacabanga ngayo. Nakaphefumulelwako watlola wathi: “Nakube ithemba lethu kuKrestu lingelokuphila lokhu kwaphela, khona-ke singebokulilelwa ukudlula boke abantu. Kodwana ngambala uKrestu uvusiwe kabafileko, yena osithelo sokuthoma sabaleleko.” (1 Korinte 15:19, 20) Indaba yevuko kuPowula bekuyinto ayithembako. Eqinisweni indaba le yabethelelwa kukuthi uJesu uvukile yena ngokwakhe. * (IzEnzo 17:31) Ngikho-ke uPowula abiza uJesu ngokuthi ‘usithelo sokuthoma’—waba mumuntu wokuthoma owavuswa waphila isiphelani. Nangabe uJesu wavuswa kokuthoma, lokhu kutjho khona-ke ukuthi bekunabanye ebeba zakulandela ngemva kwakhe.

UJobho wathi kuZimu: “Ulangazelela imisebenzi yezandla zakho.”Jobho 14:14, 15

Nasi esinye isizathu esikwenza uqiniseke ngethemba levuko. Phela uJehova unguZimu weqiniso. “UZimu ongaleyi amala.” (Titosi 1:2) UJehova akhenge akhe aleye amala, begodu angeze athoma. Kghani angakhe athembise ukuvusa abantu, abe abaqinisekise nokuthi angakghona, khonapho abhalelwe kufeza isithembiso sakhe? Into enjalo angeze yenzeka!

Kubayini uJehova enze amahlelo wevuko langomuso? Kungebanga lethando lakhe. UJobho wakhe wabuza wathi, “Nakube umuntu nafako ubengabuye aphile? Bewuzakubiza, mina ngikuphendule, ngombana ulangazelela imisebenzi yezandla zakho.” (Jobho 14:14, 15) UJobho bekazi kuhle ukuthi uYise wezulwini bekakululukela kangangani ukumvusa. Kghani uZimu sekatjhentjhile na? “Mina [Jehova] angiphenduki.” (Malaki 3:6) UZimu usakutjhisakalela ukubona abantu bavusiwe, baphile tswe begodu bathabile. Le yindlela omunye nomunye umbelethi onethando angazizwa ngayo ngemva kokuhlongakalelwa mntwanakhe. Bese-ke umehluko ube kukuthi, uZimu unamandla wokufeza iimfiso zakhe.—IRhubo 135:6.

Ukufa kumraro omkhulu, kodwana uZimu unepengu ehlekhulu yakho

 UJehova uzokunikela iNdodanakhe amandla abuyise ithabo elingapheliko ebantwini ebebasolo batlhuwile ngokulahlekelwa babantu ababathandako. UJesu yena uzizwa njani ngendaba yevuko le? Ngaphambi kobana avusele uLazaru ekuphileni, uJesu watjheja abodadwabo likaLazaru nabanganibakhe indlela ebebatshwenyeke ngayo, “uJesu walila” naye. (Jwanisi 11:35) Kesinye isehlakalo, uJesu wabona umhlolokazi weNayini egade ahlongakalelwe yindodanakhe okukuphela kwayo. UJesu “wamdabukela kwamambala wathi kuye: ‘Ungalili!’” Khonokho uJesu wabe wayivusa indodanayo. (Lukasi 7:13) Yeke uJesu wezwa ubuhlungu obukhulu bamatlhuwo nokufa. Awazi ukuthi kuzokuthabisa kangangani ukuthi amatlhuwo aphenduke ithabo ephasinapha!

Wakhe wagadangelwa matlhuwo? Ungacabanga uthi ukufa kuphela komraro onganayo ipengu. Kodwana ikhona ipengu—sikhuluma ngevuko elizokulethwa nguZimu asebenzisa iNdodanakhe. Khumbula ukuthi uZimu ufuna uyibone ipengu leyo. Ufuna ubekhona ukwazi ukuzokwanga abantu obathandako godu. Akhese uzibone ninoke nihlela ukuphila isiphelani ngengomuso, kungasekho indaba yokuthi ukhambe kuhle!

ULionel, okhekwakhulunywa ngaye ngaphambilini uthi: “Ekugcineni, ngafunda ngevuko. Ekuthomeni, bekubudisi ukuyikholwa indaba le, begodu bengingamthembi nomuntu ebekangitjela ngayo. Kodwana ngazifundela eBhayibhelini, ngafumana ukuthi iliqiniso! Angikwazi ukuzibamba nangicabanga ngokuthi ngizokubuye ngibone ubamkhulwami godu.”

Angeze wathabela ukwazi okunabileko? AboFakazi bakaJehova bangakuthabela ukukutjengisa eBhayibhelinakho, ukuthi kubayini baqiniseka ngevuko langomuso. *

^ isig. 3 Ukufumana ubufakazi bokuthi uJesu wavuswa, qala incwadi ethi, IBhayibheli-Izwi LikaNkulunkuklu Noma Elomuntu? amakhasi 78-86, egadangiswa boFakazi BakaJehova.