Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bewazi?

Bewazi?

Eenkhathini zekadeni amatje wokusila bekasetjenziswa njani?

Amatje wokusila bekasetjenziselwa ukugayela ikoroyi ibe yiflowuru bona kwenziwe uburotho. Ukusebenzisa amatjela lawo bekumsebenzi wangamalanga obewenziwa bomma nofana iinceku emzini ngamunye. Umdumo wokugayela bewuhlotjaniswa nokuphila kwangamalanga eenkhathini zekadeni.Eksodusi 11:5; Joromiya 25:10.

Iinthombe namabunjo weGibhide yekadeni ziyakutjengisa lokho. Ikoroyi beyibekwa phezu kwelitje lokugayela. Umuntu osilako bekaguqa eduze kwelitjelo bese abambe imbokotho encani ngezandla zombili, ayikhambise phezu kwelitje lokugayele lo, ayitjhingise phambili nemva asile ikoroyi. Enye incwadi ithi, amatje wokugayela ngokujayelekileko anobudisi obumakhilogremu amabili nofana amane. Nayisetjenziswa njengesikhali, imbokotho leyo beyingakubetha ikubulale.AbaKhokheli 9:50-54.

Ilitje lokugayela ikoroyi beliqakatheke khulu ehlala kuhleni yomndeni kangangobana umthetho weBhayibheli gade ukuvimbela ukuthatha ilitje lokugayela njengesibambiso. UDuteronomi 24:6 uthi, “Kungabi nomuntu othatha ilitje lokugayela njengesibambiso ngitjho nanyana kungaba yimbokotho ngombana uzabe abambisa ngepilo.”

Ihlathululo ethi ‘osesifubeni’ itjho ukuthini?

IBhayibheli lithi uJesu ‘usesifubeni sakaYise.’ (Jwanisi 1:18) Ihlathululo le iveza indlela uJesu ebekatjhidelene ngayo nebekamukeleka ngayo kuZimu. Amezwi la aveza nesiko lendlela amaJuda ebewahlala ngayo nakadlako.

Emalangeni wangesikhathi sakaJesu, amaJuda bewabhambalala emasofeni ahlelwe ngokulandelana etafuleni yokudlela. Kuthi ihloko yomuntu ngamunye iqondane netafula, iinyawo zakhe zibe ngemva, bese adzimelele ngendololwanakhe yangesinceleni. Indlela le yokuhlala beyenza ukuthi isandla sakhe sangesidleni sitjhaphuluke. Njengombana boke babhambalele ngamahlangothi wangesinceleni ngokulandelana kwabo abantu abadlakwabo etafuleni, “ihloko yomunye iba seduze kwesifuba salowo ohlezi ngemva,” kutjho enye incwadi “ibuye inabe ngokuthi, lokho bekutjho ‘ukulala esifubeni’ somunye.”

Ukulala esifubeni sehloko yomndeni namkha sewoma lalabo abasesidlweni bekuqalwa njengento ekhethekileko nehlonitjhwako. Yeke, kwathi ngePhasika lamaswaphela lakaJesu, “omunye wabo omfundi uJesu agade amthanda,” umpostoli uJwanisi, ‘obekathanda ukulala esifubeni sakaJesu.’ UJwanisi bekathanda ‘ukuyama esifubeni sakaJesu’ abe ambuze nombuzo.Jwanisi 13:23-25; 21:20.