Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungubani Umphiku Krestu?

Ungubani Umphiku Krestu?

Ifilimu lamva nje elihlahlathelisako belinesihloko esithi, Umphiku Krestu.

Isiqhema esidumileko somvumo sathiya enye ye-albhamaso ngokuthi Mphiku Krestu Ophuma Phambili.

UFriedrich Nietzsche, wangekhulu lama-19 osisazi sefilosofi naye wabiza omunye womsebenzakhe ngokuthi Mphiku Krestu.

Amakhosi nababusi ebebabusa eKabeni yeSikhathi bebathanda ukubiza amanababo ngokuthi baphiki krestu.

UMartin Luther, ebekamdosi phambili we-German Reformation, wabiza abopapa bamaRoma Katolika ngokuthi baphiki krestu.

NGEBANGA lokuthi ibizo elithi ‘umphiku krestu’ belisolo lisetjenziselwa ukuthiya nanyana yini kusukela ngesikhathi sokubusa kwamakhosi bekufikele emafilimini, ngalokho-ke akusiyinto ejayelekileko na ukubuza ukuthi: Ungubani umphiku krestu? Kghani ibizweli liyasithinta namhlanjesi? Akubuzwa nokubuzwa ukuthi indawo yokuthoma ongaqala kiyo nawurhubhulula ngomphiku krestu kuseBhayibhelini, begodu kulapho ibizweli livela khona kahlanu.

UMPHIKU KRESTU UBEKWA EBALENI

Akakho omunye umtloli weBhayibheli owakhe watlola ngebizo elithi ‘umphiku krestu’ ngaphandle kompostoli uJwanisi. Wamhlathulula njani umphiku krestu? Tjheja amagama naka asencwadinakhe yokuthoma aveza ibizo lakhe: “Bantwana, sekusikhathi sokuphela, njengombana nizwile bona owaphika uKrestu uyeza; nje-ke abaphika uKrestu abanengi sebafikile. Ngalokho siyazi bona sekusikhathi sokuphela. Baphuma kithi, kodwana bekungasibo bethu; ngombana nakube bekungabethu bebazokuhlala nathi. Kodwana ngokuphuma kwabo kithi kutjengisa tjhatjhalazi bonyana akakho namunye wabo . . . Alo-ke, ngubani onamanga, nakungasi ngiloyo ophikako bona uJesu unguKrestu na? Loyo-ke ungophika uKrestu, uphika uYise neNdodana.”—1 Jwanisi 4:2, 3.

Umpostoli uJwanisi bekayizwisisa kuhle indaba yokuthi umphiku krestu uhlanganisa boke labo abarhatjha ngamabomu iimfundiso ezimamala ngoJesu Krestu kunye neemfundiso zakhe

Khuyini esiyifunda emezwini la? UJwanisi wakhuluma ‘ngabaphika uKrestu abanengi’ okuyinto etjengisa ukuthi umphiku krestu akatjho umuntu munye kwaphela, kodwana ukhuluma ngesiqhema sabantu. Abantu nofana iinhlangano eziimphiku krestu zirhatjha amanga, ziphika nokuthi uJesu unguKrestu, namkha unguMesiya, zilinga nokuqabhela ubuhlobo bakaZimu neNdodanakhe, uJesu Krestu. Labo abakha isiqhema somphiku krestu vane khebazenze uKrestu nofana ababambisene naye, kodwana ngebanga lokuthi ‘baphuma kithi’ bahlanakela iimfundiso zeBhayibheli eziliqiniso. Indaba le nayinabako ithi, isiqhemesi besele sikhona emihleni yokuphila kwakaJwanisi nakatlola incwadakhe, ekhuluma ‘ngesikhathi sokuphela’ kungenzeka bekusikhathi sokuphela kokuba khona kwabapostoli.

Khuyini enye uJwanisi ayitlola malungana nomphiku krestu? Nakakhuluma ngabaphorofidi bamanga wathi: “Zoke iinkulumo eziphefumulelweko ezivuma bona uJesu Krestu uzile ngejamo lenyama zivela kuZimu. Kodwana zoke iinkulumo eziphefumulelweko ezingamvumi uJesu aziveli kuZimu. Ngaphezu kwalokho, ngiyo ikulumo le ephefumulelweko yokuphika uKrestu enezwa ngayo bona uyeza, njenganje selakhona ephasinapha.” (1 Jwanisi 4:2, 3; NW) Bese kwathi encwadinakhe yesibili, uJwanisi wagandelela iphuzweli: “Banengi abakhohlisi abazele loke iphaseli, iye, labo abangavumi bona uJesu Krestu uze ngenyama. Nje-ke nanyana ngubani onjalo umkhohlisi nophika uKrestu.” (2 Jwanisi 7) Kuyakhanya-ke ukuthi uJwanisi bekayizwisisa kuhle indaba yomphiku krestu, bekatjho woke umuntu orhatjha ngamabomu amanga ngoJesu Krestu nangeemfundiso zakhe.

“ABAPHORIFIDI BAMANGA” ‘NOMUNTU ONGANAMTHETHO’

UJesu wayelelisa ngokuthi abaphorofidi bamala bazokuza ‘njengeempisi ezimbethe njengezimvu’

Esikhathini eside khulu ngaphambi kobana uJwanisi atlole ngeemfundiso zekolo ezimamalezi, uJesu wayelelisa abalandeli bakhe wathi: “Yelelani abaphorofidi bamanga. Beza kini bembethe njengezimvu kodwana ngaphakathi khisibe baziimpisi ezirhiribidelako.” (Matewu 7:15) Umpostoli uPowula naye wenza soneso nakatlolela amaKrestu weThesalonika wathi: “Akungabikho onikhohlisa ngananyana ngayiphi indlela ngombana ilangelo [lakaJehova] alizukuza ngaphambi kobana kufike ukuhlubuka qangi bekwembulwe emtarini loyo onganamthetho, obekelwe ukubhujiswa.”—2 Thesalonika 2:3.

Yeke, ekhulwini lokuthoma abaphorofidi bamanga neenhlubuki besele bathewukele emsebenzinabo, balinga ukunyefisa ibandla lobuKrestu. Boke labo ebebabandakanyekile ekurhatjheni amanga neemfundiso zobugirikitjani ngekolo nangoJesu Krestu neemfundiso zakhe, bebafakwe boke njalo ebizweni elasetjenziswa nguJwanisi elithi ‘umphiki krestu.’ Indlela uJehova ebakazizwa ngayo ngabo yavezwa nguPowula wabahlathulula ngokuthi ‘bayindodana yokubhujiswa.’

NIYELELE NGEMISEBENZI YABAPHIKA UKRESTU NAMHLANJESI

Kuthiwani-ke namhlanjesi? Abantu neenhlangano ezakha umphiku krestu solo zisaphikisa uKrestu neemfundiso zakhe. Barhatjha amanga ngamabomu, bazimisele nokutjharaganisa indima kaJehova uZimu njengoBaba, kunye neNdodanakhe uJesu Krestu. Sineenzathu ezihle khulu zokutjheja iimfundiso zekolwezo ezidurhisako. Akhesiqalele nanzi iimbonelo ezimbili.

Semakhulu weminyaka, amasondo asolo arhatjha ifundiso yakaZiqu-ntathu, athi uBaba neNdodana bayinto yinye. Yeke, umphiku krestu watjharaganisa bewafihla indima kaJehova uZimu neyakaJesu Krestu. Ifihlakalo le idurhisa abantu abathembekileko ekulingiseni uJesu Krestu nekutjhideleni kuZimu, njengombana iBhayibheli ibakhuthaza.—1 Korinte 11:1; Jakopo 4:8.

Amasondo nawo angezelela kiyo ihlangahlangano le ngokuthuthukisa amatjhugululo weBhayibheli ekukhitjhwe kiwo ibizo lakaZimu, elithi Jehova emitlolweni. Intwele bayenze ngitjho nanyana sebazi ukuthi ibizo elithi Jehova livela iinkhathi eziyi-7 000 emitlolweni yokuthoma yeBhayibheli. Ubeyini umphumela? Indima kaZimu weqiniso igubezeseke ukuyaphambili efihlakalweni le.

Ngakelinye ihlangothi, ukwazi ibizo lakaZimu, elithi Jehova, kusize abakhulekeli abanengi khulu abaneenhliziyo ezithembekileko bakwazi ukutjhidela kuZimu. Leli bekulilemuko lakaRichard, okhumbula ingcoco abanayo naboFakazi bakaJehova ababili. URichard uthi, “bangitjengisa eBhayibhelini ukuthi ibizo lakaZimu weqiniso nguJehova. Ngarareka kangangani ngokwazi ukuthi uZimu unebizo ekungelakhe, into ebengingakhenge khengiyizwe ngaphambilini.” Kusukela mhlokho, wenza amatjhuguluko epilwenakhe walandela iinkambisolawulo zeBhayibheli wathabisa noJehova. Uthi, “ukufunda ngebizo lakaZimu kungisize ngathuthukisa isikhozi esihle naye.”

Semakhulu weminyaka, umphiku krestu asolo abambe iingidi zabantu ebumnyameni obungokomoya. Kodwana ngokufunda iliZwi lakaZimu, iBhayibheli, sesiyakwazi ukufunda ngobuntu bakamphiku krestu sikwazi nokutjhaphuluka eemfundisweni zakhe zamanga nezidurhisako.—Jwanisi 17:17.