Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | KGHANI ISIPHELO SESITJHIDELE?

“Ukuphela Kwephasi”—Kutjho Ukuthini?

“Ukuphela Kwephasi”—Kutjho Ukuthini?

Nawuzwa amezwi athi “Ukuphela kwephasi kuseduze!” khuyini efika engqondwenakho? Kghani ucabanga ngokutjhayisana kwamaplanethi azokubetha iphasi begodu atjhabalalise ukuphila kwabantu boke? Namkha ucabanga ngeenhlekelele zemvelo nofana ipi yephasi yesithathu? Ukucabanga ngezenzakalo ezinjalo kungenza abanye abantu bazizwe batshwenyekile, kukulapho abanye bazizwe banokuzaza kanti kwabanye kubelihlaya.

IBhayibheli liyatjho ukuthi: ‘[Ukuphela] kuzokufika.’ (Matewu 24:14) Isenzakalwesi sibizwa nangokuthi ‘Iilanga elikhulu lakaZimu’ ‘ne-Arimagedoni.’ (IsAmbulo 16:14, 16) Kwamambala, kunokurarana okunengi eenkolweni ngendaba le neembono efipheleko. Nanyana kunjalo, iBhayibheli ngokwalo likubeka ngokukhanyako ukuphela—lembula lokho ukuphela okungikho nalokho okungasingikho. IliZwi lakaZimu godu lisisiza ukuthi sibone ngokukhanyako bona ukuphela kuseduze na. Ngaphezu kwakho koke, lisifundisa indlela esingasinda ngayo! Nanyana kunjalo, khesithome ngokulungisa eminye iimbono engasiliqiniso begodu sifumane ihlathululo yalokho ekutjhoko. NgokweBhayibheli eqinisweni kutjho ukuthini “ukuphela”?

 LOKHO UKUPHELA KWEPHASI OKUNGASINGIKHO

 1. UKUPHELA KWEPHASI AKUTJHO UKUBHUBHISA IPHASI NGOMLILO.

  IBhayibheli lithi: “[UZimu] Yena osekela iphasi phezu kweensekelo zalo ukuze lingasanyakaziswa nini nanini.” (IRhubo 104:5) Umtlolo lo neminye iyasiqinisekisa ukuthi uZimu angekhe alitjhabalalise iphasi begodu angeze alivumele libhubhijiswe nini nanini!—UMtjhumayeli 1:4; Isaya 45:18.

 2. UKUPHELA KWEPHASI AKUSIYINTO EZENZAKALELAKO, NGOKUNGAKAHLELWA.

  IBhayibheli lembula ukuthi ukuphela kuhleliwe—uZimu ubeke isikhathi esifaneleko. Siyafunda: “Akakho owaziko ngelangelo namkha nge-awarelo, ngitjho neengilozi ezulwini neNdodana ngokwayo, kodwana nguBaba kwaphela owaziko. Qaphelani! Yelelani! Anazi bona isikhatheso sizokufika nini.” (Markosi 13:32, 33) Ngokukhanyako, uZimu (“uBaba”) uhlele ‘isikhathi’ esinqophileko ukuthi ukuphela kuzokufika nini.

 3. UKUPHELA AKUBANGELWA BABANTU NOFANA KUTJHAYISANA KWAMAPLANETHI.

  Khuyini ezokwenzeka ngesiphelo? IsAmbulo 19:11 sithi: “Ngabona izulu livulekile, kwaba khona injomani emhlophe. Umkhweli wayo ubizwa bona nguThembekile noQiniso begodu ngokulunga ugweba asuse ipi.” Ivesi 19 liraga ngokuthi: “Nje-ke ngabona isibandana namakhosi wephasi kanye namabutho wawo kubuthenwe bona kususwe ipi nalowo okhwele injomani namabutho wakhe.” (IsAmbulo 19:11-21) Nanyana amezwi amanengi la angokomfanekiso, singakghona ukukuzwisisa lokhu: UZimu uzokuthumela amabutho weengilozi bona abhubhise amanabakhe.

Umlayezo weBhayibheli malungana nokuphela uziindaba ezimnandi kunokobana ube ziindaba ezimbi

LOKHO ISIPHELO ESINGIKHO

 1. UKUPHELISWA KWABORHULUMENDE BABANTU ABABHALELWAKO.

  IBhayibheli liyahlathulula: “Khona emalangeni wamakhosi lawo, uZimu wezulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa namkha  udluliselwe kabanye abantu. Uzakutshidlha bewuphelise yoke imibuso eminye, kodwana wona uzakujama nini nanini.” (Danyela 2:44) Njengombana kukhulunywe ngehla, ephuzwini 3, kuzokupheliswa ‘amakhosi wephasi kanye namabutho wawo, azokubuthana bona asuse ipi nalowo okhwele injomani namabutho wakhe.’—IsAmbulo 19:19.

 2. UKUPHELISWA KWEPI, INTURHU, NOKUNGABI NOBULUNGISWA.

  “[UZimu] uthulisa izipi ephasini loke.” (IRhubo 46:9) “Mbala, abaqotho bazakunzinza enarheni nabanganamlandu bahlale kiyo; kodwana iinkhohlakali zizakujutjwa enarheni, nabangathembekiko basitjhulwe kiyo.” (IzAga 2:21, 22) “Qala, ngenza koke kube kutjha!”—IsAmbulo 21:4, 5

 3. UKUPHELISWA KWEENKOLO NABANTU ABABHALELWE KULALELA UZIMU.

  “Abaphorofidi baphorofida ngehloso yamanga, abaphristi babusa ngegunya labo. . . . Alo-ke, yini okhunye enizokwenza emva kwalokhu na?” (Joromiya 5:31) “Mhlokho abanengi bazakuthi kimi, ‘Kosi, Kosi, azange siphorofide ebizweni lakho besaqotjha amadimoni ngalo ibizo lakho senza neemangaliso ezinengi na?’ Yeke ngizabatjela emehlweni ngithi kibo, ‘Azange khenginazi. Sukani kimapha, nina nkhohlakali ndina!’”—Matewu 7:21-23.

 4. UKUPHELISWA KWABANTU ABABHEBHETHISAKO NABASEKELA UBUJAMO BEPHASI BANJE.

  UJesu Krestu wathi: “Isigwebo singilokhu: Ukukhanya kufikile ephasini, kodwana abantu bakhetha ubumnyama kunomkhanyo ngombana izenzo zabo zimbi.” (Jwanisi 3:19) IBhayibheli lihlathulula ngokutjhatjalaliswa kwephasi loke kwangaphambili emihleni kaNowa indoda ethembekileko. “Okwathi ngawo amanzi, ilizwe ebelikhona labhubha ngokurhurhulwa. Kodwana ngelizwelo izulu nephasi okukhona gadesi kubekelwe umlilo, kulondiwe bekube lilanga lokugwetjwa nelokubhujiswa kwabangamesabiko uZimu.”—2 Pitrosi 3:5-7.

Tjheja ukuthi ukufika ‘kwelanga lokugwetjwa nelokubhujiswa’ kumadaniswa nokubhujiswa ‘[kwephasi]’ lemihleni kaNowa. Ngiliphi iphasi elabhujiswako? Iplanethi yethu yasinda; ‘bekubabantu abangamesabiko uZimu’—amanaba kaZimu—‘abhubhako.’ Hlangana nokufika ‘kwelanga lakaZimu lokugweba,’ labo abakhethe ukuba manaba kaZimu nabo ngokufanako bazokubhujiswa. Kodwana abangani bakaZimu bazokuphuluswa, njengoNowa nomndenakhe.—Matewu 24:37-42.

Cabanga ukuthi iphasi lizabe lilihle kangangani ngemva kobana uZimu asuse zoke izinto ezimbi! Kuyakhanya, umlayezo weBhayibheli malungana nokuphela uziindaba ezimnandi kunokobana ube ziindaba ezimbi. Nokho, ungazibuza: ‘Kghani iBhayibheli liyasitjela ukuthi ukuphela kuzokufika nini? Kghani kuseduze? Ngingasinda njani kikho?’