Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ngafunda Ukuthi UJehova Unomusa Begodu Uyalibalela

Ngafunda Ukuthi UJehova Unomusa Begodu Uyalibalela
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1954

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: ECANADA

  • UMLANDO: BEKAMKHOHLISI OGEMBULAKO

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngakhulela emphakathini ogandelelekileko, edorobheni leMontreal. Lokha nangineenyanga ezisithandathu ubudala, ubabami wahlongakala, okwatjhiya umma nemisebenzi eminengi okufuze ayitlhogomele. Bengingumaswaphela emndenini wabantwana ababunane.

Njengombana ngikhula, ipilwami beyizombelezwe ziindakamizwa, ukugembula, umguruguru, nokuzihlanganisa neengebengu. Nangineminyaka elitjhumi, ngathoma ukufunela abathengisa ngedini amakhastama kunye nababolekisa ngemali. Bengikhuluma amala qobe begodu ngithabela nokugandelela abantu ngananyana ngiyiphi indlela engingakghona ngayo lokha nangibakhwabaniselako. Besele kufana nesidakamizwa kimi.

Nangineminyaka eyi-14, besele ngineendlela ezinengi eziphumelelako zokukhohlisa abantu. Ngokwesibonelo, bengithenga ngobunengi amawatjhi, amaringhi, namabhengele aneenqetjhana zegolide, ngiwatshwaye ngestempe esitjengisa ukuthi zine-14 kharente yegolide, bese ngizithengisa endleleni kunye neendaweni zokuphaga neenthabathabeni zeentolo. Bengikarwa kukwenza imali lula. Ngesinye isikhathi, ngenza i-$10 000 ngelanga linye!

Ngemva kokuqotjhwa esikoleni sokuthuthukisa ipilwami nangineminyaka eyi-15, ngasala ngingasanayo indawo yokuhlala. Bengilala eendleleni, emaphageni, namkha emakhaya wabangani bami.

Amapholisa bekajayele ukungivimba ngebanga lemikghwami yokukhwabanisa. Kodwana njengombana bengingathengisi izinto ezetjiweko, akhenge ngifakwe ejele. Nanyana kunjalo, bengibhadela ihlawulo ekulu ngebanga lokukhwabanisa, ukuthula ubufakazi obumamala, nokuthengisa ngaphandle kwemvumo. Ngebanga lokungasabi muntu, ngabe ngabuthela ngitjho nabomatjhonisa iimali zabo. Lokho bekuyingozi khulu, begodu ngezinye iinkhathi bengiphatha nesigidi. Ngezinye iinkhathi, bengisebenza ngitjho nabantu abenza ubugebengu obuhleliweko.

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngathoma ukufunda iBhayibheli nangineminyaka eyi-17. Umntazana ebengihlekisana naye, wathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova lokha nangisahlala naye. Nanyana  kunjalo, begade ngiphikisana neendlela zeBhayibheli zokuziphatha, yeke ngamtjhiya ngayokuhlala nomunye godu umntazana ebengihlekisana naye.

Ukutjhentjha kwepilwami kwenzeka ngesikhathi umntazana wesibili ebengihlekisana naye nakathoma ukufunda naboFakazi bakaJehova iBhayibheli! Wenza amatjhuguluko epilwenakhe, ngakarwa kukuthi besele anomoya ophasi begodu sekathoma nokubekezela. Ngamukela isimemo sokuya emhlanganweni waboFakazi bakaJehova eWolweni lomBuso. Ngamukelwa babantu abambethe kuhle nabanomusa. Akhese uqale ukuhluka ephasini ebegade ngilazi! Akhenge khengizizwe ngitlhogwa mndenami; ipilwami yoke nangisesemncani ngangitlhoga ithando nokucatjangelwa. Ipatho engayizwa hlangana kwaboFakazi bakaJehova bekungiyo patsi into ebengiyitlhoga. Ngesikhathi aboFakazi bangibawa bona ngifunde nabo iBhayibheli, ngasamukela isibaweso.

Lokho engakufunda eBhayibhelini ngikho okwasindisa ipilwami. Bengihlela ukudlelezela nginabanye ababili, ukwenzela bona ngitjhaphuluke eenkweledeni zokukhwabanisa ebegade nginazo ebese zifikelela emalini engaphezu kwe-$50 000. Ngithokoza khulu ngokuthi akhenge ngiragele phambili nobugebengobo! Abantu ebengihlele nabo baragela phambili nokudlelezela. Omunye wabo wabotjhwa, omunye wabulawa.

Njengombana ngiragela phambili nokufunda iBhayibheli, kwangikhanyela ukuthi manengi kangangani amatjhuguluko ebekutlhogeka ngiwenze. Ngokwesibonelo, ngafunda lokho okutjhiwo yiBhayibheli kwe-1 Korinte 6:10 ethi: “Amasela, abamarhamaru, iindakwa, abathukanako nabasozisako abazukulidla ilifa lombuso kaZimu.” Njengombana ngifunda iveseli, ukuqakatheka kobujamo bami bangenza ngalila. Ngatjheja ukuthi ngitlhoga ukutjhentjha ukuphila kwami ngokupheleleko. (Roma 12:2) Bengimumuntu onenturhu nothanda ukulwa, nepilwami yoke beyisekelwe emangeni.

Nanyana kunjalo, ekufundeni kwami iBhayibheli, ngafumana ukuthi uJehova unomusa begodu uyalibalela. (Isaya 1:18) Ngathandaza ngokudephileko, ngibawa uJehova angisize ngiphume ngokupheleleko endleleni yokuphila kwami kwekadeni. Ngesizo lakhe, kancanikancani ngakghona ukuthoma ubuntu obutjha. Igadango eliqakatheke khulu lenzeka lokha nasitlolisa umtjhadwethu ngokusemthethweni mina nomntazana ebengihlekisana naye.

Namhlanje ngiyaphila ngebanga lokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli

Bengineminyaka eyi-24 ubudala nangitjhadako, nginabantwana abathathu. Kwafuze ngithole umsebenzi osemthethweni. Khonapho bengingakafundi kangako, nginganabo nabantu abangangisiza ngifumane umsebenzi. Godu, ngathandaza kuJehova ngetjiseko. Bese ngayokufuna umsebenzi. Ngatjela abaqatjhi ukuthi ngifuna ukutjhugulula ipilwami ngenze nomsebenzi ongasolisi. Ngezinye iinkhathi, ngangibatjela ukuthi ngifunda iBhayibheli nokuthi isifiso sami kukuba sisakhamuzi esingcono. Abaqatjhi abanengi akhenge bavume ukunginikela umsebenzi. Ekugcineni, kwathi ngemva kokubabatjela ngepilwami yangaphambili kwenye indawo ebengiyokufuna kiyo umsebenzi, umuntu obegade angihlolela umsebenzi wathi kimi: “Angazi kubayini, kodwana kunento engitjela bona ngikuqatjhe.” Ngikholelwa ukuthi leyo bekuyipendulo yemithandazwami. Ngokukhamba kwesikhathi, mina nomkami sabhajadiswa sababoFakazi bakaJehova.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Namhlanje ngiyaphila ngebanga lokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli nokuphila ngendlela yobuKrestu. Nginomndeni omuhle. Ngikholelwa ukuthi uJehova ungilibalele, ngithabela ukuba nesazela esihlwengileko.

Eminyakeni eyi-14 edlulileko, ngibe sekonzweni yesikhathi esizeleko, ngisiza abantu bazi lokho iBhayibheli elikufundisako, kanti muva nje umkami usandu kungijoyina ekonzweni yesikhathi esizeleko. Eminyakeni eyi-30 edlulileko, ngathabela ukusiza abantu abayi-22 engisebenza nabo bona bathome ukukhonza uJehova. Ngisaya eentolo zeenthabathaba—kodwana angisabakhwabaniseli abantu njengombana ngangenza ngaphambilini. Nje ngifuna ukubanikela okuthileko: ithemba lokuphila ephasini elitjha elizako elingeze laba nabakhwabanisi.—IRhubo 37:10, 11.