Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE

Kghani Isiphelo Sesitjhidele?

Kghani Isiphelo Sesitjhidele?

Kghani uZimu uzakuvumela ukuthi abantu baragele phambili omunye abusa omunye, abantu bahlalele evalweni ngengomuso labo? Akusinjalo, njengombana sibonile, uzokungenela endabeni aqede isizi nokugandeleleka okuragela phambili emakhulwini weminyaka. UMbumbi wabantu nephasi ufuna wazi ukuthi isikhathi sakhe sokuthatha igadango sesisemnyango. Uliveza njani-ke ilwazi eliqakathekilekweli?

Qalelela naku umfanekiso: Akhesithi ukhamba ngekoloyi, into ongayenza kokuthoma ungaqala ukwaziswa okusezinzolwazini, imimebhe nofana imininingwana etlolwe phasi. Yeke, njengombana ubona amatshwayo nezakhiwo ezifana nalezo oziphetheko, uthoma ukuba nesibindi ngokuthi sekuseduze lapho uyakhona. Ngendlela efanako, uZimu naye usinikela iliZwi lakhe, elihlathulula ngamatjhentjho wezinto ezizokwehlela iphasi mazombe. Njengombana sibona izehlakalo zeembonakaliso zembuleka, siyaqiniseka ukuthi kwamambala sesisesikhathini somlando osisa esiphelweni.

IBhayibheli lihlathulula ngawo umlando wephasi ozokufikelela isikhathi esihlukileko, okusikhathi esiqakathekileko emlandwini esizokutjhideza isiphelo. Ngesikhatheso sizokubona ihlanganisela yezehlakalo nobujamo obuhluke khulu kinanyana ngibuphi emlandweni wabantu. Akhesuqalele ezinye zeembonakaliswezi ekukhulunywa ngazo eliZwini lakaZimu.

1. AMATJHUGULUKO AMAKHULU ANGAKALINDELEKI EPHASINI ZOMBELELE Isiphorofido esitlolwe encwadini kaMatewu isahluko 24 siveza iimbonakaliso ezinengi zezehlakalo zephasi ezizokwenzeka. Isibonakalisweso sizokutshwaya ‘ukuphela kwesikhathi’ besisidosele esikhathini ‘sokufika [kwesiphelo].’ (Ivesi 3, 14) Iimbonakaliswezi zifaka hlangana izipi ezikulu, indlala, ukusikinyeka kwephasi eendaweni ezahlukahlukeneko, ukwanda kobukhohlakali, ukuphola kwethando. Kuzakuba khona abadosi phambili belobukholwa abazakudukisa abantu abanengi. (Ivesi 6-26) Liqiniso, izehlakalwezi bezisolo zenzeka ngezinga elikhulu emakhulwini weminyaka. Nanyana kunjalo, njengombana isiphelo sesitjhidela izenzakalwezo zoke zizokwenzeka ngesikhathi esifanako

2. IMIKGHWA YABANTU IBhayibheli lithi ‘imihla yokuphela’—isikhathi somlando esisidosela esiphelweni—isikhathi esizokutshwaywa kubhebhedlheka kwemikghwa yabantu okukhulu. Siyafunda: “Abantu bazakuba ngabazithandako, abathanda imali, abazikhukhumezako, abazigqajako, abahlambalazako, abangalaleli ababelethi, abangathokoziko, abangakahlanzeki, abanganathando, abangavumi ukubuyisana, abahlebako, abangazigobiko, abakhohlakeleko, abahloye okuhle, abakhaphelako, abawalazelako, abazitjhayako, abathanda injabulo kunobanyana bathande uZimu.” (2 Thimothi 3:1-4) Kwamambala, ukungahloniphi kwabantu akusiyo into etjha, kodwana ‘emihleni yokuphela’ umukghwa loyo uzokuthuwelela kangangobana isikhatheso sizokubizwa ngokuthi ‘ziinkhathi ezibudisi kwamambala.’ Khewatjheja indlela abantu abaziphatha ngayo ukuthi seyonakele kangangani?

3. IPHASI SELONAKELE IBhayibheli lithi uZimu ‘uzokubhubhisa labo ababhubhisa iphasi.’ (IsAmbulo 11:18) Kungaziphi iindlela abantu abangabhubhisa ngazo iphasi? Iphasi lemalangeni wokuphila kwakaNowa lahlathululwa ngendlela efanako: “Iphasi belonakele phambi kwakaZimu begodu ligcwele umguruguru. Lokha uZimu nakahlola iphasi, ngambala lalonakele. Iye, boke abantu ebusweni bephasi bebaziphethe ngameswe.” Ngalokho-ke uZimu wathi ngezakhamuzi ezikhohlakelekwezo: “Sengiqunte bona ngibaphelise.” (Genesisi 6:11-13) Khewatjheja indlela ubufakazi esele bubunengi ngayo obuveza ukuthi iphasi selizele umgurugu? Ukungezelela kilokho, abantu sebafike ephuzwini elihlukileko lomlando: Kunjengokungathi baphethe iimbulawo ezandleni zabo. Ngapha banamandla wokona iphasi ngokurhayila amaphilo wabantu. Begodu iphaseli lonakaliswe nangenye indlela. Ihlelo elisekela ukuphila ephasini—umoya  esiwuphefumulako, iinlwana neentjalo, amalwandle—koke njalo kuyonakala kancanikancani ngebanga lobudlabha babantu.

Akhesuzibuze, ‘eminyakeni elikhulu eyadlulako, kghani abantu bakhe baba namandla wokuqedana bodwa?’ Namhlanjesi, abantu basebenzisa amandla lawo ngokwenza iimbulawo eziseqophelweni eliphezulu beba morose nebhoduluko. Amatjhuguluko amakhulu eendabeni zetheknoloji abonakala agijima ngelikhulu ibelo kangangobana abantu nabo abakghoni ukuzwisisa namkha balawule imiphumela leyo. Nanyana kunjalo, ingomuso lephasi angeze lalawulwa mumuntu. Kodwana ngaphambi kokuthi ukuphila okusephasini kufadalale, uZimu uzokungenela arhayile labo ababhubhisa iphasi. Leso sithembiso sakhe!

4. UMSEBENZI WOKUTJHUMAYELA EPHASINI MAZOMBE Enye ingcenye yesibonakaliso sesiphelo yabikezela ukuthi umsebenzi ongeze wamadaniswa lo uzokuragela phambili: “Nje-ke ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.” (Matewu 24:14) Ijima lokutjhumayeleli lizokuhluka khulu kinanyana ngiziphi iinkolo ebeziragela phambili emakhulwini weminyaka. Hlangana namalanga wokuphela, bezokugandelelwa umlayezo okhethekileko, ‘ivangeli lomBusweli.’ Kghani sikhona isiqhema sekolo osaziko esikhuluma ngawo umlayezo lo? Nanyana abanye kubonakala batjhumayela umlayezo loyo, kghani bazizakhamuzi zendawo, nofana batjhumayela iindaba ezimnandezi “kube bufakazi kizo zoke izizwe”?

UmBuso kaZimu bewusolo utjhunyayelwa ephasini mazombe ngamakhulu wamalimi

IZinzolwazi ye-www.jw.org iqalelele khulu ‘evangelini lomBusweli.’ Ingcenye le iphethe iincwadi ezihlathulula umlayezo lo ngeenlimi eziyi-700. Kghani ukhona omunye omthombo owaziko ogandelela iindaba ezimnandi zomBuso ephasini mazombe? Eenkhathini zakade i-inthanethi ingakabi ukubakhona, aboFakazi bakaJehova bebaziwa ngokusebenza kwabo budisi batjhumayela iindaba ezimnandi ngomBuso kaZimu. Solo kwangeminyaka yabo-1939 isigubuzeso sesihloko somagazini wesiThala ngasinye besinamagama athi, “Esazisa NgomBuso KaJehova.” Enye incwadi yeenkolo yathi, umsebenzi wokutjhumayela waboFakazi bakaJehova “bewusolo useqophelweni eliphezulu ngobukhulu bawo nangesibalo sawo ongeze wamadanisa nalitho.” Ukutjhumayelokhu kugandelela iindaba ezimnandi okutjho ukuthi msinyana ‘[ukuphela kuzokufika]’ ngokwesenzo somBuso kaZimu.

IPHUZU ELIQAKATHEKILEKO EMLANDWINI WEPHASI

Khewatjheja na ukuthi zoke iinyeleliso ezine zeBhayibheli ekukhulunywe ngazo esihlokwenesi zibe bufakazi emalangeni wokuphila kwakho? Eminyakeni engaphezu kwekhulu edlulileko, umagazini lo bewusolo unikela abafundi bawo umniningwana  ngezehlakalo zephasi ukwenzela ukubasiza mathupha bakwazi ukubona ukuthi sebatjhidele esiphelweni. Khonapho, abanye abaphikisi bebalandula, bagandelela ukuthi amaphuzu lawo kunye neembalobalo zakhona kumibono yabantu begodu lokho kungatjhugululwa. Bathi njengombana zokuthinta ziragela phambili zithuthuka ephasini loke, ubujamo bephasi nabo buzokuthuwelela buye phambili. Nanyana kungathiwani, ubufakazi bokuthi siphila esikhathini esihlukileko somlando wabantu buragela phambili nokwanda.

Ezinye izazi zibona ngasuthi sesitjhidela ematjhugulukweni amakhulu wephasi. Ngomnyaka ka-2014 abanye abasosayensi babikezela ngombiko ohlahlathelisa khulu ngokuthi kunezinto eziyingozi ezingaqeda umnotho: “Kwabuyekezwa ngokuqophelela okukhulu ngendaba yeengozi ezihlahlathelisakwezi ezirholela esiphethweni sokuba sengozini kwezomnotho, lokho kwathusa nabezetheknoloji ngokusolo ubujamobo buphezulu.” Indaba yokuthi sesifikelele ephuzwini eliqakathekileko lomlando wephasi yenza abantu abanengi baqiniseke ngendlela erarako. Abagadangisi bomagazini lo nabafundi bawo abe ayibarari indaba yokuthi lesi sikhathi semihla yokuphela somlando, kwamambala nesiphelo naso sesitjhidele. Kodwana kunokobana ube nevalo ngengomuso, ungathatjiswa miphumela. Kubayini kunjalo? Ngani ngoba ungasinda esiphelweni!