Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  Julayi 2015

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | KGHANI ISIPHELO SESITJHIDELE?

Banengi Abazokusinda Ekupheleni Kwephasi—Nawe Ungasinda

Banengi Abazokusinda Ekupheleni Kwephasi—Nawe Ungasinda

IBhayibheli lisitjela ukuthi isiphelo sizokuhlanganisa umonakalo: ‘weenhlupheko ngesikhatheso ezizabe zizimbi khulu, zingalingani nalezo ezakhe zaba khona kusukela ekuthomeni kwephasi bekube kunjesi . . . Nakube amalanga lawo bekangakancitjhiswa, akakho obekazakusinda.’ (Matewu 24:21, 22) Kodwana uZimu usithembisa ukuthi banengi abantu abazokusinda: ‘Iphasi . . . . liyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.’—1 Jwanisi 2:17.

Nawufuna ukusinda ephasini elidlulakweli, ‘uphile ukuphila okungapheliko,’ khuyini okufuze uyenze? Kghani kufuze uthome nje wenze amalungiselelo wezinto ozitlhogako? Akusinjalo. IBhayibheli lisikhuthaza ukuthi ubuhlobo bethu noZimu kufuze buze qangi. Siyafunda: ‘Njengombana zoke izintwezi zizakupheliswa, alo-ke kufanele nibe babantu abanjani epilweni yokucwenga nekumesabeni uZimu na? Iye, ekulindeleni nihlale nilikhumbula ilanga lokufika kwakaJehova.’ (2 Pitrosi 3:10-12; NW) Umongo utjengisa ukuthi “zoke izintwezi” ezizokupheliswa zihlanganisa umbuso wephasi elonakelekweli nezinto zalo nawo woke umuntu okhetha ukubusokho kunokwakaZimu. Kuyakhanya, nangabe bekufuze sithomise nje ukubuthelela izinto ezithileko, lokho bekungekhe kusisindise emonakelweni lo.

Kwamambala, ukusinda kwethu kuhlanganisa nokuzinikela kwethu kuJehova uZimu, nokufunda ngendlela ehle ekufuze siziphathe ngayo, senze nalokho okumthabisako. (Zefaniya 2:3) Kunokobana silandela inengi namhlanjesi, siweqisela amehlo amatshwayo la atjengisa ukuthi siphila esikhathini esiqakathekileko, sitlhoga ukuthi ‘sihlale silikhumbula ilanga lokufika kwakaJehova.’ AboFakazi bakaJehova bangakutjengisa eBhayibhelini ukuthi ungasinda njani elangeni elizakweli.