Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  Meyi 2015

Bewazi?

Bewazi?

Ukuba sisakhamuzi seRomakwamsiza njani umpostoli uPowula?

UPowula wathi: “Ngidlulisela umlandu kuMbusi omkhulu!”

Ukuba sisakhamuzi seRoma bekunikela umuntu amalungelo athileko nanyana kukunini nakaya embusweni wakhona. Umuntu osisakhamuzi seRoma bekangaphasi komthetho weRoma, ingasi emithethweni yamadorobho wesifunda. Nakasolwa ngomlandu, angavuma bona enze ngokuvumelana nomthetho wendawo, kodwana usesenelungelo lokobana ayokulalelwa yikhotho yeRoma. Nengabe bekusigwebo sokufa, bekanelungelo lokudlulisela icala lakhe kumbusi.

UCicero, isikhulu seRoma sangekhulu leminyaka yokuthoma nasikhuluma ngamalungelo la, sathi: “Kubugebengu ukubopha isakhamuzi esimRoma; ukusibetha pheze kuyinto embi; kodwana ukusibulala kuyinto embi khulu,” lokho kufana nokubulala umbelethi nofana isihlobo esiseduze.

Umpostoli uPowula watjhumayela endaweni yoke yoMbuso weRoma. Wasebenzisa ilungelo lakhe njengombana asisakhamuzi seRoma ngamabanga amathathu atloliweko: (1) Wabikela umarhastrada weFilipi ukuthi baphule amalungelwakhe ngokumdula. (2) Waveza bona usisakhamuzi seRoma enzelela ukuthi angabetjhwa eJerusalema. (3) Wadlulisela icala lakhe kuKhesari, umbusi weRoma, ukwenzela bona lizokulalelwa nguye ngokunqophileko.—IzEnzo 16:37-39; 22:25-28; 25:10-12.

Eenkhathini zeBhayibheli abelusi bebabhadelwa Njani?

Isivumelwano semitlolo ye-cuneiform sokuthenga izimvu neembuzi, ngabo-2050 B.C.E.

Inzalamizi uJakopo walusa imihlambi kamalumakhe uLabani iminyaka ema-20. UJakopo wasebenza iminyaka eli-14 ngebanga lamadodakazi kaLabani amabili, bese kwathi iminyaka esi-6 eseleko, wabhadelwa ngefuyo. (Genesisi 30:25-33) Umagazini i-Biblical Archaeology Review, uthi “Iimvumelwano zokwelusa njengalezo ebeziphakathi kwakaLabani noJakopo bezaziwa khulu kubatloli bekadeni nebafundini bemitlolo yeBhayibheli.”

Iincwadi zeemvumelwano zekadeni ezafumaneka eNuzi ,eLarsa, nakezinye iindawo ze-Iraq yanamhlanje ziveza iimvumelwano ezinjalo. Ngokujayelekileko isivumelwaneso besithatha umnyaka munye. Abelusi bebanomthwalo wokutlhogomela inani elithileko leenlwana elitlolwe phasi ngokuya ngokweminyaka nangobulili bazo. Ngemva komnyaka, umnikazi wefuyo bekafumana isilinganiso sewulu, imikhiqizo yebisi, ifuyo eseseyincani, nokhunye. Nanyana yini ekhiqiza khulu beyinikelwa umelusi.

Ukwandiswa komhlambi bekuyame ngenani lezimvukazi umelusi aphathiswe zona. Ngokuvamileko izimvukazi ezilikhulu bekulindeleke bona zizale iimvana ezima-80. Umelusi bekutlhogeka bona abhadele nanyana ngikuphi okulahlekileko. Kungakho bekufuze ayelele khulu ukuthi uzitlhogomela kuhle iinlwana aphathiswe zona.