Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UJESU USISINDISA—KUPHI?

Kubayini Sitlhoga Isindiso?

Kubayini Sitlhoga Isindiso?

“Umuntu obelethwe mfazi, imihlakhe mifitjhani begodu izele ngomtlhago. Uyavela njengethuthumbo, abuye atjhwabe; uyabaleka njengesithunzi esingajamiko.”—Jobho 14:1, 2.

Kusukela ekadeni abantu bebasole banebhudango lokuthi kazi ukuphila bekuzokuba njani nengabe besihlala sibatjha, siphile nepilo ehle unomphela. Nanyana kunjalo, ngokudanisako, iqiniso esingeze saliphika kukuthi: Siyafa. Amezwi kaJobho angehla, akhulunywa eminyakeni engaphezu kweenkulungwana ezintathu eyadlulako, asese liqiniso bekube kunamhlanjesi.

Isifiso sokuphila unomphela sinamandla, begodu woke umuntu unaso. IBhayibheli lisitjela ukuthi uZimu ufake eenhliziyweni zethu isifiso sokuphila unomphela kunye nokululukela ukuzwisisa lokho. (UMtjhumayeli 3:11) Ukubanjalo kwendaba le, kghani kuzwakala kunengqondo kuwe ukuthi, uZimu onethando bekangasenza sibe nesifiso ngaphakathi kwethu engeze sakwazi ukusifikelela? Nengabe ipendulwakho ingu-awa ubethe khona. IliZwi lakaZimu libiza ukufa ngokuthi kusisitha, libuye godu lisithembise ukuthi ‘kuzokubhujiswa.’—1 Korinte 15:26.

Asinakuzaza nokuncani ukuthi ukufa kulinaba lethu. Akunamuntu othatha kuhle ehloko ongathi yena uyakwamukela ukufa. Nakuvela ingozi seqa msinya khulu sibhace namkha sibone enganatjani. Nasigulako, nakhona sirhabela ukufumana isizo lokuthi sikwazi ukululama. Senza koke esingakwenza sibalekele izinto ezingasibangela ukuthi sife.

Kghani sikhona na isizathu esisenza sikholelwe ukuthi inaba elidaleli lizakhese libhujiswe? Iye, sikhona. UJehova uZimu, uMbumbi akhenge enze abantu bona baphile iminyaka embalwa kwaphela bese bayafa. Ukufa kwabantu bekungasiyingcenye yomnqophwakhe wekuthomeni. Bekanqophe ukuthi abantu baphile unomphela ephasini, begodu iminqophwakhe iyazaliseka.—Isaya 55:11.

Manje-ke, ukufa kuzokuqedwa njani? Kiwo woke umlando, abantu bebasolo batshwenywa kurarulula umraro wokufa, kodwana akhenge baphumelele. Ijimeli solo lisaragela phambili bekube kunamhlanjesi. Abososayensi babe benza iintatha nemitjhoga yokugogobalisa amanye amalwelwe. Benza namarhubhululo nangezakhi zefuzo lezinto eziphilako. Eendaweni ezinengi, abantu abasesilinganisweni esithileko, baphila isikhathi eside namhlanje kunangekhulu elidlulileko. Kodwana nakukukufa khona, kusasehlula. Njengokutjho kweBhayibheli, “koke kuzakubuyela ethulini.”—UMtjhumayeli 3:20.

Iindaba ezimnandi kukobana akutlhogeki ukuthi sithembele ekuhlakanipheni komuntu nasizakwazi ukurarulula umraro osolo ujame sikhundla sinye lo. UJehova uZimu sebele alenzile ilungiselelo lokuthi sikwazi ukusinda ekufeni, begodu umuntu odlala indima eqakathekileko elungiselelweneli nguJesu Krestu.